>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Qendrueshmeria e borxhit: cfare munden te mesojne vendet e vogla nga kriza e borxhit dhe rendesia e mbajtjes se borxhit te qeverise nen kontroll(Resource ID: 279)

Keto materiale te mesuari do te dizenjohen per te shpeguar rendesine e menaxhimit te borxhit te qeverise ne nje vend duke mesuar nga rastet e fundit te vendeve europiane me probleme me borxhet si per shembull, Greqia, Italia, Portugalia, dhe duke i krahasuar ato me trendet aktuale, ne rastin e borxhit te qeverise ne Kosove. Grupe studentesh priten te analizojne menyren me te cilen vendet financojne shpenzimet e tyre duke perdorur borxhin dhe i krahasojne praktikat e borxhit me rastin e Kosoves. Qellimi eshte te kuptohet roli i borxhit per nje vend ose menyrat me te cilat mund te mbahet borxhi nen kontroll per te mos shkaktuar pazgjidhshmeri ne nje vend. Ne pergjithesi, me keto materiale te te mesuarit, studentet duhet te jene ne gjendje te shpegojne sesi borxhi mund te jete nje faktor qe ndihmon dhe nuk shkaterron zhvillimin e qendrueshem ne nje vend.

Leshimi i instrumentave te borxhit ne Kosove ka filluar per here te pare ne 2012, duke rastisur me nje periudhe te problemeve te medha te borxhit qe po haseshin nga shume vende te Bashkimit Europian. Instrumentet e para te siguruara ne formen e borxhit ishin faturat afatshkurtra te thesarit te qeverise se Kosoves, te cilat ishin shkembyer ne tregun kryesor ku tregtaret blene instrumentet ne nje ankand te organizuar. Ankandi, respektivisht ne tregun elektronik, u mbajt ne Banken Qendrore te Kosoves. Nje vit me vone, Kosova filloi te leshonte obligacione te qeverise me afat me te gjate dhe nivelet e tij te borxhit u ngriten nga 5.8% (2011) ne 9.1% (2013). Megjithate, shume me poshte se mesatarja e BE e borxhit ne masen e GDP te 85.4% (2013), Kosova ka dyfishuar nivelet e borxhit brenda dy viteve dhe trendi dhe pritshmerite po tregojne e ajo do te vazhdoje ne ngritje.

Se fundmi, Kosova ka filluar te leshoje bonde te qeverise 5 vjecare duke rritur borxhin deri ne 12%. Me kete trend, ne dy vite, ekspertet parashikojne nje rritje ne borxhin e qeverise se Kosoves ne 30%. Kjo ceshtje e rendesishme do te jete fokusi kryesor per studentet qe te analizohet, duke e ditur qe paqendrueshmeria e borxhit mund te demtoje seriozisht qendrueshmerine e ekonomise. Duke patur parasyh qe rendesia e borxhit publik eshte e pa vene ne diskutim per zhhvillimin te qendrueshem, keto materiale do te trajtojne kete rol nga nje perspektive  e krahasushme e Kosoves me vende europiane qe se fundmi perballen me problemet e borxhit. Ne kete menyre, studentet do te organizohen ne grupe te vogla dhe do te asenjohen te analizojne linjen e borxhit te nje vendi europian, Greqi, Itali ose Portugali. Studentet do te marrin pjese ne vezhgimin e teknikave qe rrethojne ceshtjen e borxhit si ankandet, kalendaret e leshimit dhe planet ne Banken Qendrore te Kosoves.   

Si Kosova financon rritjen e vet ekonomike permes borxhit do te jete nje pjese e rendesishme e ketij burimi kerkimor. Qellimi i ketyre udhezimeve do te jete te prodhoje vleresimet per strategjine e borxhit te Kosoves dhe te vleresoje nese nje strategji e tille bazohet ne planifikimin e qendrueshem te borxhit te qendrueshem dhe menaxhimit. Se fundmi, studentet do te drejtojne nje seri intervistash me zyrtaret e ministrise se finances qe punojne ne njesite e borxhit dhe thesarit.  Intervistat do te perqendrohen tek baza e planifikimit te borxhit ku pyetjet prekin ceshtje si parashikimet financiare te likuditetit dhe rolin e tyre ne planifikimin e borxhit, kerkesen per instrumentat e borxhit ne Kosove dhe likuiditetin e tregut te borxhit te qeverise se Kosoves.

Ne fund te fushes se studimit ne Banken Qendrore dhe Ministrine e Financave, studentet do te japin raporte gjitheperfshirese per planifkimin e borxhit te qeverise, leshimin dhe tregetine ne Kosove. Raporti gjithashtu do te perqendrohet ne praktikat e borxhit dhe analizimin e krahasimin e tyre si dhe duke bere krahasime me shtete te tjera si Greqia, Italia dhe Portugalia. Raporti duhet te theksoje faktin qe vende te vogla duhet te mesojne nga vende me menaxhim te keq te borxhit per te shmangur kolapsin ne te ardhmen. Nje vend me borxh problematik eshte i paqendrueshem dhe perben nje rrezik serioz per mireqenien e pergjithshme kombetare.

 

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Ministria e Financave, Banka Qendrore e Kosoves dhe bankat komerciale ne Kosove te gjtha kane qene te perfshira ne rrethin e borxhit dhe procedimin e tij. Puna per keto burime te te mesuarit do te drejtohet ne bashkepunim me te gjitha institucionet e lartepermenduara te cilat jane te perfshira direkt ne kete proces. Studentet do te marrin nje informacion te rendesishem per konceptin dhe teknikat qe rrethoje pyetjet e borxhit te qeverise.
Pika e forte
- Nje mundesi per te studiuar nje teme te nxehte (borxhin publik) nga nje perspektive e afert
- Nje mundesi per te fituar njohuri ne drejtimin e analizave krahasuese (Kosove vs and vendi Europian)
- Curriculum qe inkorporon aftesi teknike dhe konceptuale
Pika e dobët
- Historia e shkurter e borxhit te Kosoves do te ofrojne nje burim te kufizuar te te te dhenave
- Te drejtoje studime ne terren ne nje shkalle me te larte te njohurive ne analizen financiare do te jete nje kerkese kryesore. Edhe nje here, kjo le jashte studentet e vitit te pare.
Rezultatet e të mësuarit
- –LT1: Te jene ne gjendje te kuptojne rolin e borxhit te qeverise ne zhvillimin e qendrueshem
–LT2: Te jene ne gjendje te vleresojne planifikimin dhe menaxhimin e borxhit nga eksperienca kosovare si nje shtet i ri, duke qene i financuar permes leshimit te borxhit
–LT3: Te jene ne gjendje te identifikojne mangesite e planifikimit dhe menaxhimit te borxhit duke analizuar krizen me te fundit te borxhit ne Europe.
–LT4: Eksperience ne prodhimin e raporteve analitike
Lidhja për qëndrueshmëri
- Te kontribuoje ne te kuptuarin e rendesise te qendrueshmerise se borxhit per nje zhvillim te pergjithshem te qendrueshem
- Te kontribuoje duke siguruar nje veshtrim te thelle te drejtperdrejte ne planifikimin dhe menaxhimin e borxhit
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
- Leksionet per tregun monetar dhe instrumentat kryesore te tregut do te perqendrohen tek karakteristikat e instrumentit te borxhit te qeverise .
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Raportet e studenteve do te vleresohen me pike, deri ne 100.
Kreditim/Çertifikatë
E paspecifikuar
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Shqipe Abazi
shqipe.abazi(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
UC - Universum College
Institution:
Universum University College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar