Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
    Me shume se 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Dendrologjia urbane - permiresimi i zonave te gjelbra urbane(Resource ID: 285)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
-Pyjet urbane jane te gjitha pemet dhe vegjetacione te tjera qe rriten ne vendet ku jetojne njerezit, punojne dhe luajne, nga komunitete rurale ne qytete te medha metropolitane. Kjo perfshin pyje ne toka private dhe publike, pergjate rrugeve, ne zona rezidenciale, parqe dhe zhvillime tregetare dhe ne vendndodhje te tjera brenda nje komuniteti. Ato mund te mbillen ne baze te dizajnit apo mund te jene rritur aksidentalisht ( Miller 1988). Pemet jane nje pjese e rendesishme e komunitetit tone, por mbjellja e pemeve, mirembajtja dhe mbrojta kerkojne nje investim te burimeve, duke perfshire para dhe kohe. A jane perfitimet qe pemet ofrojne tek komunitetet me te medha sesa kosto e tyre? Pergjigja eshte po. Kjo klase do te ndergjegjesoje studentet per nevojen e permiresimit te hapesirave te gjelbra, duke shtuar hapesira te reja, duke ditur perfitimet nga pemet ne jeten tone te perditshme. Gjithashtu, duke qene te ndergjegjshem per detyrime tona, duke ju referruar nevojes per peme, e cila eshte shume e nevojshme kryesisht ne Tirane, ku hapesirat e gjelbra nuk jane te mjaftueshme ne krahasim me popullsine e cila jeton ketu dhe ne rajonet periferike. Konfrontimi me problemet qe ka ne vendet lokale do te perbeje nje vend te madh perpara per nje te kuptuar me te mire se perse ndodhin keto probleme, si te merremi me to dhe si te permiresojme situaten aty ku eshte e mundur. Bashkepunimi midis studenteve dhe paleve te ndryshme te interesit, si stafi lokal nga bashkia, stafi i OJQ ambjentaliste ose vizitat ne kopshte do te ndihmojne per te sjelle situaten ne nje gjendje me te mire te kushteve te jeteses te rajoneve te gjelbra. Kjo eshte ajo qe ne perpiqemi te arrijme me metoden tone te mesimdhenies te punes ne terren per hapesirat e gjelbra urbane.

-

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
-Pale te ndryshme nga bashkia, bizneset do te ofrojne pervojen e tyre ne mbjelljen, kujdesin dhe menaxhimin e pyllit urban. Palet e interesit nga bashkia dhe OJQ mjedisore do te pyeten te marrin pjese ne kete burim mesimdhenieje per te dhene kontributin e tyre ne fushen e tyre te specializuar. Stafi i bashkise do te siguroje indormacion per studentet per hapesirat e blerta, inventarin ose planet e menaxhimit te ketyre zonave publike te gjelbra. Gjithashtu do te sigurohet informacion per cfare dhe si te zgjedhim per mbjellje, bazuar ne vendin specifik, periudhen dhe stafi nga OJQ mjedisore do te ndihmoje me perditesimin e legjslacionit mjedisor per te arritur standartet bazuar ne legjislacionin e BE , etj.
Kontributi i tyre nuk do te ngelet pa u vleresuar pasi feedbak per bashkepunimin do te perkthehet ne eksperte te kualifikuar te te ardhmes te cilet do te dine me shume si te merren me menaxhimin e pyllit urban ne pergjithesi, Sfida e berjes se qyteteve mjaftueshem te gjelbra do te jete qellimi yne.
Pika e forte
-
Pika e dobët
-
Rezultatet e të mësuarit
- Siguron informacion shkencor, teknik dhe praktik te nevojshem per speciet e pemeve
- Studentet do te kene informacion te nevojshem per te punuar ne te ardhmen brenda menaxhimit te pyjeve urbane.
- Ne fund te mesimit, studentet do te kene njohuri te mjaftueshme per te identifikuar speciet e pemeve dhe nevojat e tyre.
- Studentet do te kuptojne situatat e hapesirave te gjelbra ne zonat urbane dhe do te fitojne njohuri te mjaftueshme sesi te merren me keto lloje problemesh ne te ardhmen si profesioniste.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Metoda jone e mesimdhenies eshte e forte dhe e qendrueshme sepse u fal studenteve dhe lektoreve nje perqasje te ndryshme te te mesuarit. Kjo menyre e re e nderveprimit inkurajon studentet te thellojne njohurite e tyre dhe te besojne ne vendimmarrjen e tyre duke kuptuar menyren sesi keto hapesira te gjelbra funksionojne. Studentet ne fund do te kene nje te kuptuar me te mire te menyres qe ata duhet te merren me zonat e gjelbra dhe te dine me shume per te gjithe procesin e zhvillimit te zonave te gjelbra ne qytetet tona ne te ardhmen. Ajo c'ka studentet perfitojne nga kjo metode eshte nje perfshirje e vertete ne disa procese me te cilat ata do te perballen vetem pasi te mbaronin studimet e tyre, pra kjo metode mund te konsiderohet e suksesshme per gjithesecilin.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
-
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
-
Kreditim/Çertifikatë
-
Burime dhe lidhje

-

Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Roland Lleshi
roland_lleshi(at)universitetipolis.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
POLIS University
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-SA

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar
  • Program kompjuteri