>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • 4 -7 njesi leksionesh
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Energjia e Ripërteritshme - rëndësia , politikat relevante dhe burimet e mundshme(Resource ID: 312)

Ka pak njohuri per rëndësine e energjisë se ripërteritshme në pergjithesi ne vendin tone , cilet jane burimet e mundshme ne vendin tone dhe cilat jane politikat e nderlidhura me keto burime te riperteritshme .

Energjia e ripërtritshme është lëmi e rëndësishme për krejt regjionin. Qeveria dhe institutucionet tjera e kanë për qëllim që të arrijnë prodhimin e  25 % të energjisë nga burimet e ripërtitshme deri në vitin 2020 sipas strategjisë së energjisë së Kosovës, e cila është me caqet e vendeve të EU-së dhe pak më e lartë se disa nga vendet në regjion. Burimet dhe potencialet e energjisë së ripërtritshme siç janë: Mullinjtë e Eres, hidrocentralet e vogëla , biomasa dhe panelet solare (foto Voltaike ) janë poashtu shumë të rëndësishme për reduktimin e ndotjes egzistuese nga termo centralet me linjit dhe poashtu janë të rëndësishme për zhvillim të qëndrushëm. Me anë të këtij projekti do të kemi ngritjene e vetëdijes për burimet egzistuese  dhe disa potenciale që mund të merren parasysh në të ardhmen . Mullinjtë e eres dhe hidrocentralet e vogëla kanë më shumë potencial në regjion për shkakë të burimeve ujore të shumta dhe nivelit të erërave në regjion,  prandaj ngritja e vetëdijes për këto burime do të ju ndihmojë studentëve , dhe palëve të interesit , si OJQ-ve dhe bizneseve . Realizimi do te bëhet në atë mënyr që do të jetë pjesa e transferimt të njohurive për politikat egzistuese , dhe ndërlidhja e tyre  me çështjene e ambientit  si dhe energjisë së gjelbër .  Si dhe do të ketë raste studimi për burimet e mundëshme dhe vizita e hidrocentraleve.  

Kontributi i ketij moduli do te jete ne rendesin e potencialeve dhe burimeve me ane te te ciles mund te krijojm energji te paster , dhe ruajtja e  ambientit ku jetojm . 

Palet kryesore që  janë të përfshira në këtë modul jane OJQ te dhe prodhuesit e energjise se paster si dhe investitoret potencial 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Energjia e ripertriteshme e ka rendesine saj edhe te palet e interesi te cilet do te njoftohen si per politikat qe egzistojn , dhe resurset potenciale per investitoret e ri , apo edhe vetem nga rritja e vetedijes per çeshtje te ambientit nga OJQ-te .
Pika e forte
Palet e interest do te kene bashkepunim me studentet dhe do te rritet vetedijsimi per çeshtje te ambientit dhe politikave.
Studentet do te fitojn njohuri per lloje te ndryshme te burimeve te ripertriteshme dhe mundesite e tyre ne vendin tone.
Pika e dobët
Energjia e ripertritshme eshte si lemi e re ne Kosove , dhe egzistojn vetem disa hidrocentrale te vogla funksionale .
Rezultatet e të mësuarit
Studentet do te fitojne njohuri te pergjithshme per energjinë e ripërteritshme , rëndesine e saj dhe mundësite e ndryshme te implementimit në rajon.
Lidhja për qëndrueshmëri
Energjia e Riperteritshme ka nje ndërlidhje me punësimin, si dhe zhvillimin ekonomik dhe ambientin , te cilet janë në mënyre direkte të ndërlidhura me qëndrueshmërine.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
2 ditë ( 4ore te punohet me student, 4 ore te punohet se bashku me palë te interesit dhe student, vizitë e hidrocentralit ) Përgaditja për ligjerat 4 ore, , identifikimi i OJQ-ve , vizitë Hidrocentralit dhe diskutime .
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Seminari pergaditur nga studentet per energjin e ripertritshme
Kreditim/Çertifikatë
==
Burime dhe lidhje

1. http://www.altenergy.org/renewables/renewables.html

2. www.ero-ks.org 3.http://www.iadk.org/Portals/0/2013/Analiza%20e%20fizibilitetit%20p%C3%ABr%20energjin%C3%AB%20e%20rip%C3%ABrt%C3%ABritshme%20n%C3%AB%20bujq%C3%ABsi.pdf

4.http://www.sherk.net/al/top/Energjit%C3%AB+e+Rip%C3%ABrt%C3%ABritshme/Cfar%C3%AB+jan%C3%AB+Energjit%C3%AB+e+Rip%C3%ABrt%C3%ABritshme/

5.http://www.irena.org/Publications/ReportsPaper2014New.aspx?mnu=cat&PriMenuID=36&CatID=141&type=Handbooks

6. http://www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/dragash/Identifiaction%20of%20potential%20for%20renewable%20solar%20energy%20application%20in%20the%20Municiaplity%20of%20Dragash_02042012-Alb.pdf

Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Theranda Beqiri
theranda.beqiri(at)unhz.eu
This teaching resource is allocated to following University:
UPHZ - University of Peja "Haxhi Zeka"
Institution:
UPHZ
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Material i shkruar