>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

 • 5 deri në 10 studentë
 • deri ne 1 semester
 • Anglisht, Shqip

Resource Description

Te mesuarit aktiv per zhvillimin e qendrueshem- lidhja midis ekonomise, shoqerise dhe mjedisit(Resource ID: 331)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Popullsia eshte duke u rritur ne menyre drastike dhe kerkesa per njohuri po rritet gjithashtu perdite. Ka media te reja per komunikimin edukativ, ide te reja per te mesuarin dhe metoda te reja te mesimdhenies. Te gjitha keto zhvillime tregojne lidhjen midis shoqerise dhe universiteteve qe ka ndryshuar ne vitet e fundit. Ne procesin e te nxenit eshte e pamundur te mesohet ndonje ceshtje konkrete duke perdorur vetem metodat klasike te mesimdhenies. Si rrjedhoje, gjetja e nje menyre te re perben nje sfide . S.E.E. lidhjet ( nje loje per te lidhur dimesionet e qendrueshmerise) eshte nje menyre terheqese e te kuptuarit te zhvillimit te qendrueshem.

Informacion i pergjithshem

Kjo metode mesimdhenie do te perdoret ne nje kurs ne lidhje me perdorimin e metodave te reja per te ndihmuar studentet ne fushen e tregjeve financiare. Duke perdorur metoden “S.E.E the link” studentet do ta kene me te lehte per te mesuar dhe kuptuar me shume rreth zhvillimit te qendrueshem. Studentet do te kene mundesi te mesojne me shume per lidhjen midis tre termave sic jane - shoqeria, mjedisi, dhe ekonomia, duke treguar nga nje histori rreth tyre. Termi rreth cilit element te qendrueshmerise do te flasin, do te varet nga nje element sic eshte zari, te cilin studentet do ta perdorin gjate kursit. Studentet do te hedhin nje zar i cili do t'iu percaktoje se per cilen fushe ata duhet te flasin. Ne kete menyre ata do te kene mundesine te mesojne informacione te reja nga njeri-tjetri dhe te zhvillojne njohurite e tyre persa i perket shoqerise, mjedisit dhe ekonomise.

Kompanite e biznesit jane te perfshira si partnere te drejteperdrejte, keshtu qe studentet do te kene mundesine te jene ne kontakt te drejtperdrejte me punonjesit e ketyre bizneseve dhe te kuptojne sfidat me te cilat perballen keto kompani persa i perket zhvillimit te qendrueshem lidhur me tre dimensionet e permendura me siper. Ata ne te njejten kohe mund te ndajne pervojen e tyre dhe te orientojne studentet. Duke qene se ne ditet e sotme eshte shume e rendesishme te mendosh per mjedisin para vendimmarrjeve ekonomike, ky kurs do te jete shume i dobishem per studentet ne menyre qe te integrohen me sukses ne tregun e punes. 

Sugjerime per strukturen e kursit dhe axhenden

 Rekomandohet procedura e meposhtme: 

 1. Nxenesit individualisht lexojne informacione te ndryshme ne lidhje me tre termat (qe lidhen me shoqerine, mjedisin dhe ekonomine). Pastaj, ata mund te diskutojne me perfaqesuesit e bizneseve te cilet do te jene te perfshire ne seminarin si partnere aktive.
 2. Nxenesit ndahen ne grupe (pese deri ne dhjete nxenes). Atyre iu jepen zarat. Studentet hedhin zarat dhe perzgjedhin nje term nga shoqeria, mjedisi dhe ekonomia.
 3. Me pas ata duhet te perdorin tre termat per te treguar nje histori te shkurter. Ne kete menyre inkurajohet te menduarit sistematik dhe normativ dhe studentet fitojne njohuri per marredheniet midis tri dimensioneve te qendrueshmerise.
 4. Diskutohen rezultatet perfundimtare dhe pjesmarresit te cilet jane te ftuar marrin pjese ne diskutimin perfundimtar.

Pergatitja per Metoden e Mesimdhenies

Faza 1

(1 ore leksion)

Ne fazen e pare, do te jete prezantimi i temes "Lidhja midis ekonomine, shoqerise, mjedisit" per te gjithe studentet. Eshte e rendesishme qe çdo student duhet te jete I qarte per kete teme. Me pas studentet do te duhet te identifikojne kompanite, fokusi i te cilave eshte zhvillimi i qendrueshem.

Temat kryesore per tu diskutuar:

 • Si ekonomia, shoqeria dhe mjedisi mund te lidhen me njeri-tjetrin
 • Percaktimi i metodologjise qe do te perdoret gjate kursit
 • Roli dhe ndikimi i zhvillimit te vendit, ne mjedis

Faza 2

(5 ore. Leksion)

Pasi jane mbledhur te gjithe te dhenat, do te behet perzgjedhja e kompanive me te mira te cilat do te jene pjese e kursit si bashkepunetore (preferohen 1-2 kompani). Perzgjedhja e kompanive do te bazohet ne disa kritere te cilat jane ne perputhje me planin mesimor te kursit.

Faza 3

(2 ore pune ne terren)

Ne kete faze studentet do te vizitojne kompanite e targetuara. Gjate vizites se tyre, studentet do te kene mundesine te takohen dhe te bisedojne me punonjesit, per te pare se si kompania operon, cilat jane pikat e forta dhe te dobeta, cilat jane mundesite e kompanise dhe veshtiresite, nese kompania do te zgjerohet ne te ardhmen, etj. Ne kete menyre, studentet do te kene mundesi per te vene ne praktike njohurite e tyre. Ata do te mbledhin te gjithe informacionin e nevojshem per te vazhduar ne fazen e ardhshme. Eshte e nevojshme qe takimi te behet me grupet e interesit, te cilet kane njohuri rreth financave, duke perfshire:

 • CEO / CFO
 • Menaxheret e kompanive te medha shqiptare
 • Ekspertet e shitjeve 

(Per shembull, mund te vizitohet kompania EVEREST IE, e cila merret me prodhimin e produkteve plastike, dhe do te takohet CEO/ CFO i kompanise. EVEREST IE eshte nje prej kompanive me te medha qe operon ne Shqiperi si dhe nje kompani e cila eshte e vetedijshem per zhvillimin e qendrueshem. Perfaqesuesi mund te flasi per zhvillimin e shoqerise, si ata e menaxhojne kompanine e tyre, si tregu financiar ka ndikuar kompanine e tyre, organizimin e tyre, ne qofte se ata jane te listuar ne burse, etj. Ai gjithashtu mund te flase rreth konkurrences dhe sa e veshtire eshte per te konkurruar me kompani te tjera qe operojne ne te njejten fushe).

Studentet pergatisin nje liste me ceshtje per te diskutuar me perfaqesuesit e kompanive dhe gjithashtu nje liste me pyetje te cilat do t’I ndihmojne per te identifikuar ceshtjet kryesore qe ata kerkojne te dine.

Faza 4

 (6 ore pune ne klase)

Pasi vizita ne terren ka perfunduar, dhe studentet te kene mbledhur te gjithe informacionin e nevojshem, ata do te fillojne punen ne grupe. Secili grup do te kete nje teme te veçante per te cilen do te punojne. Ata duhet te bashkepunojne me njeri-tjetrin, te zhvillojne njohurite e tyre dhe te punojne rreth njohurive te reja qe morren gjate vizites me kompanite. Ata do te kene te njejtin format mbi te cilin do te punojnedhe do te pergatisin nje material per temen qe iu eshte caktuar.

Faza 5

(6 ore pune ne klase)

Ne kete faze nxenesit, do te duhet te prezantojne punen e tyre para klases. Secili grup do te paraqese punen e tyre ne baze te njohurive qe kane marre ne klase dhe njohurive qe morren gjate vizites se tyre ne kompani. Pas çdo prezantimi, do te kete nje diskutim me pjesen tjeter te klases. Kjo jo vetem qe do te zhvillojne njohurite e tyre, por do ta beje mesimin me terheqes dhe me te kuptueshme per te gjithe studentet.

Faza 6

(3 ore konkluzione)

 Ne kete faze finale, pasi te gjitha grupet kane prezantuar punen e tyre, dhe te gjithe diskutimet jane bere, te gjithe studentet duhet te ulen se bashku dhe te nxjerrin perfundimet rreth atyre cfare kane mesuar dhe te bejne sugjerime dhe rekomandime te tyre.

* Ne fazen e 5-te dhe te 6-te, mund te jete i pranishem dhe nje perfaqesues nga kompanite.

Siç u permend me lart, mendoj se 'S.E.E. the links' eshte menyra me e mire qe studentet per te mesojne per nderveprimet sistematike midis tre dimensioneve te qendrueshmerise - shoqerise, mjedisit dhe ekonomise.

Per çdo dimension te qendrueshem, ne mund te percaktoje disa terma qe studentet te jene me te perqendruar per prezantimin e tyre. Nje shembull siç eshte dhe ai ne pershkrimin didaktik te metodes "S.E.E. the links 'mund te jete si me poshte:

 

Mjedisi

Shoqeria

Ekonomia

1. Burimet Natyrore

1. Ulja e Varferise

1. Industria

2. Energjia e Rinovueshme 

2. Siguria

2. Papunesia

3. Ndotja e Ajrit

3. Te drejtat e njeriut

3. Ekonomia Lokale

4. Mbeturinat

4. Demokracia

4. Borxhi

5. Perdorimi I Tokes

5. Kultura

5. Subvencionet Bujqesore

6. Pastrimi I Drurit

6. Shendeti

6. Ushqimi organik

 

Materialet e nevojshme

Tre sete me zara - nese eshte e mundur, me ngjyra te ndryshme.

Stilolapsa  

Leter

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Bizneset jane te perfshira ne seminar si partnere aktive - Studentet kane mundesine te kontaktojne direkt me punonjesit e bizneseve dhe te shohin marredheniet mes tri dimensione te qendrueshmerise. Ata mund te ndajne pervojen e tyrelidhur me keto sfida dhe te orientoje nxenesit.

Eshte e nevojshme qe takimi te behet me grupet e interesit, te cilet kane njohuri rreth financave, duke perfshire:

- CEO / CFO
- Menaxheret e kompanive te medha shqiptare
- Ekspertet e shitjeve


(Per shembull, mund te vizitohet kompania EVEREST IE, e cila merret me prodhimin e produkteve plastike, dhe do te takohet CEO/ CFO i kompanise. EVEREST IE eshte nje prej kompanive me te medha qe operon ne Shqiperi si dhe nje kompani e cila eshte e vetedijshem per zhvillimin e qendrueshem. Perfaqesuesi mund te flasi per zhvillimin e shoqerise, si ata e menaxhojne kompanine e tyre, si tregu financiar ka ndikuar kompanine e tyre, organizimin e tyre, ne qofte se ata jane te listuar ne burse, etj. Ai gjithashtu mund te flase rreth konkurrences dhe sa e veshtire eshte per te konkurruar me kompani te tjera qe operojne ne te njejten fushe).

Studentet pergatisin nje liste me ceshtje per te diskutuar me perfaqesuesit e kompanive dhe gjithashtu nje liste me pyetje te cilat do t’I ndihmojne per te identifikuar ceshtjet kryesore qe ata kerkojne te dine.
Pika e forte
- Studentet mund te jene me aktive ne klase
- Studentet mund te permiresojne menyren e tyre te komunikimit dhe te mbojne idete e tyre
- Studente dhe bizneset mund te mesojne nga njeri-tjetri
- Studentet mund te mesojne se si te punojne ne grupe dhe te japin konributin e tyre personal
- Studente do te mesojne se si kompanite e medhya perballen me problemet reale ne tregjet financiare
Pika e dobët
- Perfaqesuesit e bizneseve duhet te bien dakort qe te diskutojne per problemet e tyre reale lidhur me dimensionet e qendrueshmerise
- Studentet duhet te kene njohuri mbi konceptet e zhvillimit te qendrueshem ne menyre qe te mund te diskutojne me thelle problemet e lidhura me te dhe te mund te mbrojne opinionet e tyre.
Rezultatet e të mësuarit
- Permes kesaj metode, pjesemarresit do te kuptojne me mire lidhjet midis tre dimesnioneve te qendrueshmerise: shoqeri, ekonomi dhe mjedis.
- Do te bashkepunojne me njeri-tjetrin per te shkembyer njohurite e tyre dhe informacionet duke rregjistruar tre dimensionet e qendrueshmerise.
- Ata do te mesojne gjera te reja dhe zhvillojne aftesi te reja per punen ne grup.
Puna ne terren do t'i ndihmoje ata te kuptojne me mire konceptet teorike qe ata kane marre ne klase dhe si i kane aplikuar ne tregun financiar.
- Kjo metode do te minimizoje boshllekun midis teorise dhe praktikes.
- Ata do te punojne ne grupe dhe diskutojne problemet qe kompanite perballen ne boten reale, duke aplikuar ne kete menyre njohurite ne keto diskutime ne grup dhe te ndajne eksperiencen e tyre me njeri-tjetrin.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Menaxhimi i qendrueshmerise ne biznese me fokus ne shoqeri, mjedis dhe ekonomi.
- Eshte e rendesishme qe studentet te mesojne si te merren me nje nga ceshtjet me te rendesishme sic eshte zhvillimi i qendrueshem. Ekspertet ne bote jane duke luftuar cdo dite me ndotjen mjedisore , ndryshimet demografike, ngrohjen globale dhe po perpiqen te gjejne rruge me te mira per te zhvilluar ekonomine pa demtuar raportet sociale dhe mjedisore.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
- Lektori duhet te jete i mirepergatitur rreth koncepteve te zhvillimit te qendrueshem ne menyre qe te mund te ndihmoje studentet ne selektimin e kompanive qe do te merren per studim. - Lektori duhet te kete disa shembuj ekstra ne menyre qe te ndihmoje studentet per ta bere leksionin me te kuptueshem.
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Kjo metode mund te arrihet nepermjet detyrave te shumta, te tilla si prezantime dhe diskutime te bera ne klase.

Diskutimet ne klase do te tregojne se sa ata kane mesuar, cfare kane mesuar dhe cfare ata mund te bejne per tu permiresuar ne te ardhmen.
Tregimet e shkurtra dhe prezantimet ne PowerPoint jane nje menyre e mire per te permbledhur ate qe u tha me lart.

Ne keto prezantime ato mund te perfshijne titullin e studimin e rastit, nje permbledhje te shkurter te rastit studimor, cilat jane gjetjet me te rendesishme, pyetjet qe lindin, a ka veshtiresi ne te kuptuarit dhe aplikimin e qasjes si dhe perfundimet).

Studentet duhet te jene te angazhuar ne menyre aktive ne grupin qe perfaqesojne si dhe te mbrojne idete e tyre.
Kreditim/Çertifikatë
Asnje
Burime dhe lidhje

http://www.sustainicum.at/en/tmethods/view/28.S.E.E.-the-links-a-dice-game-to-connect-sustainability-dimensions

http://www.wwf.se/source.php/1473803/Methodologies-for-the- future-web3.pdf

www.ucm.es/data/cont/docs/302-2013-11-12-Sustainability.pdf

www.bath.ac.uk/cree/resources/scott.pdf

ajph.humanecologyreview.org/pastissues/her162/henry.p

Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Kestrina Ramallari
kramallari(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

 • Mini-projekt për studentët
 • Material i shkruar