Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Dendrologjia urbane - permiresimi i zonave te gjelbra urbane 2- ( Versioni i shkurter - Pjesa 2)(Resource ID: 387)

Ky burim mesimdhenieje " Permiresimi i zonave te gjelbra urbane) - Versioni i shkurter - Pjesa 1,2,3 ) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe konsiston prej 3 pjeseve, qe jane zhvilluar per te hapur syte e sudenteve per te drejtuar zonat e gjelbra urbane qe i rrethojne. Ky burim mesimdhenieje u jep ndihme studenteve me pervojen e te punuarit me stafin mjedisor dhe kujdestar per mesimin e teknikave te kopshtarise per t'i ndihmuar ata per te permiresuar ne menyre drastike keto zona urbane. Ata do te kene gjithashtu mundesine te vendosin per nevojat e banoreve lokale, dhe te punojne se bashku me palet e interesit, ata do te synojne te mundesojne zonat e gjelbra dhe te zhvillojne nje hapesire sa me te pershtatshme dhe miqesore te gjelber. Keto burime mesimdheieje do te nderthurren, por nuk jane te limituara ne metodat e meposhtme: - Te mesuarit me baze problemin - Kerkimi - Vizite ne terren - Fokus grup - Diskutimi - Prezantimi Permiresimi i zonave te gjelbra ) Versioni i shkurter Pjesa 1,2,3 ) bazohet ( dhe paksa modifikohet) ne burimin e mesimdhenies " Dendrologjia urbane ( permiresimi i zonave te gjelbra urbane)". Burimi origjinal i mesimdhenies u nda ne shume pjese per te krijuar nje perqasje me te mire te mesimdhenies se leksioneve te Hortikultures. Keto burime mesimdhenieje mund te prezantohen ne cdo faze ne leksione, duke u mundesuar ne kete menyre studenteve te lidhin teorine me praktiken dhe te pergatiten per perpjekje te ardhshme si horikulturiste.

Pjesa 2- Vizite ne Zonat e gjelbra urbane dhe fokus grupi me banore/ pale te interesit lokale

Ne grupe me 5 persona, ata duhet te vizitojne zonen e gjelber urbane qe iu tregua ne pjesen 1. Eshte puna e studenteve te intervistojne banoret lokale dhe te krijojne nje fokus grup me politikane lokale, te gjejne se cfare banoret lokale mendojne per zonat e gjelbra urbane aktuale dhe do te donin te shikonin te permiresohej ne to. Studentet do te pyesin politikanet pse nuk kane bere me teper per te permiresuar keto zona te gjelbra dhe cfare planifikojne te bejne per ta permiresuar ate. Studentet mund te shtojne sugjerime nga banoret lokale tek grupi i tyre per permiresimin e zonave urbane te gjelbra nga pjesa 1. 

Teksti kryesor:

Zonat e gjelbra urbane jane kudo, per shembull: aty ku njerezit jetojne, punojne dhe luajne, nga komunitete te vogla ne zonat rurale deri ne qytete te medha metropolitane. Kjo perfshin peme ne vende publike dhe private, pergjate rrugeve, ne zonat rezidenciale, parqe, zona komerciale dhe ne vendndodhje te tjera brenda nje komuniteti.  Ato mund te mbillen sipas dizajnit te caktuar ose jane rritur aksidentalisht. Pemet jane nje pjese e rendesishme e komunitetit tone, por mbjellja e pemeve dhe bimeve, mirembajtja dhe mbrojtja kerkojne nje investim te burimeve, duke perfshire kohe dhe para. A jane perfitimet qe pemet dhe bimet i ofrojne komunitetit , me te medha sesa kosto e tyre? Pergjigja eshte po. Keto burime mesimdhenieje synojne t'i bejne studentet te ndergjegjshem per nevojen per permiresim te zonave te gjelbra, duke shtuar hapesira te reja, si dhe te njohin perfitimet e pemeve dhe bmeve ne jeten e perditshme.

Ata gjithashtu do te inkurajohen per te zhvilluar hapesirat e gjelbra, sepse aktualisht nuk ka mjaftueshem krahasuar me popullsine ne zonat nderurbane. Qellimi kryesor i burimit te mesimdhenies eshte te konfrontoje problemet ne zonat e gjelbra urbane, te vendosi pse ndodhen, si te merren me to dhe keshtu te mesojne aftesite dhe teknikat e nevojshme per t'i permiresuar ato. Studentet do te punojne drejtperdrejte me stafin mjedisor dhe kujdestar, te ndihmojne te permiresojne situaten e banoreve lokale, dhe te punojne nga afer te zgjidhin problemet ne keto hapesira te gjelbra urbane, duke krijuar nje vend te qete dhe relaksues per banoret lokale.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane te perfshire si partnere ne kete burim mesimdhenie. Politikanet lokale jane te perfshire ne diskutimet e fokus grup me banoret dhe studentet do te kene mundesine te flasin me ata drejtperdrejte per te ndihmuar sigurimin e fondeve per permiresimin e zonave te gjelbra urbane. Stafi mjedisor dhe kujdestar do te perfhsihet ne menyre aktive ne trainimin e studenteve per t'u kujdesur per kopshtet urbane, per shembull mblelljen e pemeve dhe bimeve.
Pika e forte
- Studentet jane ne kontakt me natyren, jashte klases
- Perfshirje direkte e paleve te interesit
- E lidhur me sfidat. nevojat lokale te komunitetit
- Studentet jane te perfshire drejtperdrejte dhe jane pergjegjes per te mesuarin e tyre
- Lejojne studentet te jene te ekspozuar ndaj mjediseve te reja me qellim qe te rritin thellesine e te kuptuarit te tyre
Pika e dobët
- Mund te mos kete shume zona te gjelbra per t'u vizituar
- Palet e interesit mund te mos kushtojne shume kohe per studentet
- Mund te jete e veshtire te merret staf mjedisor per te ndihmuar zonat e gjelbra urbane
Rezultatet e të mësuarit
- Vizitoni banoret lokale
- Merrni pjese ne nje diskutim te fokus grup me banoret lokale dhe palet e interesit
Lidhja për qëndrueshmëri
- Metoda e punes ne terren inkurajon lektoret te marrin nje perqasje te ndryshme te mesimdhenies dhe inkurajon studentet te thellojne te kuptuarin e tyre sesi funksionojne zonat e gjelbra, dhe kjo mmund te rriti aftesite e tyre te marrjes se vendimeve duke u dhene atyre mundesine te vendosin se cfare eshte bere ne keto zona te gjelbra urbane.
- Teknikat e perdorura jane te qendrueshme ndersa ata trainojne studentet te marrin pergjegjesi per zonat e tyre te gjelbra, dhe ata do t'i perdorin keto aftesi ne te ardhmen per zhvillimin e zonave te gjelbra
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
- Rregullimi i vizites tek banoret lokal - Organizimi i paleve te interesit te jene pjese e fokus grup mund te jete i veshtire
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Krijimi i nje projekti ne grup duke perdorur program online per te permiresuar dhe skicuar nje zone te gjelber urbane
Kreditim/Çertifikatë
Kredit per dorezimin e projektit ne grup duke perdorur nje program online per te permiresuar dhe dizenjuar nje zone te gjelber urbane
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Field study