>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Vendimmarja e re ose ekzistuese e agronomeve per "Kaizen" ne zhvillim te vazhdueshem te "panxhar sheqerit" ne Kosove(Resource ID: 328)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Rendesia e te kuptuarit te kerkimit kryesor eshte nje baze themelore per zhvillim te metejshem te njohurive. Megjithate, studentet do te zhvillojne aftesite e tyre gjithashtu. Pra, ky material synon te siguroje platformen ne te cilen studentet duhet te kuptojne informacionin e plote mbi te cilin analiza aktuale akonomike po zhvillohet brenda klimes se biznesit dhe asaj individuale. Ata do t'i japin aftesise per zhvillim nje temp te ri te te kuptuarit te agrikultures ekzistuese per panxhar sheqerin brenda ne Kosove, duke siguruar se plani i tyre eshte i mire themeluar mbi kerkime te ngjashme dhe zhvillime akademike. Perfitimet e gjetjeve te tyre nuk mund te konsiderohen si personale, duke qene se shoqeria mund te perfitoje gjithashtu. Variablet per vendim marrje qe bejne te mundur zhvillimin e vazhdueshem per kultivimin e kallam sheqerit jane: - Agronomet e rinj dhe ekzistues; - Agronomet individuale dhe te biznesit - Ndertimi i fabrikes bujqesore, dhe me tej aneksimin e fabrikes se industrise, nepermjet: individeve, bizneseve, partneritetit publik- privat ose MNC permes FDI - Prodhimet finale- melasa, rumi, sheqeri, mbetjet per t'u perdorur si koncentrat per ushqimin e lopeve, dhe me tej, duke aneksuar alkoolin per karburantin e makinave
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Agronomet jane te perfshire ne seminare si partnere aktive- studentet kane mundesine te jene ne kontakt direkt me zyrtaret respektive dhe me sfidat ne zbatimin e zhvillimit te qendrueshem te panxhar sheqerit. Agronomet do te mund te perfitojne nga bashkepunimi si dhe te marrin perspektive te re, krijuese per aktivitetet nga studentet dhe rekomandimet per qendrueshemrine e tyre permes vendim marrjes se drejte
Rezultatet e të mësuarit
- LT1: Te kuptoje njohuri me te gjera te agrikultures, kryesisht: mbjelljen, korrjen, dhe duke i perdorur ato si input (material bruto) te panxhar sheqerit per sigurimin e prodhimeve te ndryshme, si per shembull: melasa, rumi , deri tek alkooli industrial
- LT2: Te analizoje ne menyre kritike lloje te ndryshme te nxitjes dhe pengesave drejt vendimmarrjes qe influencon nje agronom dhe sesi ata udhehiqen per te kultivuar panxhar sheqerin;
- LT3: Te ofroje informacion konstruktiv ne ate qe duhet te ndryshoje ne kultivimin e panxhar sheqerit jo vetem persa i perket perfitueshmerise, por edhe mjedisit dhe komunitetit.
- LT5- Te beje pune kerkimore individuale
- LT6: Te shkruajne nje raport te tipit kerkimor dhe ta prezantojne tek ministria perkatese dhe agronomet ne fund te projektit.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Te inkurajoje inovacion te qendrueshem tek agronomet dhe zyrtaret e ministrise
- Agronome te perfshire ne komunitet
- Stimulimi i prodhimit lokal dhe reduktimi i papunesise, duke rritur ne kete menyre mireqenien sociale
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Ardian Uka
ardian.uka(at)universum-ks.org
This teaching resource is allocated to following University:
UC - Universum College
Institution:
Universum College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar