>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Additional attachments

Kunder-marxhinalizimi permes medias alternative: sfidat e fuqizimit dhe perfshirjes lokale(Resource ID: 302)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Te mesuarit permes projekteve krijon mundesi te vyera per studentet per te punuar me probleme reale dhe u jep atyre pervoje te te punuarit sebashku me palet e interesit. Duke u bazuar tek projektet e UET, kjo metode mesimdhenieje synon te nderthurre teorine me praktiken ne nje skenar projektesh bazuar ne sfiden dhe stimulimin e "jetes reale" te bazuar ne pune kerkimore. Keto organizata/institucione do te sigurojne detyra qe kane lidhje me situatat/problemet me te cilat perballen dhe te cilat kerkojne zgjidhje te duhura. Detyra konkrete e ketij projekti per studentet qendron ne eksplorimin e cilave rruge dhe deri ne cfare shkalle media alternative mund te kontribuoje tek kunder marxhinalizimi i Romeve ne Europe. Studentet do te eksplorojne metoda te ndryshme, do te ofrojne rekomandime dhe do te identifikojne palet e interesit dhe te analizojne rolin e zhvillimit te medias alternative Rome.

How it will work:

 I

t is envisaged that internationally orientated companies and (governmental) institutions will provide these project assignments. These organisations/institutions will provide assignments that relate to situations/problems which they are faced with, and which require workable solutions. The students will be required to work together in groups of five/six and will be asked to find a realistic solution. Each assignment provider will normally have five student groups working for them.  The five groups will compete against each other to provide the best, most innovative and comprehensive solution to the research question posed.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Rezultate e projektit do te prezantohen ne Qendren UET, e cila punon kryesisht per kerkimin dhe projektet e ndertimit te kapaciteteve, projektet e ndertimit per perfshirjen sociale, te drejtat e njeriut dhe ICT. Rekomadimet kryesore do te sigurohen per institucionet relevante qeveritare dhe jo-qeveritare qe punojne me Romet ne Shqiperi, me qellim qe te jete ne rrjedhen e hapesirave te komunikimit pjesemarese te Romeve dhe komuniteteve te marxhinalizuara. Rezultatet do te prezantohen ne New Media dhe ICT si dhe ne zhvillimin e kurrikulave ne Median per Ndryshimin Social.

Palet e interesit:
- Instituti Kultures Rome
- UET
- Qendra UET
- Vullnetare rome
- Radio Kanxura
Pika e forte
Project based learning is an important part of education.This creates a valuable opportunity for students to work on real life problems and gives them experience of working together in an international team. This project based assignment seeks to mix theory and practice in a challenging and stimulating 'real life', research based, project scenario.This project aims to provide the student with some experience of working within an international environment, as part of an international team. It is an excellent way of preparing the student for subsequent work placements, or for their careers, through a research assignment that includes elements of research that includes both public and private sector concerns.
Pika e dobët
Having five groups can be time consuming and therefore, wherever practical, we would envisage providers nominating two people for the groups to be able to contact.
Rezultatet e të mësuarit
Rezultati i detyres

Rezultati i detyres do te jete:
1- Nje detyre kerkimore krahasuese qe heton rolin e medias alternative per kunder marxhinalizimin per komunitetin Rom ne vende te caktuara ne Europe
2- Rekomandime kryesore te politikes per zhvillimin e medias alternative Rome.
Lidhja për qëndrueshmëri
Rezultatet e projektit do te prezantohen ne Qendren UET, e cila punon kryesisht ne projekte kerkimore dhe projekte te ndertimit te kapacitetit per perfshirjen sociale, te drejtat e njeriut, etj. Rekomandimet kryesore do te sigurohen tek institucionet qe kane lidhje me qeverine dhe ato jo-qeveritare qe punojne me komunitetin Rom dhe komunitete te tjera te marxhinalizuara. Gjetjet do te informojne leksionet per Median e Re dhe ICT si dhe per zhvillimin e kurikulave per Median per Ndryshim Social.
Njohuri paraprake
Research Methods Academic Writing
Përpjekjet e përgatitjes
Të larta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Students need to have knowledge of research methods and academic writing
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Written report and presentation
Kreditim/Çertifikatë
As per the module credits 6-12 ECTS
Burime dhe lidhje

Literature

 

Cammaerts, B. (2005). ICT-Usage among Transnational Social Movements in the Networked Society – To Organize, to Mobilize and to Debate, in R. Silverstone (Ed.). Media, Technology and Everyday Life in Europe: From Information to Communication. Aldershot.

 

Cammaerts, B. (2009). Community radio in the West: a legacy of struggle for survival in a state and capitalist controlled media environment. International communication gazette.

 

Carpentier, N et. al. (2009). Citizen Journalism and the North Belgian peach march, in S. Allan & E. Thorsen (Eds.). Citizen Journalism: Global Perspectives. Global Crises and the Media. New York: Peter Lang.

 

Carpentier, N. et.al (2003). “Community Media: Muting the democratic media discourse?”. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies.

 

Chris, A. (2002). Alternative media. London: Sage Publications.

 

Jenkins, Henry (2008) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, NY: New York University Press.

 

Lister, Martin, et.al. (2008) New Media: A critical introduction, London: Routledge.

 

Manovich, Lev (2001) The Language of New Media, MIT Press.

 

Young, I. M. (2002). Inclusion and Democracy. Oxford University Press.

 

Vidra. Zsuzsanna., &  Fox, J (2012). “The Radicalization of Media Discourse. The rise of the Extreme Right in Hungary and the Roma Question”. CEU, Center for Policy Studies, Hungary. Availabe at  http://cps.ceu.edu/publications/working-papers/media-discourse-radicalization-accept

 

European Union and Roma:

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm   

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-platform/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-funding/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-summits/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-stakeholders/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7720&type=2&furtherPubs=yes

 

Other resources on Roma and Media in Europe:

 

http://www.errc.org/links-to-ngos-and-roma-media

 

http://www.columbia.edu/itc/sipa/nelson/newmediadev/Roma%20Media.html

 

http://www.romeandmedia.com/

 

http://www.inotherwords-project.eu/content/project/media-analysis/terminology/terminology-concerning-roma

 

http://extra.shu.ac.uk/ppp-online/roma-in-the-news-an-examination-of-media-and-political-discourse-and-what-needs-to-change/

 

UN on Roma

 

http://www.romadecade.org/

 

http://www.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/povertyreduction/roma-in-central-and-southeast-europe.html

 

http://www.europe.ohchr.org/Documents/Publications/RomaInclusion.pdf

Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Blerjana Bino
blerjana.bino(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar