>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

 • Më pak sesa 5 studentë
 • deri ne 1 semester
  Me shume se 1 semester
 • Lidhja me Web e nevojshme
 • Anglisht, Shqip

Resource Description

Vleresimi i performances se energjise i stokut te ndertesave te banimit(Resource ID: 277)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Qellimi i ketij burimi eshte te zhvilloje biblioteken e te dhenave ne lidhje me energjine per Stokun shqiptar te Ndertesave te Banimit. Llojet e ndertesave do te perzgjidhen bazuar ne periudhat e vecanta te ndertimit, madhesine e ndertesave dhe materialeve te perdorura. Gjithashtu, do te theksohen cdo lloj variacionesh rajonale. Ne synojme te vleresojme numrin e ndertesave ne Stokun Kombetar te Banimit te perfaqesuar nga cdo lloj ndertesash dhe performanca e tyre e energjise. Kjo do te arrihet permes intervistave me banoret, te mesuarit me baze problemore ( studentet do te prezantojne problemet) dhe sigurisht edhe nga puna ne klase dhe ne terren. Pas kryerjes se punes ne terren dhe llogaritjeve te performances se energjise te llojeve te zgjedhura, studentet duhet te propozojne metoda dhe instrumenta per te permiresuar performancen e te gjithe ndertesave apo te nje apartamenti. Njohurite , per propozimin e masave te tilla, do te vijne prej bashkepunimit me palet e interesuara private qe merren me materialet per efikasistetin e energjise.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Gjate kesaj lende, kompanite, biznesi dhe institucionet do te kene nje rol aktiv ne ndarjen e njohurive praktike ne lidhje me materialet termo izoluese me studentet. Gjithashtu studentet do te kene kontakt direkt me produktet dhe njerezit qe merren me to. Gjate lendes, bashkepunimi me palet e interesit eshte thelbesor sepse bizneset kane nevoje per nje hartim te pergjithshem te situates energjetike ne Shqiperi me qellim qe te investohet ne retrofitin e energjise, dhe studentet do te mund te mesojne shume nga ky bashkepunim. Bashkepunimi me palet e interesit per shembull: Izoterm, Knauf, Rehau Albania, INSAT, Ministria e Energjitikes
Rezultatet e të mësuarit
- Qellimi i te mesuarit i ketij burimi eshte te perfshije studentet dhe biznesin ne krijimin e nje database te Stokut te Ndertesave te Banimit shqiptare , kushtet e tyre, tipologjine, vitin e ndertimit, dhe me e rendesishmja performancen e energjise se tyre. Studentet duhet te mesojne menyren e llogaritjes se performances se energjise te nderteses. Qellimi final i ketij burimi eshte te zhvilloje nje software per perllogaritjen e performances se energjise te ndertesave rezidenciale.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Pershtatja e nje ndertese ekzistuese mundet shume here te kushtoje me teper sesa ndertimi i nje te reje. Duke qene se ndertesat konsumojne nje mase te rendesishme te energjise, kryesisht per ngrohje dhe ftohje dhe sepse ndertesat ekzistuese perfshijne segmentin me te madh te mjedisit te siguruar, eshte e rendesishme te fillohet me pershtatjen e ruajtjes se energjise per te reduktuar konsumimin e energjise dhe koston e ngrohjes, ftohjes dhe ndricimit.
- Pershtatja e ndertesave ekzistuese per te permiresuar qendrueshmerine dhe performancen e energjise.
Teaching Methods
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Egla Luca
egla.luca(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
Polis University
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

 • environment

Mjetet e mësimdhënies

 • Material i shkruar
 • Brain storming
 • Diskutim / debat
 • formteaching_case_study