>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Ngritja e vetëdijes tek studentet për praktikat e shfrytëzimit të energjisë(Resource ID: 271)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ky burim synon te ngreje ndergjegjesimin midis studenteve per praktikat e konsumimit te energjise dhe eficenses se saj. Burimi perdor tre metoda kryesore per te angazhuar studentet: Nderveprimin me palet e interesit, masat e konsumit te energjise dhe prodhimin e videos me prezantimet e studenteve. Eficensa e energjise eshte nje subjekt i lidhur me tre shtylla te qendrueshmerise: Ekonomi, Mjedis, dhe Shoqeri. Ne ekonomi, eficensa e energjise mat kostot e energjise per mirembajtje private dhe sesi te reduktoje varferine. Ne lidhje me mjedisin, eficesa e energjise te con drejt nje perdorimi te balancuar te burimeve natyrore dhe me pak ndotje. Konsumimi i energjise eshte drejtperdrejte i lidhur me praktikat e shoqerise dhe ndergjegjesimin. Studentet do te punojne ne grupe me perafersisht 4 veta. Studentet do te monitorojne aktivitete individuale te mirembajtjes se shtepise dhe banimit, dukembikqyrur konsumimin e e energjise per nje jave. Duke perdorur metodat perllogaritese te siguruara ne Kompania e Shperndarjes dhe Furnizimit me Energji te Kosoves, cdo individ do te lloragiti kostot e energjise per cdo shtepi/ rezidence. Pasi te perfundoje puna individuale, grupi do te analizoje trendet e perbashketa dhe ndryshimet dhe do te propozoje eficensen dhe masat e ruajtjes se energjise. Grupet do te pergatisin nje prezantim filmik deri ne 10 minuta te gjate, duke u perqendruar ne efektin e perdorimit te energjise, konservimin e burimeve te vlefshme dhe sesi studentet mund te influencojne sjelljen e tyre ne shtepi dhe ne komunitet. Studentet do ta postojne videon e tyre ne YouTube.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Dy pale interesi jane perfshire ne kete burim te mesimdhenies.
Rezultatet e të mësuarit
- Te monitoroje dhe llogariti praktikat e konsumimit te energjise
- Te perdore pervojen personale dhe ne grup dhe ta prezantoje ate tek komuniteti
-Te prezantoje gjetjet ne formen e nje prezantimi ne grup
Lidhja për qëndrueshmëri
Eficensa e energjise eshte nje teme e lidhur me tre shtyllat e qendrueshmerise: Ekonomi, Mjedis dhe Shoqeri.Ne ekonomi, matja e eficenses se energjise ul kostot e energjsie per mirembajtjen private dhe ul varferine. Ne lidhje me mjedisin, eficensa e energjsie con drejt nje perdorimi me te balancuar te burimeve natyrore dhe me pak ndotje. Konsumimi i Energjsie eshte drejtperdrejt i lidhur me praktikat dhe ndergjegjesimin e shoqerise
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Bardha Qirezi
bardha.qirezi(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
RIINVEST - Riinvest College
Institution:
Riinvest College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar
  • Video
  • Njësi (mjete) matëse