>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Qytetaria aktive 2- (Versioni i shkurter- Pjesa 2)(Resource ID: 390)

Skica e burimit te mesimdhenies Qytetaria Aktive - (Versioni i shkurter- pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e nje burimi te mesimdhenies qe perbehet nga 3 pjese, qe jane prodhuar te ndergjegjesojne studentet per rolin e qytetareve aktive qe kane luajtur ne formimin e shoqerise qe ne njohim sot. Ky burim mesimdhenie siguron studentet me disa shembuj te qytetareve aktive te njohur, pikepamje nga perfaqesues publike dhe inkurajon ata te shikojne tek pjesa qe mund te luajne ne ndryshimin e politikave dhe permiresimin e shoqerise, - Keto burime mesimdhenieje do te bashkohen por nuk jane te kufizuara ne metodat e meposhtme: - Harte mentale - Prezantimi - Mesimdhenie e rastit te studimit - Kerkim - Vizite ne terren - Diskutim Ky set mesimdhenieje pershkruan tre burime te pavaruara te mesimdhenies te cilat jane te skicuara te plotesohen njera pas tjetres dhe perfshijne: 1- Harta mentale- Cfare eshte qytetaria aktive? dhe nje prezantim nga palet e interesit 2- Mesimdhenia e rastit te studimit- Shembuj te qytetarise aktive ne bote 3- World cafe- Si vendosim kujt do t'i japim cmim? dhe nje prezantim i cmimit Qytetaria aktive ( versioni i shkurter- Pjesa 1,2,3) eshte i bazuar dhe paksa i modifikuar ne burimin e mesimdhenies " Stimulimi i qytetarise aktive midis rinise ne Kosove: A munden te rinjte te ndihmojne Kosoven t'u adresohet ceshtjeve sociale dhe ekonomike? Teksti origjinal u nda ne tre pjese per te bere burimet te aksesueshme dhe te integrohen ne pika te ndryshme ne leksione, duke paraqitur metoda inovative te mesimdhenies duke rritur keshtu pervojen e pergjithshme te te mesuarit per studentet.

Pjesa 2- Mesimdhenie e rastit te studimit - Shembuj te qytetarise aktive neper bote 

Studentet do te krahasojne idete e qytetarise aktive me ato ne rastet e studimit. Ata do te prezantohen me raste studimi te njohura te qytetareve aktive neper bote dhe ato qe ata kane bere per te ndryshuar gjerat: per shembull Malala Yousafzai e cila ne 11 vjec filloi fushaten per shkollimin e vajzave dhe eshte me e reja qe ka marre Cmimin Nobel per paqe. Studentet do te pyeten te kerkojne per qytetare te famshem e te zakonshem aktive dhe te shkruajne nje projekt dhe te shpegojne pse duhen nominuar per cmimin e qytetarise aktive. 

 

Teksti kryesor 

Qytetaria aktive midis te rinjve eshte menyra me e mire per te promovuar ndryshimin social dhe ekonomik ne shoqerite ne tranzicion. Tre menyra te rendesishme ne te cilat te rinjte mund te kontribojne ne ndryshimet sociale dhe ekonomike, perfshijne: vete-zhvillimin, nderveprimin dhe veprimet sociale. Hapi i pare ne rritjen e nje qytetarie aktive midis te rinjve eshte te identifikohen pengesat per te rinjte, duke filluar ne shtepi, shkolle, komunitet dhe institucione. Permes prezantimit dhe vizites ne terren me institucionet e qeverise lokale, studentet do te jene ne gjendje te kuptojne sa me shpejt, si eshte ndertuar marredhenia midis qytetareve dhe qeverise. 

Studentet do te kene mundesine te shohin shembuj te famshem te qytetareve aktive, si dhe te qytetareve lokale te cilet kane bere ndryshime drastike ne politika dhe menyren ne te cilen ne e shohim shoqerine sot. Qellimi i ketij burimi mesimdhenieje eshte te promovoje idene e qytetarise aktive dhe te vleresoje ata qe kane qene me aktive se te tjeret me shpresen e inkurajimit te studenteve dhe te rinjve per te menduar pergjegjesine e tyre ne shoqeri. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
OJQ-te dhe perfaqesuesit publike jane perfshire si partnere aktiv ne leksion, ata do te prezantojne idete e tyre te qytetarise aktive dhe pervojat qe ata kane patur si qytetare aktive. Studentet do te perfitojne nga kjo, duke qene se ata do te marrin perspektiva te ndryshme te qytetarise aktive dhe ndoshta mund te fillojne te shohin pergjegjesine e tyre si qytetare aktive
Pika e forte
- Te mesuarit e perbashket per studentet, perfaqesuesit e qeverise lokale dhe perfaqesuesit e komunitetit lokal
- Studentet mendojne per mundesite e tyre dhe pergjegjesine ne kontekstin e qytetarise aktive
- Te lidhur me sfidat/ nevojat lokale te komunitetit
Pika e dobët
- Perfaqesuesit e qeverise lokale mund te mos jene te gatshem te bashkepunojne dhe mund te mos t'i marrin propozimet e studenteve seriozisht
Rezultatet e të mësuarit
- Vezhgojne rastet e studimit te njohura te qytetarise aktive
- Kerkojne nje qytetar aktiv lokal
- Interviste me banoret lokal, perfaqesuesit e NGO-ve dhe ata publike
Lidhja për qëndrueshmëri
Te krijojne bashkepunim midis studenteve, NGO-ve dhe perfaqesuesve te qeverise te cilet do te ndihmojne studentet te fitojne njohuri dhe te kuptojne efektet e qytetarise aktive per procesin e politike berejes dhe te marrin pjese ne ndryshimin global.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
I paaplikueshem
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
I paaplikueshem
Kreditim/Çertifikatë
I paaplikueshem
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Case study
  • Material i shkruar