Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • Me shume se 1 semester
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Roli i organizatave tregetare per zhvillimin rural(Resource ID: 347)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Qellimi i ketij studimi eshte te vleresoje dhe kontrolloje aktivitetin social-tregetar ne nje rajon specifik ne Shqiperi si per shembulll ne Korce dhe Permet bazuar ne ndjekjen e shembullit te rajoni Ballyhoura. Ndermarrjet sociale jane nje burim i rendesishem , kryesisht ne zonat rurale ku perjashtimi social dhe izolimi kane me teper gjasa te ndodhin. Ne do te analizojme mbeshtetjet dhe burimet e nderrmarjeve te vecanta sociale ne studimin tone si dhe qendrueshmerine e tyre dhe perspektivat e ardhshme per t'u rritur e zhvilluar. Ne gjithashtu do te studiojme sesi njerezit i shohin nderrmarjet shoqerore ne komunitet si nje teresi, por edhe planifikojme te marrim informacion dhe feedack nga punetoret dhe vullnetaret per perfshirjen e tyre ne organizatat respektive. Ky projekt do te perdori rastin e studimit te rajonit Ballyhora dhe do te perdoret si krahasim kur ne te shohim rajonin e Korces dhe Permetit ne Shqiperi. Grupi Ballyhoura u themelua ne fillim te viteve 1990 ne zonat rurale dhe mori pjese ne L.e.a.d.e.r I ne vitet 1991-1993, L.e.a.d.e.r. II nga 1994 ne 1996, L.e.a.d.e.r.+ nga 2000 ne 2006 dhe tani ne L.e.a.d.e.r. nga 2007 to 2013. Ballyhoura sh.p.k eshte nje partneritet i cilesise, bazuar ne sektoret vullnetare, komunitare dhe tregetare e publike me qellim per te stimuluar veprimet e zhvillimit te qendrueshem nga komunitetet lokale dhe sektori privat dhe per te perballuar me sektorin publik ne planifikimin strategjik, mobilizmin e burimeve nga BE dhe vende te tjera te BE-se permes nje bashkepunimi nderkombetar dhe te koordinoje zhvillimin, i cili do te mbaje popullsine Ballyhoura, permiresoje cilesine e jeteses se banoreve te tij dhe te ndryshoje bazen ekonomike rurale ne keto zona rurale. Kjo sh.p.k propozoi programe te ndryshme zhvillimi per te promovuar marketingun , per te permiresuar jeten rurale, ushqimin, burimet natyrore, prodhimet artizanale, turizmin rural dhe ri-jetezimin e jetes ne fshat. Cilesia e jetes eshte nje konsiderim i rendesishem per gjithsecilin, kryesisht per njerezit qe jetojne ne zonat rurale sepse kjo ben te mundur permiresimin e standarteve te jeteses, edhe pse nuk eshte e lehte te matet dhe te gjendet ndihma financiare, zhvillimi rural dhe zgjerimi i nderrmarjeve sociale duhet te garantoje disa sherbime si transporti, kujdesi per femijet, kujdesi per te moshuarit, etj. te cilat jane shume thelbesore per zonat rurale.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Kjo do te theksoje rolin e anetareve te bordit, perdoruesve dhe te punesuarve te ndermarrjeve sociale. Mund te zhvillohen shume vizita ne dy rajone te Ballyhoura, si Shoqata e Zhvillimi Croom dhe Qendra Lough GUr Heritage ose ne rastin e Shqiperise ne dy rajone te ndryshme si Korca dhe Permeti. Eshte e rendesishme te respektohen te dyja lokacionet sepse palet e interesit kane qene shume bashkepunuese dhe ndihmese gjate gjithe vezhgimit.
Rezultatet e të mësuarit
Eshte shume e rendesishme te besh studentet me dije se cfare do te thote te studiosh dhe te besh kerkim shkencor ne kete fushe dhe ne te njejten kohe t'i lejosh ata te eksplorojne idete se cfare do te thote " i qendrueshem"
Lidhja për qëndrueshmëri
Gjithe ideja ne teresi eshte per te mbajtur komunitetin te qendrueshem: te qenit i qendrueshem ne stilin e tyre te jeteses dhe ne mjedisin qe i rrethon.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Olta Sokoli
osokoli(at)ubt.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
AUT - Agricultural University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Program kompjuteri