>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

 • 11 deri në 30 studentë
 • Deri në 3 njësi leksionesh
 • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Eficensa e energjise se ndertesave 3 ( Versioni i shkurter - pjesa 3)(Resource ID: 373)

Burimi i mesimdhenies " Eficensa e energjise e ndertesave ( versioni shkurter pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet nga 3 pjese, qe jane zhvilluar te mesojne studentet per krijimin e planeve dhe zbatimin e tyre te krijojne ndertesa eficente me energjine , duke i kopjuar ato edhe tek realitetet e protokolleve te ndertimit, si dhe firmat e investimeve qe nuk i duan keto lloj ndertimesh pasi kane nje kosto te larte per ndertimin. Keto burime mesimdhenieje do te gershetohen por nuk jane te kufizuara ne metodat e meposhtme: te mesuarit me baze problemore, Mesimdhenie e rastit te studimit, Bingo, Kerkimi, Puna ne terren dhe nje Diskutim Seti pershkruan tre metoda te pavarura mesimdhenieje te cilat jane te dizenjuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht) dhe ato perfshijne: 1- Te mesuarin me baze problemin - Cila ndertese eshte me shume energji eficente ? 2- Bingo dhe intervista me palet e interesit 3- Puna ne terren Burimi i mesimdhenies ( versioni i shkurter, pjesa 1,2 ,3) eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne burimin e mesimdhenies " Vleresimi i performances se energjise te stokut te ndertesave rezidenciale". Burimi origjinal i mesimdhenies do te ndahet ne disa pjese per ta bere me te lehte prezantimin e perberesve dhe metodat e mesimdhenies ne leksione qe nuk jane prezantuar me pare. Kjo i lejon lektoret te prezantojne ide dhe metoda te reja pa ndikuar ne rrjedhen e pergjithshme te materialit origjinal Jo te gjitha pjeset duhet te plotesohen.

Pjesa 3- Puna ne terren 

 Studentet do te kene mundesine te vizitojne nje kantier ndertimi ku kompania e energjise eficente eshte duke punuar. Ata do te ndjekin ndertuesit dhe marrin mundesine per pervoje te dores se pare te krijimit te ndertesave me energji eficente. Me tej, studentet do te kerkojne metoda te reja online dhe krijojne nje skice te strategjive te reja inovative te qendrueshme te menaxhimit qe kompania e ndertimit mund te marre ne konsiderate te perdori ndersa perpiqet te rriti eficensen e ndertesave dhe keshtu duke ndihmuar edhe mjedisin ne te njejten kohe. Grupi do te prezantoje draftin dhe grupi fitues do te kete mundesine te marre me teper pervoje praktike me kompanine ndertuese gjate veres. 

 

Teksti kryesor: 

 Qellimi i ketij burimi eshte te vleresoje numrin e ndertesave ne stokun kombetar te banesave te perfaqesuar nga lloj ndertese dhe performanca e energjise se tyre. Kjo do te arrihet permes intervistave me palet e interesit, te mesuarit me baze problemore ( studentet do te njihen me problemet) dhe sigurisht permes klases dhe punes ne terren. Pas punes ne terren dhe perllogaritjes se perfomrances se energjise te topologjive te zgjedhura, studentet duhet te propozojne metoda dhe instrumente sesi te permiresohet performanca e te gjithe nderteses. Njohurite qe propozojne keto masa do te vijne nga bashkepunimi me palet e interesit provat qe merret me materiale te energjise eficente. 

Llojet e ndertesave do te seleksionohen bazuar ne periudhen e vecante te ndertimit, madhesine e ndertesave dhe materialet e perdorura. Gjithashtu, cdo variant rajonal do te theksohet. Pas punes ne terren dhe perllogaritjeve te performances se energjise te tipologjive te perzgjedhura, studentet do te propozojne metoda dhe instrumente sesi te permiresojne performancen e te gjithe nderteses ne nje apartament te vetem. Njohurite qe propozojne masa te tilla do te vijne nga bashkepunimi me palet e interesit private qe merren me materiale te energjise eficente. 

Ideja e ketij burimi eshte te permiresoje njohurite eekzistuese te studenteve, banoreve dhe qeverise lokale/ qendrore, duke siguruar mjete te fuqishme per vleresimin e performances se energjise te ndertesave te vecanta ose grupeve te ndertesave. 

Ky burim mesimdhenieje synon t\u japi studenteve mjetet dhe instrumentet e lidhura me performancen e energjise te banesave. Ky burim mesimdhenieje do te mesoje gjithashtu sesi studentet do te llogaritin performancen e energjise te nje ndertese, si te llogaritin sasine e parave qe ne harxhojme cdo vit per ngrohjen dhe ftohjen, sa shume do te kushtoje izolimi , do te mesojne per tipologjine e nderteses ne Shqiperi, menyren e ndertimit, rehatine e brendshme, dhe teknikat pasive sesi te reduktojme konsumimin e energjise, etj. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Gjate mesimit, kompanite e ndertimit do te kene nje rol aktiv ne ndarjen e njohurive praktike tek studentet. Ne anen tjeter, studentet do te kene kontakt direkt me produktet dhe njerezit qe merren me to. Gjate klases, bashkepunimi me palet e interesit eshte thelbesor, sepse bizneset kane nevoje per nje ide te pergjithshme te situates se energjise ne Shqiperi dhe studentet do te mesojne shume nga ky bashkepunim, duke perfshire mundesin e pervojes se punes.
Pika e forte
- Studentet mesojne te punojne ne skuader
- Studentet mesojne te zgjidhin probleme te jetes reale,
- Pervoje e te mesuarit aktiv per studentet
- Te mesuar i perbashket pet studentet dhe palet e interesit te bizneseve
- Studentet mendojne per mundesite e tyre si arkitekte ne kontekstin e ndryshimit global
Pika e dobët
- Probleme te besueshmerise- studentet do te ndalohen te shperndajne informacion tek konkurrentet
- Palet e interesit duhet te bien dakort te diskutojne planin e tyre te biznesit dhe probleme reale me studentet
Rezultatet e të mësuarit
- Te marrin pjese ne metoden e punes ne terren
- Te krijojne nje draft per te rritur eficensen
- Te vleresojne rendesine qe eficensa e energjise ka per mjedisin
Lidhja për qëndrueshmëri
Restaurimi i nje ndertese ekzistuese mundet shume here te jete me i kushtueshem sesa ndertimi i nje te reje. Duke qene se ndertesat konsumojne nje pjese te mire te energjise , kryesisht per ngrohje dhe ftohje, dhe sepse ndertesat ekzistuese perbejne nje segment te madh te mjedisit te ndertimit, eshte e rendesishme te fillohet restaurimi i ruajtjes se energjise per te ulur konsumin e energjise dhe kostot, duke permiresuar keshtu qendrueshmerine dhe performancene energjise
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Teaching Methods
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Vizite ne nje kompani ndertimi dhe lloje te ndryshme te ndertesave
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Dorezimi i nje drafti te metodes se strategjive inovative qe mund te perdoren nga kompania e ndertimit per te rritur eficensen e energjise se ndertesave tek te cilat po punohet.
Kreditim/Çertifikatë
Kredit per dorezimin e nje drafti te metodes se strategjive inovative qe mund te perdoren nga kompania e ndertimit per te rritur eficensen e energjise se ndertesave tek te cilat po punohet.
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

 • environment

Mjetet e mësimdhënies

 • Ekskursion ose field trip
 • Brain storming
 • Diskutim / debat
 • Reflektim
 • formteaching_project_for_students
 • formteaching_field_study
 • Simulim