>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Mbetjet e fabrikes se birres - Strategjite per Qendrueshmerine 1 ( Versioni i shkurter - Pjesa 1)(Resource ID: 383)

Burimi i mesimdhenies " Mbetjet e fabrikes se birres - Strategjite per Qendrueshmeri ( Versioni i shkurter - pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimeve te mesimdhenies te perbere nga 3 pjese, qe eshte zhvilluar te demostroje efektet qe mbetjet e fabrikes se birres po lene tek atmosfera sepse ato nuk depozitohen ne menyren e duhur. Studentet do te prezantohen tek palet e interesit dhe do te shohin nga afer sesi drejtohen keto fabrika birre. Eshte puna e studenteve te shohin se cfare strategjish te qendrueshme mund te aplikohen per te permiresuar depozitimin e ketyre mbetjeve dhe te sugjerojne perdorime alternative per mbetjetet me qellim qe ta bejne kompanine me te pershtatshme. Keto burime te mesimdhenies do te bashkepunojne por nuk jane te limituara tek metodat e meposhtme: - Harta mental - Kerkim - Bingo e qendrueshmerise - Interviste me palet e interesit - Vizite ne terren - Diskutime - Prezantim Seti i mesimdhenies pershkruan tre burime te mesimdhenies te pavaruara , te cilat jane te skicuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo nevojshem), keto perfshijne: 1- Harta mentale e Industrise se Birres dhe Mbetjeve dhe kerkimi ne nje industri te fabrikes se birres 2- Bingo e qendrueshmerise gjate prezantimit te paleve te interesit te kompanise se tyre dhe nje interviste 3- Vizite ne terren dhe nje prezantim Mbetjet e fabrikess e birres- Strategjite per qendrueshmeri ( versioni i shkurter- pjesa 1,2, 3) eshte bazuar ( dhe paska modifikuar) ne burimin e mesimdhenies " Mbetjet e fabrikes se birres- strategjite per qendrueshmeri". Burimi origjinal i mesimdhenies u nda ne disa pjese per te prezantuar ide te reja inovative te mesimdhenies ne leksione, dhe te inkurajoje perfshirjen e paleve te interesit, duke iu dhene studenteve mundesine te shikojne realitetet e teorise qe jane duke mesuar ne leksionet e teknologjise se ushqimit.

Pjesa 1- Harta mentale e Industrise se birres dhe mbejtjet si dhe nje kerkim per industrine e birres

Perpara se te filloje mesimi, studentet do te pyeten te punojne individualisht dhe te krijojne nje harte mentale te asaj c'ka ata tashme dine per industrine e birres dhe mbetjetet e saj. Kjo metode mesimdhenieje vendos nivelin e njohurive te meparshme qe studentet kane per industrine e birres. Studentet dhe lektori do te kene nje diskutim te hapur per hartat mentale, duke ndare idete e tyre dhe duke bere sugjerime alternative tek hartat mentale te te tjereve.Me pas, studentet do te pyeten te kerkojne 2 kompani te industrise se birres perpara vizites se paleve te interesit ne pjesen 2, dhe te krijojne nje liste te pyetjeve te intervistes bazuar ne kete kerkim.

 

Teksti kryesor:

Studentet prezantohen me menaxhimin e qendrueshem te mbetjeve te fabrikes se birres. Ata kane mundesine te diskutojne qendrueshmerine ne sektorin e prodhimit te ushqimit  ne Shqiperi, kryesisht ne industrine e birres.

Industria e birres perfaqeson nje prej sektoreve te medhenj te prodhimit te ushqimit ne tregun e brendshem shqiptar. Prodhimi i tyre kenaq nje pjese te madhe te kerkeses se konsumatoreve shqiptare per birren. Megjithate, niveli i prodhimit te birres ne Shqiperi sjell nje sere ceshtjesh mjedisore te nderlidhura, per te cilat shumica e konsumatoreve nuk eshte i vetedijshem. Industria e prodhimit te birres prodhon mbetje organike dhe inorganike, te cilat nuk depozitohen ne menyren korrekte, aktualisht.

Studentet do te prezantohen me sistemet e menaxhimit tradicionale te perdorura ne sektorin e depozitimit te mbetjeve organike ( mbetje solide dhe te lengshme) por edhe do te prezantohen me idene e perdorimeve te qendrueshme alternative te mbetjeve te fabrikes se birres. Palet e interesit te kesaj industrie do te prezantojne sistemin e menaxhimit te mbetjeve qe ata aplikojne ne kompanite e tyre dhe studentet do te kene mundesine te nderveprojne me palet e interesit duke pyetur per aplikimet industriale praktike te strategjive.

Studentet do te lejohen gjithashtu te vizitojne nje kompani birre dhe te informohen nga te punesuarit per industrine dhe te kene mundesine te krijojne praktikat aktuale. Studentet dhe palet e interesit mund te shkembejne pervoja dhe studentet kane mundesine te propozojne ide inovative per perdorimin e mbetjeve te kesaj industrie. Palet e interesit mund te perfitojne nga informacioni kur te vendosin te aplikojne strategjite e reja te qendrueshme ne kompanite e tyre.

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Kompanite e prodhimit te birres jane te perfshira si partnere aktive qe prezantojne strategjite e kompanise se tyre dhe studentet kane mundesine te marrin nje kontakt te drejtperdrejte me te punesuarit qe provojne sfidat ne zbatimin e menaxhimit te qendrueshem te mbetjeve te birres cdo dite. Palet e interesit nga biznese perfitojne nga bashkepunimi, duke qene se marrin perspektiva te jashtme inovative per aktivitetet e tyre nga rekomandimet e studenteve.
Pika e forte
- Pervoja aktive te te mesuarit per studentet
- Te mesuar i perbashket per studentet dhe palet e interesit te bizneseve.
- Palet e interesit dhe studentet perfitojne nga ndertimi i rrjetit.
- Studentet mendojne per pergjegjesine e tyre ne kontekstin e ndryshimeve globale
Pika e dobët
- Ceshtje te rastesishme te konfidencialitetit
- Palet e interesit duhet te bien dakort te diskutojne planet e tyre te biznesit dhe problemet me studentet.
- Eshte e rendesishme te punohet me studente te mirepergatitur dhe te motivuar
Rezultatet e të mësuarit
= Te krijojne nje harte mentale te njohurive te tyre te meparshme te Industrise se Birres
= Te krahasojne dhe dallojne hartat e tyre mentale ne grupe
= Te bejne kerkim per industrite e prodhimit te birres
= Te krijojne nje set me pyetje thelbesore per palet e interesit
Lidhja për qëndrueshmëri
- Inkurajojne menaxhimin e qendrueshem te mbetjeve ne industrine e ushqimit
- U jep studenteve nje sens te pergjegjesise personale
- Eshte direkt e lidhur me mbrojtjen e mjedisit
- Frymezon studentet te promovojne riciklimin e mbetjeve
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
I paaplikueshem
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
I paaplikueshem
Kreditim/Çertifikatë
I paaplikueshem
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar