>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Te mesuarit dhe zhvillimi(Resource ID: 289)

Ky burim eksploron konceptin e te mesuarit (te nxenit) dhe zhvillimit e te menduarit per zhvillimin e qedrueshem. Studentet do te prezantohen me konceptet e meposhtme: Osguthorpe ( te mesuarit ne rritje) Kolb (te mesuarit eksperimental) Illeris ( Si mesojme ) dhe UNDP, (Zhvillimi Human ) Burimi angazhon studentet ne aktivitete qe perfshijne eksplorimin e metodave te ndryshme te te mesuarit si per shembull: Aktiviteti Brain Storming, Prezantimet e Posterave, Testimi dhe Vezhgimi i stilit te te Mesuarit, Diskutime dhe Nderveprime me Palet e Interesit.

Ky burim eksploron koncepin e te mesuarit dhe zhvillimin e te menduarit per zhvillimin e qendrueshem. Studentet do te prezantohen me konceptet e meposhtme: Osguthorpe ( te mesuarit qe rritet) Kolb (te mesuarit prej pervojes)Illeris ( Si mesojme) dhe  UNDP, (Zhvillimi Human) 
Burimi angazhon studentet ne aktivitete qe perfshijne eksplorimin e metodave te tjera te te mesuarit si: Aktiviteti Brain- Storming, prezantim me poster, Te mesuarit permes vezhgimit/ testimit,  Diskutime dhe nderveprime me palet e interesit.  


Sugjerohet se te mesuarit dhe zhvillimi i qendrueshem kerkon te mesuar qe lidhet me identitetet tona dhe vetem permes veprimeve tona mund te shtyjme me tej axhenden e zhvillimit te qendrueshem.
Burimi mund te perdoret ne lendet per te mesuarin, te mesuarin dhe identitetin, si dhe te mesuarin dhe zhvillimin e qendrueshem. Mund te sherbeje edhe si  nje lende prezantimi ne hyrjen ne universitet duke marre ne konsiderate se edukimi pergatit studentet per punen dhe per jeten me aftesi te ndryshme , kompetenca, vlera dhe qendrime per t’u bere qytetare produktive dhe te pergjegjshem. Ne kete kuptim, edukimi nuk I pergjigjet vetem nevojave te tregut afatshkurter por edhe nevojave te shoqerise me qellim qe te jete e qendrueshme. Burimi eshte gjithashtu I lidhur me konceptin e te mesuarit, pikerisht sesi te mesojme, i cili eshte celesi per aftesite qe nevojiten nga nxenesit me qellim qe t’u pergjigjen ndryshimeve te perditshme.  

 

Shikoni Instruksionet per detaje sesi te zbatojme burimin

Shiko brainstoriming dhe udhezimet e posterit

Shiko listen e kontrollit per nderveprim me palet e interesit

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane integruar si foles te ftuar dhe ftohen te bisedojne per ceshtjet e qendruesmerise ne lidhje me biznesin dhe teknologjine
Pika e forte
– Pika e forte e ketij burimi qendron ne lidhjen e zhvillimit te qendrueshem me zhvillimin personal
Pika e dobët
– Personalitetet qe do te zgjidhen duhet te jene perkrahes se fushates se qendrueshmerise
Rezultatet e të mësuarit
- Te kuptoje llojet e ndryshme te te nxenit dhe si lidhet me zhvillimin e qendrueshem personal
- Te reflektoje ne menyre kritike per eksperincen e te mesuarit
- Te analizoje ne menyre kritike zhvillimin e biznesit dhe teknologjise ne kuadrin e zhvillimit te qendrueshem
- Te shkruaje nje pune kerkimore dhe te prezantoje temen e qendrueshemrise tek nje audience studentore
Lidhja për qëndrueshmëri
Zhvillimi personal si qeniet tona te qendrueshme mund te angazhohen ne axhenden e qendrueshmerise
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
- Pergatitja e nje dhome per diskutime – Pergatitja e materialeve – Identifikimi dhe perfshirja e folesve te ftuar
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
E paaplikueshme
Kreditim/Çertifikatë
E paaplikueshme
Burime dhe lidhje

Illeris, K. (2007). How we learn: Learning and non-learning in school and beyond. Routledge.

Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (2001). Experiential learning theory: Previous research and new directions. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles1, 227-247.

Murray, P. (2011). The sustainable self: A personal Approach to sustainability Education. Routledge. 

Osguthorpe, R. T. (2006). Learning that grows. Current developments in technology-assisted education, 1888-1892.

UNDP (2015). What is Human Development. https://www.youtube.com/watch?v=S0JF7tfBZ8M&feature=youtu.be

UNDP (2014). Cka ësht Zhvillimi Njerëzor. https://www.youtube.com/watch?v=UNIrqC_LqJQ

 

Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Bardha Qirezi
bardha.qirezi(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
RIINVEST - Riinvest College
Institution:
Riinvest College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Video