Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Te kuptuarit e koncepteve te marketingut duke eksploruar raste studimi: histori sukesi dhe deshtime te medha(Resource ID: 339)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Pergjate periudhave te mira dhe te keqia ekonomike, marketingu mbetet funksioni vital i cdo biznesi. Te percaktuarit dhe plotesimi i kerkesave te konsumatoreve permes prodhimeve qe kane vlere dhe akses dhe karakteristikat e te cileve komunikohen qarte eshte qellimi i pergjithshem i cdo biznesi. Ne kete dinamike, te botes globale eshte e nevojshme per studentet te kuptojne konceptet baze te marketingut duke perdorur metoden e mesimdhenies permes rastit te studimit. Cdo jave studentet do te mesojne dhe perfitojne koncepte te reja te "Parimeve te Marketingut" dhe ky koncept i ri do te eksplorohet ne keto raste te ndryshme te studimit

Eshte e rendesishme qe rastet e studimit te lidhen me njohurite e studenteve dhe mjedisin ne menyre qe te adresojne emocionet e tyre qe te demonstrojne empati me personat e rastit. Rrjedhojat e te mesuarit jane me te lidhura kur rasti i drejtohet nje problemi te pergjithshem sepse studentet do te jene ne gjendje te aplikojne gjetjet ne shume kontekste. Eshte e rendesishme te aplikohet rasti i studimit si metode, sepse keto jane te perfshira ne shume lende ne universitete me qellim qe te prezantohen studentet me sfida komplekse dhe te pasigurta te situatave reale. Studentet do te jene te perfshire ne procesin e zgjidhjes se problemit dhe kjo i ve ata ne nje situate ku ka vetem nje pergjigje te sakte por qe kerkon nje vendimmarrje dhe gjykim te thelle dhe krijues ne nje kontekst te pasigurt. Studentet konfrontohen me vlerat e tyre dhe me aftesite duke qene se ata kane nevoje te japin perparesi disa aspekte te rastit si faktet, teorite dhe emocionet qe ata i shohin qe kane lidhje. Pra, studentet mund te zhvillojne kompetencat e tyre strategjike dhe sistematike si dhe aftesite nderpersonale, punen ne grup dhe lidershipin. 

Studentet do te perfitojne me shume duke perdorur kete metode kur te munden te aplikojne njohurite e tyre paraprake teorike te mesuara me pare. 

Pergatitja per lektorin perfshin zgjedhjen e rasteve te pershtatshme dhe formulimin e pyetjeve  per studentet. Gjate klases, edukatori ka nevoje te gjeje balancen e duhur midis instruktorit dhe lehtesuesit, sepse studentet mund te kene nevoje per drejtim por duhet edhe te kene lirine e nevojshme per te diskutuar zgjidhjet e tyre. 

Rekomandohet procedura e meposhtme 

1. Studentet lexojne rastin e studimit ne shtepi ose ne klase individualisht. 

2. Studentet do te ndahen ne grupe me 3-5 per te diskutuar rastet e studimit  

3. Studentet prezantojne perspektivat e tyre te rastit.

4. Rezultatet diskutohen bashkarisht

5. Studentet reflektojne rastin dhe pergjigjen pyetjeve ne raport te shkruar 

Rastet e studimit mund te aplikohen ne menyre te pavarur por klasat me deri ne 15 studente do te ishin ideale. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Eshte e nevojshme te organizohet nje takim nje-ditor ku te ftohen palet e interesit, te cilet kane njohuri per Marketingun, duke perfshire:
- Menaxheret e kompanive te medhe shqiptare
- Ekspete te shitjeve,
- Eksperte te cmimeve, etj,

*Per shembull, mund te ftohen menaxheri i Kompanise shqiptare te Coca-Cola. Ai mund te bisedoje per cmimet dhe shperndarrjen e Coca- Coles ne Shqiperi. Ai mund te shpegoje menyren si ata bejne shperndarjen. Gjithashtu, si mund te pershkruaje konkurimin dhe sa e veshtire edhe te perballja me nje produkt tjeter, psh. PEPSI. Mund te organizojme nje workshop me palet e interesit nga Coca Cola SHqiperia dhe ata mund te ndajne eksperiencen e tyre bazuar ne ate c'ka u tha me larte.
Pika e forte
1- Mesimdhenia me rast studimi eshte metode e pershtatshme per studentet sepse merret me probleme te jetes reale.
2- Ata perjetojne situata qe mund te perballen ne te ardhmen.
3- Rastet e studimit ndihmojne studentet te ndertojne aftesite e biznesit
4- Studentet arrijne te reflektojne per perspektivat , vlerat dhe aftesite e tyre.
5- Studentet jane sfiduar ne te menduarin sistematik dhe vendosjen e njohurive te mesuara me pare ne praktike
Pika e dobët
- Shume here, studentet jane perfshire ne diskutime dhe kane probleme me menaxhimin e kohes qe kerkohet ne nje rast studimi
- E veshtire te nxirren konkluzione
- Disa here eshte e veshtire te pergjithesohet nga nje rast i vetem.
Rezultatet e të mësuarit
1. Sudentet do te mesojne te identifikojne konceptet kryesore te marketingut dhe rolin e marketingut ne biznes dhe shoqeri.
2. Rastet e studimit jane shume te rendesishme per te ilustruar disa prej ketyre koncepteve dhe ato do te perdoren per te lejuar aplikimin e koncepteve teorike per t'u demostruar duke reduktuar hapesiren midis teorise dhe praktikes.
3. Studentet do te mesojne te analizojne problemet e marketingut dhe te sigurojne zgjidhjet bazuar ne ekzaminimin e informacionit te marketingut
4. Studentet do te punojne ne grupe dhe do te diskutojne raste studimi nga bota reale dhe ne kete menyre ata mund te aplikojne njohurite e tyre dhe aftesite ne keto diskutime ne grup dhe te ndajne eksperiencat e tyre me te tjeret.
5, Metoda e mesimdhenies permes rastit te studimit do te inkurajoje te mesuarin aktiv dhe do te rriti kenaqesine e studenteve ndaj temes, dhe si rrjedhoje edhe deshiren per te mesuar.
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet kane nevoje te njohin kopmetencat qe u mundesojne atyre te merren me sfidat e sotme komplekse te qendrueshmerise ( si ndotja mjedisore, problemet etike, ndryshimet demografike, shfaqet e tregjeve te reja ne boten globale, etj) Duke perdorur metoden e rastit te studimit , studentet kane mundesine per te aplikuar njohurite e tyre teorike dhe aftesite metodologjike duke perjetuar situata ku ata duhet te gjejne zgjidhje per ndryshimet komplekse dhe te pasigurta nga bota reale.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Kriteret e qëndrueshmërisë
  • Të menduarit sistemik
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Lektori duhet te perzgjedhi rastet e duhura te studimit per konceptet qe ai/ajo do te prezantoje ne leksionin tjeter. Lektori duhet te jete i mire pergatitur ne njohurite per rastet e studimit me qellim qe te jape per studentet, idene e duhur se cfare duhet te bejne ne situata te caktuara marketingu dhe disa here cfare konkretisht nuk duhet te bejne.
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Mesimdhenia permes rasteve te studimit mund te vleresohet permes detyrave te shumta, si prezantimet dhe kontributet ne diskutimet e bera ne klase.

Te gjithe studentet duhet te kuptojne rastet por disa here kjo mund te jete nje sfide e vertete.
Gjithashtu studentet duhet te aplikojne te mesuarin e tyre dhe te reflektojne ne punen personale dhe pervojen me rastet e studimit ne prezantimin me Powerpoint.

Ky prezantim mund te perfshije titullin e rastit te studimit, nje permbledhje te shkurter te rastit te studimit, cilat jane gjetjet kryesore, cfarepyetjesh ngrihen dhe a ka veshtiresi ne te kuptuar apo ne aplikimin e perqasjes dhe reflektimit perfundimtar.
Kreditim/Çertifikatë
=====
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Bora Trajani
bora.trajani(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • economic

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Brain storming
  • Diskutim / debat
  • formteaching_case_study