>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Hedhja e sigurt e mbetjeve farmaceutike 1 ( Versioni i shkurter - Pjesa 1)(Resource ID: 374)

Burimi i mesimdhenies "Hedhja e sigurt e mbetjeve farmaceutike ( Versioni i shkurter pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet prej 3 pjesesh, qe jane zhvilluar per te bere studentet te shikojne tek metodat e tyre te hedhjes se mbeturinave farmaceutike, si dhe ate te industrive farmaceutike ne sektorin publik dhe privat dhe te kuptojne demin qe ajo ka edhe per mjedisin edhe per ekonomine. Studentet do te prezantohen me rekomandimet e FDA per hedhjen e sigurt te mbeturinave farmaceutike dhe do te prezantoje sugjerimet e tyre te metodave te sigurta dhe te qendrueshme te hedhjes tek palet e interesit. Keto burime mesimdhenieje do te gershetohen por nuk jane te kufizuara tek metodat e meposhtme: Harta mentale, Debati, Mesimdhenia e rastit te studimit, Kerkimi, Lojrat edukative, nje Fokus Grup dhe nje Diskutim. Seti pershkruan tre burime te pavaruara, te cilat jane hartuar te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht)dhe perfshijne: 1- Harta mentale - Si i depozitoni mbetjet farmaceutike? dhe nje debat 2- Mesimdhenia e rastit te studimit- Krahasimi i Sektorit publik dhe privat 3- Nje loje edukative dhe nje Fokus Grup Depozitimi i sigurt i mbetjeve farmaceutike ( Versioni i shkurter pjesa 1,2,3 ) eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) tek burimi i mesimdhenies " Hedhja e sigurt e mbetjeve farmaceutike- programet e marrjes pas te ilaceve". Burimi fillestar u nda ne disa pjese per te bere me te lehte prezantimin e ideve te reja, stileve te mesimdhenies ne leksione pervec permbajtjes se leksioneve origjinale. Jo t egjitha pjeset eshte e nevojshme te plotesohen.

Pjesa 1- Harte mentale- Si i depoziton mbetjet farmaceutike? dhe nje debat 

Mesimi do te filloje me studentet qe punojne individualisht duke krijuar nje harte mentale sesi mund te bejne hedhjen e mbeturinave farmaceutike. Studentet do te pyeten te shohin tek harta mentale te njeri- tjetrit dhe te krahasojne e bejne dallimin ne metodat e gjithsecilit. Me tej, studentet do te pyeten te debatojne se perse metoda e zgjedhur prej tyre per hedhjen e mbeturinave farmaceutike eshte korrekte. 

 

 Teksti kryesor:

Qellimi i burimit eshte te rriti ndergjegjesimin e problemit te ilaceve te skaduara dhe te paperdorshme , duke perdorur metodat e detajuara ne kete burim, studentet do te perpiqen te gjejne se cfare eshte duke ndodhur me ilacet e skaduara qe po mblidhen ne industrite farmaceutike, dhe te shikojne gjithashtu edhe tek metodat e tyre te depozitimit. 

Industria farmaceutike zhvillon, prodhon dhe tregton ilace ose farmaceutike per perdorimin si medikamente. Kur kjo barne nuk perdoret nga pacientet ajo kthehet ne nje mbetje qe duhet flakur, gje e cila nuk eshte bere ne menyre te rregullt dhe po shkakton dem serioz si tek ekonomia edhe tek ambjenti. 

Metodat e mesimdhenies te perdorura synojne te identifikojne gabimet qe jane bere nga anetaret e shoqerise kur depozitojne mbetjet farmaceutike, me shpresen per krijimin e nje skice te metodave te qendrueshme te depozitimit per te dyja industrite dhe nje komunitet me te gjere. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Roli i te gjitha paleve te interesit ne kete modul eshte te siguroje informacion per te ndryshuar menyren e depozitimit te famaceutikeve te padeshiruar. Palet e itneresit do te luajne nje rol aktiv, duke siguruar rastet e studimit dhe pjesemarrjen ne nje fokus grup.
Pika e forte
- I lejon studentet te ekspozohen ne mjedise te reja me qellm qe te rritin thellesine e tyre te te kuptuarit
- Pervoja permes praktikes e cila eshte kritike per zhvillimin e aftesive
- Inkurajon studentet te vleresojne peisazhe te ndryshme dhe i ndihmon ata te njohin rendesine e mbrojtjes se mjedisit
- Studentet do te kene disa ide te mbetjeve farmaceutike, cfare do te bejne ne te ardhmen dhe do te jene nje burim i madh informacioni per te tjeret dhe komunitetin,.
- Te mesuarit e perbashket per studentet dhe palet e interesit te biznesit
Pika e dobët
Probleme te Konfidencialitetit- studenteve do t'u ndalohet te shperndajne info tek konkurrentet e tjere
E veshtire per te rregulluar nje vizite qe do t'i pershtatet te gjithe paleve.
Rezultatet e të mësuarit
- Te identifikoje metodat e depozitimit te mbetjeve farmaceutike te perdorura ne shtepi
- Te krahasoje dhe dalloje metodat e sigurta te depozitimit te mbetjeve farmaceutike
- Te debatoje per metodat me te mira te depozitimit te mbetjeve
Lidhja për qëndrueshmëri
Eshte e lidhur drejtperdrejte me sigurine dhe mbrojtjen e mjedisit, sepse:
- Pengon helmimin e femijeve dhe kafsheve
- Ndalon perdorimin e gabuar nga te rriturit dhe adoleshentet
- Shmang problemet e shendetit nga marrja e ilacit te gabuar, doze te larte nga i njejti ilac, ose nje ilac qe eshte eshte i vjeter per te reaguar sic duhet
- Mban ilacet larg nga hedhja neper perrenj dhe lumenj kur ata lidhen neper tubat e shkarkimit.
Njohuri paraprake
Pak njohuri per farmaceutiken eshte e nevojshme
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
==
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
==
Kreditim/Çertifikatë
==
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët