>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Te mesuarit dhe Meditimi"- duke mesuar si te permiresojme cilesine mjedisore te hapesirave te braktisura ne qytet permes nje qasjeje nder-disiplinore dhe pjesemarrese"(Resource ID: 275)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Prezantimi i nje perqasje te re per Studion e dizajnit te peisazhit urban qe ofron nje metode praktike dhe me realiste per te forcuar efektet e te mesuarit te studenteve ne termat e pergjigjes ndaj aspekteve mjedisore, sociale, drejtuese dhe ekonomike te projekteve te peisazhit ne kompleksitet dhe mjediseve urbane per nje zgjidhje te shpejte. Materiali i ri i te mesuarit dhe metodat qe kane lidhje me te do te fokusohen ne udhezimin e studenteve mbi praktikat e qendrueshme dhe ne nje perqasje te qendrueshme drejt hapesirave te gjelbra urbane te braktisura dhe te keqperdorura ne qytet, ndersa promovojne bashkepunimin midis paleve te interesuara private, qeverise lokale, komunitetit lokal dhe OJQ-ve. Metoda e propozuar do te ndihmoje studentet te zbulojne dhe analizojne strategjite me te mira zbatuese per te rigjeneruar hapesirat e braktisura dhe zonat e keqperdoruara te jetes publike.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit do te integrohen ne procesin e burimit te mesimdhenies ne menyra te ndryshme ne varesi te rolit te tyre shoqeror. Ne terma te pergjithshem, palet e interesit do te perfshihen ne menyra te ndryshe dhe ne faza te ndryshme te procesit: ato do te perfshihen gjate pergatitjes te modulit te kursit dhe informohen per procedurat dhe orarin e takimeve dhe prezantimeve. Se dyti, do te takohen me studentet per te diskutuar nevojat dhe kerkesat per projektin dhe shkembejne idete per te kontribuar ne perkuzimin e dizajnit kryesor te kerkesave dhe strategjivee, Se fundmi, ato do te ftohen te marrin pjese ne fazen perfundimtare te modulit ne nje prezantim publik per vendin e projektit ku studentet do te pershkruajne propozimet e tyre dhe do te pyeten te votojne per mundesine e favorshme. Ne fund te kesaj faze, palet e interesit do te marrin pjese ne nje tavoline te rrumbullaket ku te gjithe subjektet do te nderveprojne me projektin dhe shprehin opinionin e tyre.
Ne rastet ku projekti zabtohet , disa pale interesi mund te perfshihen direkt ne zhvillimin e zgjerimit ose procesin e rinovimit.
Persa i perket perfitimeve per palet e interesit ata do te varjojne per cdo pale interesi te perfshire:
- Palet e interesit privat si pronare te aktiviteteve komerciale ne zone do te kene mundesine te marrin asistence ne dizajnin dhe zbatimin e projektit dhe do te kene nje komunikim me te lehte me autoritetet lokale. Ata do te marrin perspektiva te jashtme te fresketa dhe krijuese per aktivitetin e tyre nga studentet dhe rekomandime per procesin e menaxhimit te qendrueshmerise
- Autoritetet lokale do te perfitojne nga mundesia e standarteve te permiresuara dhe rregullave te mesuara nga raste studimi praktike
- OJQ lokale do te kontribojne aktivisht ne fushen e interesit dhe ekspertizes
- Banoret do te jene ne gjendje te kontribuojne ne proces dhe te ndihmojne vendimet dhe ne kete menyre ata garantojne qe nevojat e tyre te plotesohen.
Rezultatet e të mësuarit
Studentet mund te aplikojne njohurite qe ata mesojne ne shkolle per te konkretizuar dhe pranuar aftesite qe ata do te shpalosin ne karrieren e tyre profesionale.
- Studentet mesojne te bashkepunojne me palet e interesuara dhe te vleresojne fusha te ndryshme te ekspertizes. Ata mesojne te planifikojne, vleresojne, reflektojne dhe bashkepunojne me probleme reale komplekse sociale te ngjashme.
- Bizneset jane pajisur me mbeshtetje praktike ne lidhje me dizajnin dhe ndertimin e zgjerimeve te jashtme te aktiviteteve te tyre dhe te operojne provizorisht ne hapesira publike.
- Bizneset kontribojne ne rigjenerimin e zonave te ndermjetme dhe /ose te keq-shfrytezuara te qytetit dhe e bejne kete gje ne menyre ligjore dhe garantojne qendrueshmerine mjedisore te projektit te ri.
- Projektet pilote mund te behen shembuj te mire praktike per nderhyrje te ngjashme ne te ardhmen.
- Autoritetet lokale/ bashkite kane mundesine per te testuar perkohesisht ide te reja ne fushen publike.
- Ndertimi i kapaciteteve per palet e interesuara dhe profesioniste te ardhshem. ( studentet)
- Rezidentet do te njohin ndergjegjesimin mjedisor dhe ceshtje te njohurive qe kane lidhje me hapesirat e jashtme dhe kjo mund te ndikoje qendrimin e tyre personal drejt mjedisit; nqs ata ndihen me shume te pergjegjshem per te, ata mund te ndihmojne menaxhimin e hapesirave te perbashketa.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Zbatimi i hapesirave te hapura publike te qendrueshme ne kontekstin urban.
- Rritja e siperfaqeve te gjelbra/ te depertueshme ne qytet
- Perdorimi i materialeve te qendrueshme dhe vegjetacionit lokal ne panoramen dhe projektin e shtruar
- Ri-perdorimi i materialeve dhe mjeteve
- Integrimi i teknikave te energjise pasive dhe aktive efikase ne hapesirat e jashtme
- Qendrueshmeria financiare: rigjenerimi me kosto te ulet i hapesirave te ndermjetme dhe / ose te keqperdorura me shpenzimet e bizneseve private.
Përpjekjet e përgatitjes
Të larta
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Laura Pedata
laura(at)pedata.it
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
POLIS Univeristy
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-SA

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar