>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Transparenca e shpenzimeve publike përmes angazhimit të qytetarëve(Resource ID: 267)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Transparenca e hpenzimeve publike dhe buxheti i shtetit eshte shume i rendesishem dhe ne interes te publikut. Duke perdorur te dhena te hapura per t'u siguruar qytetareve akses ne financat dhe fondet publike , ku treguesit jane lehtesisht te aksesueshem, te ndare dhe te perdorur ne nje menyre efektive. Duke kontrolluar shpenzimet, parregullsite dhe mashtrimet, mund te shmanget mundesia e korrupsionit. Ky burim mesimdhenieje synon te angazhoje studentet ne procesin e shpenzimeve publike dhe t'i lejoje ata te kuptojne parregullsite dhe abuzimet qe ndodhin gjate procesit te shperndarjes se buxhetit. Ky burim mesimdhenieje perfshin metoda te reja ( intervista, mini-vezhgime, dhe kerkim ne terren) si dhe procesimin e te dhenave.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Zyrtare te administrates publike jane pjese e seminarit si partnere aktive- studentet kane mundesine per te hyre ne kontakt te drejtperdrejte me ata te punesuar qe jane te perfshire ne financat publike dhe te mesojne me shume per sfidat e perballura ne raportet shperndarese per ceshtje te transparences. Aktoret nderkombetare do te luajne gjithashtu nje pjese thelbesore. - ata do te perfitojne nga bashkepunimi dhe nga perspektivat e reja dhe krijuese te eksplorimit te shpenzimeve publike si nje pjese e nevojshme e zhvillimit te qendrueshem.
Rezultatet e të mësuarit
- Studentet do te mesojne per procesin e shperndarjes se buxhetit ne Kosove
- Studentet do te jene ne gjendje te analizojne ne menyre kritike procesin e vendimmarjes persa i perket buxhetit.
- Studentet do te jene ne gjendje te drejtojne kerkim ne terren te pavaruar ose ne grup
Lidhja për qëndrueshmëri
- Te rriti ndergjegjesimin publik ndaj shpenzimeve publike
- Nje publik dhe media e informuar do te vazhdojne te ushtrojne presion pozitiv per zyrtaret e zgjedhur per te permiresuar sherbimet publike, dhe kjo perben nje proces te vazhdueshem
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Kujtim Bytyqi
kujtim.bytyqi(at)universum-ks.org
This teaching resource is allocated to following University:
UC - Universum College
Institution:
Universum College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • formteaching_experiment