>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Handouts

CSR ne industrine farmaceutike- rritja e ndergjegjesimit per investimin ne qendrueshmeri(Resource ID: 298)

Ideja kryesore e ketij burimi eshte te rriti ndergjegjesimin e zhvillimit te qendrueshem, te informoje studenet duke perdorur ide, pervec teorise qe zakonisht u serviret, dicka me terheqese dhe me te rendesishme qe do t'i ndihmoje te shikojne se cfare duhet konsideruar e rendesishme ne berjen e biznesit ne te ardhmen. Nje zone me interes edukativ do te jete prodhuesi farmaceutik. Studentet do te jene ne gjendje te takojne nje person te autorizuar ne kompani, te marrin nje sere informacionesh per CSR ne pergjithesi gjate vizites se tyre ne kompani. Eshte e rendesishme qe te informohen se pergjegjesia sociale e kompanise ka nje rol kyc ne kompani ne menyre qe te jene te suksesshem ne cdo aspekt.

Ndergjegjesimi i qendrueshmerise si nje ceshtje kryesore e performances se kompanive eshte rritur se tepermi gjate viteve te fundit, ku mbrojtja mjedisore, rritja ekonomike dhe barazia sociale eshte nje pike themelore qe duhet te merret ne konsiderate. Sipas Ernst and Young (2010) industria kimike dhe farmaceutike ka nje tradite te gjate ne marrjen me ceshtjet e qendrueshmerise. Shume aksidente mjedisore kane cuar drejt nje ndergjegjesimi me te madh per operacionet e sigurise ne Industrine Kimike dhe Farmaceutike. Ne vecanti, " Fatkeqesia e Sevesos" ne Korrik 1976 ne MIlano/ Itali e cila rezultoi ne ekspozimin me te larte te DIoxin (TCDD) ne popullsine e rezidencave dhe coi drejt studimeve dhe rregullave standarte te sigurise industriale. Qysh atehere, qeverite dhe organizatat shumepaleshe ne mbare boten kane ndermarre shume iniciativa per mbrojtjen e mjedisit. 

Studentet do te vizitojne nje prodhues farmaceutik ne Kosoe, "Trepharm" ose "Gentipharm". Atat prodhojne produkte te ndryshme farmaceutike, tradicionale, si kapsulat, tabletat dhe shurupet. Ata gjithashtu kane dhe nje laborator kontrolli te ilaceveper analizimin dhe kontrollin e medikamenteve. 

Plani eshte te kalohet neper te gjitha fazat ne punen ne terren. Jane tre faza kryesore: faza e para-terrenit, faza ne terren dhe faza pas-terrenit. Pjesemarresit do te sigurohen me pritshmeri te qarta dhe do te motivohen te luajne nje rol aktiv ne proces. 

Gjate fazes para-terren do te identifikohen qellimet dhe objektivat e punes, ndersa nje pale e interesit do te identifikohet. Vendndodhja eshte e duhura, objektivat jane te qarta dhe rrjedhojat jane pleanifikuar me kujdes. Studnetet do te kerkojne ne literaturen e duhur perpara nisjes dhe do te pergatisin pyetjet qe ata do te bejne. 

Gjate fazes ne terren, pjesemarresit do te inkurajohen te marrin pjese aktive gjate vizites dhe te arrijne objektivat e paravendosura. Bisedimet do te behen ne formen e grupit te fokusit , ku studentet do te perfitojne informacion nga autoritet e autorizuara, ne baze te nje pyetesori te pergatitur me pare. Do te mbahen evidenca te atyre qe thuhen. 

Gjate fazes pas-terrenit, te dhenat e mbledhura nga grupi do te shqyrtohen dhe analizohen me tej. NE grupe te vogla, studentet do te prezantojne te dhenat duke perdorur grafike apo tabela si dhe literaturen e duhur. NE grupe ata do te identifikojne pengesat dhe veshtiresit dhe te sugjerojne palet e interesit qe mund te perfshihen ne te ardhmen. 

Ka një listë kriteresh dhe treguesish të cilët konsiderohen të rëndësishëm për kompaninë për t’u realizuar me qëllim që të tregohet dedikimi i tyre ndaj qëndrueshmërisë. Kriteret që identifikohen janë:

• Raportimi i qëndrueshmërisë ,

• Qeveria korporatë dhe strategjia e qëndrueshmërisë,

• CR -Organizata dhe Menaxhimi

• Mjedisi

• Të punësuarit

• Zinxhiri i furnizimit/prokurimi

• Aspekte të tjera

Kompania do të kujdeset që programe të përshtatshme të punës së korporatës punojnë më mirë kur investohen në të mirën e komuniteteve dhe atë të bizneseve. Per te perfituar me te miren, Kompania qe bashkepunon me ne mund te vije ne Kolegj dhe te promovojne punen e tyre dhe ate qe po bejne. 

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane te integruara drejtpersedrejti ne kete projekt. Ato kane nje rol kyc ne dhenien e informacionit tek studentet. Si pjese e leksionit, studentet do te pyeten te mbledhin informacionin e duhur per aspektet e diskutuara ne teori dhe t'i krahasojne ato me rezultatet e tyre. Kjo eshte nje mundesi nga e cila perfitojne si studentet, ashtu edhe bizneset.
Pika e forte
- Lejon studentet te jene te ekspozuar ndaj mjediseve te reja me qellim qe te rritin nivelin e te kuptuarit .
- Ofron eksperience qe eshte kritike per zhvillimin e aftesive
- Lidhet me teorine qe studiohet
- Perfshirje e drejtperdrejte dhe pergjegjesi e te kuptuarit te tyre
- Inkurajon studentet te vleresojne peisazhe te ndryshme dhe i ndihmon ata te njohin rendesine e ruajtjes se ambjentit
Pika e dobët
- E veshtire per te punuar rreth orarit te studenteve, nuk duhet te ndikoje materialin e lektoreve qe duhet te mbulojne.
-Mungesa e perputhjes nga bizneset, te jene pjese e pervojes se tyre te te mesuarit
Rezultatet e të mësuarit
Ne fund , studentet do te jene ne gjendje te vleresojne ne menyre kritike strategjite e CSR ne kompanine farmaceutike;

Ky aktivitet do te ndihmoje studentet per te pare cfare konsiderohet te jete faktori me i rendesishem ne berjen e biznesit ne te ardhmen dhe cfare eshte e rendesishme per te qene i suksesshem ne cdo aspekt.

Kjo do te kete nje ndikim te madh ne rritjen e eksperiences se te mesuarit per studentet dhe do t'i ndihmoje me motivimin dhe vete-zhvillimin.

Me tej, ajo inkurajon te mesuarin aktiv dhe krijimtarine ne situata investigative ne boten reale.
Lidhja për qëndrueshmëri
Lidhja e aktivitetit tek qendrueshmeria eshte e forte, duke qene se temat e diskutuara do te perfshijne aspekte te shumta te zhvillimit dhe qendrueshmerise (aspekte gjeografike, planifikim rural ose urban, aspektet sociale). Pjesemarresit duhet te jene me mire te pajisur dhe informuar per te ndermarre pune kerkimore ne cdo aspekt ne te ardhmen.

Kjo mund te krijoje nje mundesi nga e cila perfitojne edhe studentet edhe bizneset.
Njohuri paraprake
Njohuri paraprake nevojiten per te sguruar qe puna ne terren te kryhet ne menyre te sigurt, vendi duhet vizituar paraprakisht per te siguruar qe gjithcka do te shkoje sipas planifikimit, dokumente dhe literature relevante do te sigurohet perpara vizites ne menyre qe pjesemarresit te jene te mireinformuar duke siguruar nje kuptim me te mire te asaj qe duhet te kerkojne.
Përpjekjet e përgatitjes
Të larta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Kerkohet shume perpjekje per ekzekutimin e ketij burimi, per te qene i mireorganizuar dhe i suksesshem. Perpjekja kryesore do te perbeje sigurimin e nje marreveshje me kompanine dhe gjetjne e nje skedimi te duhur per viziten. Aktivitete te tjera do te kryehen ne perputhje me aktivitetin kryesor. Studentet do te jene te mireinformuar paraprakisht me dokumente dhe literaturen e duhur, duke siguruar qe te kene nje ide me te qarte te asaj qe duhet te kerkojne.
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Seksioni i punes ne terren do te vleresohet duke shperndare gjetjet permes nje prezantimi ne grup duke perdorur prezantimin me powerpoint. Pjesemarresit do te krijojne nje histori digjitale per tre stadet e punes ne terren.
Kreditim/Çertifikatë
Krediti i fituar gjate ketij projekti do te vleresohet ne 35 per qind te notes totale dhe do te shtohet ne fund te simestrit kur do te behet edhe vleresimi perfundimtar.
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Mimoza Pira
mimoza.pira(at)riinvest.net
This teaching resource is allocated to following University:
RIINVEST - Riinvest College
Institution:
Riinvest
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Field study
  • Material i shkruar