>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Eficensa e energjise se ndertesave 2 ( Versioni i shkurter - pjesa 2)(Resource ID: 372)

Burimi i mesimdhenies " Eficensa e energjise e ndertesave ( versioni shkurter pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet nga 3 pjese, qe jane zhvilluar te mesojne studentet per krijimin e planeve dhe zbatimin e tyre te krijojne ndertesa eficente me energjine , duke i kopjuar ato edhe tek realitetet e protokolleve te ndertimit, si dhe firmat e investimeve qe nuk i duan keto lloj ndertimesh pasi kane nje kosto te larte per ndertimin. Keto burime mesimdhenieje do te gershetohen por nuk jane te kufizuara ne metodat e meposhtme: te mesuarit me baze problemore, Mesimdhenie e rastit te studimit, Bingo, Kerkimi, Puna ne terren dhe nje Diskutim Seti pershkruan tre metoda te pavarura mesimdhenieje te cilat jane te dizenjuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht) dhe ato perfshijne: 1- Te mesuarin me baze problemin - Cila ndertese eshte me shume energji eficente ? 2- Bingo dhe intervista me palet e interesit 3- Puna ne terren Burimi i mesimdhenies ( versioni i shkurter, pjesa 1,2 ,3) eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne burimin e mesimdhenies " Vleresimi i performances se energjise te stokut te ndertesave rezidenciale". Burimi origjinal i mesimdhenies do te ndahet ne disa pjese per ta bere me te lehte prezantimin e perberesve dhe metodat e mesimdhenies ne leksione qe nuk jane prezantuar me pare. Kjo i lejon lektoret te prezantojne ide dhe metoda te reja pa ndikuar ne rrjedhen e pergjithshme te materialit origjinal Jo te gjitha pjeset duhet te plotesohen.

Pjesa 2- Bingo dhe intervista me palet e interesit 

Duke perdorur ato qe kane mesuar ne pjesen 1, studentet do te pyeten te krijojne ndertesen e tyre ideale me energji eficente, duke identifikuar karakteristikat kryesore per ta bere ndertesen nje sukses. Ata do te perdorin kete informacion per te krijuar versionin e tyre te bingos se qendrueshmeqe do ta perdorin ndersa degjojne palet e interesit. Pala e interesit ( pronari i nje kompanie ndertimi me energji eficente) do te ftohet ne leksion nga lektori dhe do te prezantoje karakteristikat ideale dhe shtesat qe ata perdorin tek ndertesat per t'i bere me eficente nga energjia. Studentet do t'i lidhin keto karakteristika kryesore me ato te identifikuara prej tyre dhe do t'i shenojne ndersa ata i permendin ato. Nese karakteristika te caktuara nuk u permenden, kjo u jep mundesi studenteve te pyesin palet e interesit pyetje kyce se perse karakteristika te caktuara nuk u shtuan. 

Teksti kryesor: 

 Qellimi i ketij burimi eshte te vleresoje numrin e ndertesave ne stokun kombetar te banesave te perfaqesuar nga lloj ndertese dhe performanca e energjise se tyre. Kjo do te arrihet permes intervistave me palet e interesit, te mesuarit me baze problemore ( studentet do te njihen me problemet) dhe sigurisht permes klases dhe punes ne terren. Pas punes ne terren dhe perllogaritjes se perfomrances se energjise te topologjive te zgjedhura, studentet duhet te propozojne metoda dhe instrumente sesi te permiresohet performanca e te gjithe nderteses. Njohurite qe propozojne keto masa do te vijne nga bashkepunimi me palet e interesit provat qe merret me materiale te energjise eficente. 

Llojet e ndertesave do te seleksionohen bazuar ne periudhen e vecante te ndertimit, madhesine e ndertesave dhe materialet e perdorura. Gjithashtu, cdo variant rajonal do te theksohet. Pas punes ne terren dhe perllogaritjeve te performances se energjise te tipologjive te perzgjedhura, studentet do te propozojne metoda dhe instrumente sesi te permiresojne performancen e te gjithe nderteses ne nje apartament te vetem. Njohurite qe propozojne masa te tilla do te vijne nga bashkepunimi me palet e interesit private qe merren me materiale te energjise eficente. 

Ideja e ketij burimi eshte te permiresoje njohurite eekzistuese te studenteve, banoreve dhe qeverise lokale/ qendrore, duke siguruar mjete te fuqishme per vleresimin e performances se energjise te ndertesave te vecanta ose grupeve te ndertesave. 

Ky burim mesimdhenieje synon t\u japi studenteve mjetet dhe instrumentet e lidhura me performancen e energjise te banesave. Ky burim mesimdhenieje do te mesoje gjithashtu sesi studentet do te llogaritin performancen e energjise te nje ndertese, si te llogaritin sasine e parave qe ne harxhojme cdo vit per ngrohjen dhe ftohjen, sa shume do te kushtoje izolimi , do te mesojne per tipologjine e nderteses ne Shqiperi, menyren e ndertimit, rehatine e brendshme, dhe teknikat pasive sesi te reduktojme konsumimin e energjise, etj. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Gjate mesimit, kompanite e ndertimit do te kene nje rol aktiv ne ndarjen e njohurive te tyre praktike tek studentet. Ne anen tjeter, studentet do te kene kontakt direkt me produktet dhe njerezit qe merren me to. Gjate mesimit, bashkepunimi eshte kyc, sepse bizneset kane nevoje per nje ide te pergjithshme te situates se energjise ne Shqiperi dhe studentet do te mesojne shume nga ky bashkepunim, duke perfshire mundesine e eksperiences ne pune.
Pika e forte
- Studentet do te mesojne te punojne ne skuader
- Studentet do te mesojne te zgjidhin probleme te jetes reale
- Pervoja e te mesuarit aktiv per studentet
- Te mesuarit e perbashket per studentet dhe palet e interesit te biznesit
- Studentet mendojne per mundesite e tyre si arkitekte ne kontekstin e ndryshimit global
Pika e dobët
Probleme te besueshmerise- Studentet do te ndalohen te shperndajne informacion tek konkurrentet
- Palet e interesit duhet te bien dakort te diskutojne planin e tyre te biznesit dhe probleme te jetes reale me studentet
Rezultatet e të mësuarit
- Sugjeron karakteristika te nje ndertese me energji eficente
- Krijon nje liste te karakteristikave te energjise eficente ne nje ndertese
- Degjon palet e interesit dhe i krahason karakteristikat e energjise eficente ne Bingo
- Pergatit nje set me pyetje per palet e interesit
Lidhja për qëndrueshmëri
Restaurimi i nje ndertese ekzistuese mundet shume here te jete me e shtrenjte sesa ndertimi nga e para. Duke qene se ndertesat konsumojne nje mase domethenese te energjise, kryesisht per ngrohje e ftohje, dhe sepse ndertesat ekzistuese perbejne segmentin me te madh te mjedisit te ndertimit, eshte e rendesishme te fillohet me restaurime per energjine eficente per te reduktuar konsumimin dhe kostot , pra duke permiresuar qendrueshmerine dhe performancen e energjise
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Organizimi i nje vizite nga nje pale interesi
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
--
Kreditim/Çertifikatë
--
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • environment

Mjetet e mësimdhënies

  • Lojë
  • Diskutim / debat
  • formteaching_case_study