Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
    Me shume se 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Rigjenerim urban dhe projektet e komunitetit. Loje mbi vleresimin e skenareve te propozuar per transformim(Resource ID: 292)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ky modul do te perqendrohet ne te mesuarin aktiv duke stimuluar procesin pjesemarres ne planifikimin dhe vendim marrjen. Se pari, studentet duhet te mbledhin informacion dhe te marrin input nga aktore she eksperte te ndryshem permes punes ne terren. Me tej, ne seksione te ndara te fokus grupe, ata do te diskutojne skenare te transformimit. Se fundmi, nje seksion edukimi permes lojrave me pale te interesit te ndryshem dhe me aktore te ndryshem do te organizohet. Ata pyeten te krahasojne dhe vleresojne skenaret duke argumentuar vleresimin e tyre. Pjese e aktoreve mund te jene pale te interesuara reale, sipermares, shoqeria civile, dhe perfaqesues publik ose studente qe mund te stimulojne grupin e interesuar. Studentet ne te njejten kohe do te marrin shenime per vleresimin duke perdorur nje matrice shume-kritereshe , e cila ne fund tregon skenarin me te mire.

This module is part of the courseof Urban regeneration and community projects, which is focused on planning and designing the renaissance of cities in the era of urban decline. The challenge of today urban transformations is not that of simply restoring and rebuilding the physical fabric of cities and this heritage, but providing a new local economic base to replace the one that has been lost, involvingcommunities and different actors in the development project, in view of a sustainable transformation. 

This shared commitment needs contributions and collaboration from different disciplines like urban design, urban planning, sociology, anthropology, political science, civil engineering, art studies, economics, finance and management.

Therefore, the course will provide the students with the appropriate knowledge that includes all of the above disciplines, building a methodology and giving adequate instruments to intervene in degradated parts of the city, in particular in former industrial abandoned areas.

Different experts like engineers , environmental and economical experts are

 

 

Active participation of different urban actors (real and simulated) to decide the best scenario of transformation of urban voids (vacant land and abandoned former industrial buildings) in Tirana.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Pale te ndryshme te interesit si komuniteti lokal, sipermarresit lokale do te perfshihen se pari permes nje pyetesori. Bazuar ne te, studentet do te ndertojne objektivat e projektit dhe do t'u japin atyre peshen e duhur sipas rezultateve.
Me pas, ata do te perfshihen ne seminar si partnere aktive- gjate procesit te evoluimit te skenareve. Ne kete proces, eksperte te ndryshem do te marrin pjese si per shembull inxhiniere mjedisi, cilvile, eksperte finance, planifikues, etj. ) te cilet mund te jene eksperte nga bashkia ose profesore nga fakulteti qe merren me kete fushe studimi.
Pika e forte
– Active learning experience for students
– Mutual learning for students of different courses (Architecture, Planning, Urban management, Environment Studies).
– Strong trans-disciplinary approach. Not only expert of different fields are called to give their expertise on engineering, seismic, environment, economical issues related to the possibility of transformation of former industrial areas, but an active participation in building the possible scenarios will help students understand the importance of contribution from different fields.
– Students learn to develop a sustainable approach in urban regeneration.
– Students learn how to argue about decision-making.
– Students deal in an integral approach with urban regeneration topic
– To avoid negative effect like gentrification or social exclusion in the city.
Pika e dobët
– Difficulty in finding information about ownership, and taking into account real owner’s demand.
– The multi-criteria matrix of evaluation will became very complex to calculate considering each actor’s criteria of evaluation. Thus, it will be simplified into a short priority list of criteria’s and sub-criteria and will be calculated using a comparative method in order to choose the best scenario.
– Stakeholder, representations of civil society or public interest must agree to discuss problems with students. Therefore it might be easier to involve internal experts which can assume the role of different actors.
– For specific technical decisions students will use empirical methods of evaluation because they don’t have enough expertise.
Rezultatet e të mësuarit
- Te kuptoje rendesine e procesit te vendim-marrjes bashkepunuese per nje rigjenerim te qendrueshem urban.
- Te mesoje metodologjine dhe mjetet qe perdoren per menaxhimin e projekteve urbane te rigjenerimit
- Te skicoje propozimin sipas peshes te secilit objektiv ose kerkesave te dhena nga aktore te ndryshem.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Zhvillimi i qendrueshem ne rigjenerimin urban. Ne projektet e rigjenerimit urban, studentet mesojne si te merren me aspekte te ndryshme dhe si t'i marrin ato ne konsiderate sipas vizionit te pergjithshem.
Bashkepunimi integrues i kerkesave sociale, ekonomike, mjedisore, historike dhe kulturore. Keto aspekte ndikojne tek skenari i propozuar i transformimit te nje zone. Studentet do te merren me te dyja, por do te mesojne te vleresojne rolin e tyre dhe peshen duke bere vleresimin e skenarit me te mire.
- Nje perqasje holistike dhe integruese per transformim urban te qendrueshem. Aktore te ndryshem duhet te vendosin vete cili eshte skenari me i mire, vleresim permes kritereve te ndryshme te cdo strategjie te propozuar brenda te njejtit skenar. Ne kete menyre, studentet do te kuptojne logjiken e vleresimit dhe gjithashtu zgjidhjen perfundimtare si rezultat i kontributeve te ndryshme.
Njohuri paraprake
– Basic knowledge in empirical seismic/ structural/ environmental evaluation of former industrial buildings in view of their proposal for transformation.
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
5-10
Kreditim/Çertifikatë
6
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Dorina Papa
dorinapapa(at)universitetipolis.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
Polis University
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Lojë
  • Simulation program
  • Simulim