Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
    Më shumë sesa 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Reforma territoriale-administrative në Shqipëri dhe efiçenca e shërbimeve publike lokale: rasti i qarkut të Durrësit.(Resource ID: 348)

Ky material mësimor ofron një mënyrë në drejtim të të mësuarit aktiv dhe shpërhapjes së dijeve në lidhje me sfida sociale, ekonomike dhe mjedisore ndaj zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Synimi i materialit mësimor është të forcojë edukimin mbi çështjet dhe sfidat e lidhura me qëndrueshmërinë në kontekstin e përdorimit të rasteve të ndryshme studimore. Ky material mësimor ka në thelb ose fokusohet në reformën e re territoriale-administrative në Shqipëri. Reforma është e lidhur me mirëqeverisjen dhe me përdorimin me efiçencë të burimeve që zotërojnë njësitë e qeverisjes vendore, në kuadrin edhe të reformës decentralizuese dhe përbën një hap shumë të rëndësishëm në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm. Së pari, studentët do të njihen me konceptet dhe çështjet kryesore të qëndrueshmërisë. Kështu, pas zhvillimit të dy orëve mësimore, studentëve do t’u kërkohet të prezantojnë projektet e tyre të kursit në lidhje me çështjet dhe sfidat e qëndrueshmërisë, që ata vetë do t’i identifikojnë, në kontekstin e reformës së re territoriale-administrative. Për rrjedhojë, me anë të kërkimit dhe analizës, ata do të diskutojnë sëbashku si dhe me palët kryesore të interesuara, në lidhje me diferencat si dhe përmirësimet e ndodhura në njësitë e qeverisjes vendore, në qarkun e Durrësit.

Reforma e re territoriale-administrative u ndërmor në vitin 2013-2014 dhe u finalizua me ligjin nr. 115/2015 të miratuar në 31 korrik. Në përputhje më këtë reformë, territori shqiptar u nda në 12 qarqe, 61 bashki si dhe u bashkuan përafërsisht 5-6 komuna. Kjo ndarje e re territoriale u realizua me qëllimin e rritjes së efiçencës së përdorimit të burimeve që zotërojnë njësitë e qeverisjes vendore (NJQV), në kontekstin edhe të reformës së decentralizimit të pushtetit. Prandaj kjo reformë përbën një hap shumë të rëndësishëm në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm

Me ndarjen e mëparshme administrative ekzistonin 12 qarqe, 65 bashki dhe 308 komuna me të drejtën e administrimit të burimeve të veta, si dhe me mundësinë për përfitimin e fondeve nga buxheti i shtetit. Me anë të kësaj reforme, njësitë e qeverisjes vendore besohet se do të përmirësojnë kapacitetet e tyre në drejtim të mirëqeverisjes. Nga ana tjetër, këto shërbime besohet se do të jenë më afër nevojave të qytetarëve. Ndarja e vjetër administrative nuk krijonte mundësi për zhvillim dhe ofrim të përshtatshëm të shërbimeve publike(sipas kërkesave dhe nevojave të qytetarëve).

Shërbimet publike kryesore që ofrohen nga qeverisja vendore janë të lidhura me funksionet e veta, funksionet e përbashkëta dhe funksionet e deleguara. Funksionet e para janë infrastruktura dhe shërbimet publike, shërbimet sociale, kulturore dhe sportive, zhvillimi ekonomik lokal si dhe rendi publik e mbrojtja civile. Funksionet e përbashkëta janë të lidhur ame shërbimet në edukim, shërbimin shëndetësor, kujdesin social, rendin publik dhe mbrojtjen civile, si dhe mbrojtjen mjedisore. Ndërsa funksionet e deleguara janë të lidhura me çështje si: zyrat e gjendjes civile dhe regjistrimin e bizneseve.

Megjithëse komunat e mëparshme u shkrinë për krijimin e zonave të ndryshme funksionale, ish-komunat vazhdojnë të ofrojnë shërbime publike në komunitetet përkatëse. Aktualisht qarku i Durrësit ka si qendër qytetin e Durrësit dhe përfshin 3 bashki si njësi të qeverisjes vendore: Bashkia Durrës, Bashkia Shijak dhe Bashkinë e Krujës.

 Në këtë kuadër, ky material ka si synim që të tërheqë vëmendjen e studentëve në lidhje me reformën e re territoriale dhe analizën e saj. Për më tepër, ata mund të zhvillojnë kërkime në lidhje me shërbimet publike lokale të ofruara si dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e qëndrueshëm. Më tej, si rezultat i kërkimit dhe analizës, ata do të munden të diskutojnë mes tyre si edhe me palët kryesore të interesuara në lidhje me dallimet dhe përmirësimet e konstatuara në njësitë e qeverisjes vendore.

Gjetjet e studentëve do të integrohen më pas në programin e lëndëve “Politika Publike” dhe “Administrim Publik”, si leksione të programit studimor të degës “Shkenca Politike” dhe “Administrim Publik”.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Në lidhje me reformën e re territoriale-administrative dhe përgatitjen e këtij materiali mësimor do të identifikohen edhe palët e ndryshme të interesuara. Ndër to mund të evidentojmë: Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore, Bashkia Durrës, qytetarët në qarkun e Durrësit si dhe biznese apo kompani të ndryshme.
Studentët do të kenë mundësinë që të kontaktojnë me agjenci të ndryshme qeveritare, bizneset si dhe grupet e interesit, që janë të rëndësishme në lidhje me reformën e re territoriale-administrative.
Pika e forte
– Të mësuarit aktiv për studentët.
– Të mësuarit i përbashkët mes studentëve dhe palëve të tjera të përfshira.
– Qasja e theksuar ndërdisiplinore.
Pika e dobët
– Koha e nevojshme për të shqyrtuar rastet studimore mbi shërbimet publike të siguruara nga Qarku Durrës.
– Qasja ndaj palëve kryesore të interesuara për çështjet e shqyrtuara.
– Angazhimi i studentëve në kërkimin e pavarur në lidhje me sfidat ndaj qëndrueshmërisë.
Rezultatet e të mësuarit
Objektivat mësimore të këtij materiali janë:
– Politikat publike dhe mirëqeverisja.
– Reforma e re administrative-territoriale në Shqipëri dhe fokusi është në rastin e qarkut të Durrësit.
– Përdorimi efiçent i burimeve të zotëruara nga njësitë e qeverisjes vendore si dhe shërbimet që sigurojnë për komunitetet përkatëse.
Lidhja për qëndrueshmëri
– Njohuri të thelluara në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm në fushat social-ekonomike dhe mjedisore.
– Ndërgjegjësimi për çështjet e lidhura me qëndrueshmërinë si përdorimi efiçent i burimeve lokale e decentralizimi fiskal, shërbime publike efiçente si dhe zgjidhje të mundshme ndaj problemeve që hasen në këtë proces.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Përafërsisht 3- 6 orë;
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Vlerësimi i studentëve do të bazohet në kërkesat e parashikuara në programin e lëndës, si pjesë e sistemit të vlerësimit total prej 1000 pikësh. Studentët do të vlerësohen në lidhje me projektin e kursit, maksimalisht me 100 me pikë.
Kreditim/Çertifikatë
---
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Marsida Ismaili
marsidaismaili(at)yahoo.com
This teaching resource is allocated to following University:
UAMD - Aleksandër Moisiu University of Durrës
Institution:
University
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Case study
  • Material i shkruar