>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
    11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Mbetjet e fabrikes se birres - Strategjite per Qendrueshmerine 3 ( Versioni i shkurter - Pjesa 3)(Resource ID: 385)

Burimi i mesimdhenies " Mbetjet e fabrikes se birres - Strategjite per Qendrueshmeri ( Versioni i shkurter - pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimeve te mesimdhenies te perbere nga 3 pjese, qe eshte zhvilluar te demostroje efektet qe mbetjet e fabrikes se birres po lene tek atmosfera sepse ato nuk depozitohen ne menyren e duhur. Studentet do te prezantohen tek palet e interesit dhe do te shohin nga afer sesi drejtohen keto fabrika birre. Eshte puna e studenteve te shohin se cfare strategjish te qendrueshme mund te aplikohen per te permiresuar depozitimin e ketyre mbetjeve dhe te sugjerojne perdorime alternative per mbetjetet me qellim qe ta bejne kompanine me te pershtatshme. Keto burime te mesimdhenies do te bashkepunojne por nuk jane te limituara tek metodat e meposhtme: - Harta mental - Kerkim - Bingo e qendrueshmerise - Interviste me palet e interesit - Vizite ne terren - Diskutime - Prezantim Seti i mesimdhenies pershkruan tre burime te mesimdhenies te pavaruara , te cilat jane te skicuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo nevojshem), keto perfshijne: 1- Harta mentale e Industrise se Birres dhe Mbetjeve dhe kerkimi ne nje industri te fabrikes se birres 2- Bingo e qendrueshmerise gjate prezantimit te paleve te interesit te kompanise se tyre dhe nje interviste 3- Vizite ne terren dhe nje prezantim Mbetjet e fabrikess e birres- Strategjite per qendrueshmeri ( versioni i shkurter- pjesa 1,2, 3) eshte bazuar ( dhe paska modifikuar) ne burimin e mesimdhenies " Mbetjet e fabrikes se birres- strategjite per qendrueshmeri". Burimi origjinal i mesimdhenies u nda ne disa pjese per te prezantuar ide te reja inovative te mesimdhenies ne leksione, dhe te inkurajoje perfshirjen e paleve te interesit, duke iu dhene studenteve mundesine te shikojne realitetet e teorise qe jane duke mesuar ne leksionet e teknologjise se ushqimit.

Pjesa 3- Vizita ne terren dhe prezantimi

Studentet do te vizitojne nje prej kompanive te birres te permendur ne pjesen 2. Ata do te ndjekin palen e interesit ( menaxherin e kompanise se birres) dhe te punesuarit e tyre te vendosin si i depozitojne mbetjet e tyre te birres. Ata do te kene mundesine te bejne pyetje se perse kane zgjedhur  keto strategji te mbetjeve: pra te perdorin ato qe kane mesuar nga prezantimi dhe puna ne terren. Me tej, studentet do te kerkojne strategjite qe ata besojne se do te jene me te pershtatshme per t'u perdorur nga kompania dhe te gjejne perdorime alternative per mbetjet e birres. Ne fund ata do te ndajne idete me palet e interesit

Teksti kryesor:

Studentet prezantohen me menaxhimin e qendrueshem te mbetjeve te fabrikes se birres. Ata kane mundesine te diskutojne qendrueshmerine ne sektorin e prodhimit te ushqimit  ne Shqiperi, kryesisht ne industrine e birres.

Industria e birres perfaqeson nje prej sektoreve te medhenj te prodhimit te ushqimit ne tregun e brendshem shqiptar. Prodhimi i tyre kenaq nje pjese te madhe te kerkeses se konsumatoreve shqiptare per birren. Megjithate, niveli i prodhimit te birres ne Shqiperi sjell nje sere ceshtjesh mjedisore te nderlidhura, per te cilat shumica e konsumatoreve nuk eshte i vetedijshem. Industria e prodhimit te birres prodhon mbetje organike dhe inorganike, te cilat nuk depozitohen ne menyren korrekte, aktualisht.

Studentet do te prezantohen me sistemet e menaxhimit tradicionale te perdorura ne sektorin e depozitimit te mbetjeve organike ( mbetje solide dhe te lengshme) por edhe do te prezantohen me idene e perdorimeve te qendrueshme alternative te mbetjeve te fabrikes se birres. Palet e interesit te kesaj industrie do te prezantojne sistemin e menaxhimit te mbetjeve qe ata aplikojne ne kompanite e tyre dhe studentet do te kene mundesine te nderveprojne me palet e interesit duke pyetur per aplikimet industriale praktike te strategjive.

Studentet do te lejohen gjithashtu te vizitojne nje kompani birre dhe te informohen nga te punesuarit per industrine dhe te kene mundesine te krijojne praktikat aktuale. Studentet dhe palet e interesit mund te shkembejne pervoja dhe studentet kane mundesine te propozojne ide inovative per perdorimin e mbetjeve te kesaj industrie. Palet e interesit mund te perfitojne nga informacioni kur te vendosin te aplikojne strategjite e reja te qendrueshme ne kompanite e tyre.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Kompanite e birres jane te perfshira si partnere aktive qe prezantojne strategjite e kompanive te tyre dhe studentet kane mundesine te hyjne ne kontakt direkt me te punesuarit qe perjetojne sfidat ne zbatimin e menaxhimit te qendrueshem te mbetjeve te birres, cdo dite. Palet e interesit nga bizneset, perfitojne nga bashkepunimi , duke qene se marrin perspektiva te jashtme dhe inovative per aktivitetet e tyre nga rekomandimet e studenteve.
Pika e forte
- Pervoje aktive te mesuarit nga studentet
- Te mesuarit e perbashket per studentet dhe palet e interesit
- Palet e interesit dhe studentet perfitojne nga ndertimi i rrjetit
- Studentet mendojne per pergjegjesine e tyre ne kontekstin e ndryshimit global
Pika e dobët
- Ceshtje te rastesishme te besueshmerise
- Palet e interesit duhet te bien dakort te diskutojne planet e tyre te biznesit dhe problemet me studentet
- Eshte e rendesishme te punohet me studente te motivuar dhe te mirepergatitur
Rezultatet e të mësuarit
- Vizitohet kompania e birres
- Punohet ngushte me te punesuarit
- Kerkohen perdorime alternative per mbetjet e birres
- Prezantohen strategjite e qendrueshme te mbetjeve te birres tek palet e interesit
- Vleresohet rendesia e depozitimit te duhur te mbetjeve te birres dhe efekti qe ato kane tek terreni.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Inkurajohet menaxhimi i qendrueshem i mbetjeve ne industrine ushqimore
- I jepet studenteve nje ndjesi e pergjegjesise personale
- Eshte e lidhur drejtperdrejte me mbrojtjen e ambjentit
- Frymezon studentet te promovojne riciklimin e mbetjeve
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Rregullimi i nje vizite ne kompanine e industrise se birres
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Zhvillimi i projektit te kerkimit duke theksuar strategji me te qendrueshme per depozitimin e mbetjeve te birres, si dhe identifikimin e perdorimeve alternative per keto mbetje
Kreditim/Çertifikatë
Kredit per zhvllimin e projektit te kerkimit , duke theksuar me shume strategji te qendrueshme per depozitimin e mbetjeve , si dhe identifikimin e perdorimeve alternative per keto mbetje
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët