>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Projektet ne grup: nderveprimi midis kerkimit dhe veprimeve sociale(Resource ID: 293)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ky burim mesimdhenieje perfshin dizenjimin e nje projekti ne grup, i cili perbehet nga dy komponente: nje ministudim shkencor dhe nje perberes praktikisht te aplikuar . Cdo projekt eshte vleresuar i bazuar ne treguesit e meposhtem: 1- Pjesen e kerkimit shkencor: metodologji e duhur, analize dhe cilesi e diskutimeve kritike 2. Aktiviteti praktik: veshtiresite e aksesit, shtrirja e ndikimit, formimi i lidhjeve te reja, dhe reflektimet ne njohuri teorike dhe empirike Ky burim i mesimdhenies perdoret ne Kursin e Psikologjise se Zhvillimit. Eshte nje kombinim i dy metodave: grupit te fokusit dhe punes ne terren.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Kontekstet e zakonshme ku studentet drejtojne mini studimet ose aktivitetin praktik jane zakonisht kopshtet, shkollat fillore, shtepite e perkujdesjes, ndermarrje, biznese, spitale, etj. Atehere, palet e interesit jane shume te ndryshem dhe mund te perfshijne mesues te fillores, shkolles se mesme, punetore sociale, psikologe, doktore, infermiere, psikiater, menaxhere te burimeve njerezore, gjykates, etj. Palet e interesit do te jene te perfshire ne te gjithe procesin, pra nga fillimi kur studentet do te identifikojne mjedisin per kerkim studimor, deri ne shperndarjen e rezultateve, kur studentet do te prezantojne palet e interest me arritjet e projektit dhe rekomandimet qe mund t'i gjejne ndihmese.
Rezultatet e të mësuarit
Ky burim i mesimdhenies synon si me poshte:
- Transferim i njohurive nga teoria ne praktike
- Zhvillimi i te menduarit krijues dhe kritik
- Ndergjegjesimi ne rritje i kontekstit specifik social kulturor dhe aktoret sociale te perfshire
- Zhvillimi i aftesive nderpersonale te kerkuara ne perqasjen e konteksteve te reja, bashkepunimi me anetaret brenda dhe jashte grupit.
Lidhja për qëndrueshmëri
Burimi aktual i mesimdhenies shtrihet ne dimensionin social te qendrueshmerise; lidhja e tij me qendrueshmerine behet e qarte ne temat e projektit , p.sh. cilesia e jetes, shendeti, drejtesia sociale (perfshirja), stili i jetes individuale (konsumimi i ushqimit), etj.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Erika Melonashi
erika.melonashi(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar