>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Studio e Dizenjimit te Qendrueshem- Cilesia e Mjedisit te Brendshem(Resource ID: 286)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
-Ky modul, brenda kursit te Studios te dizenjimit te qendrueshem, ka si synim te prezantoje studentet dhe disa prej kompanive te ndertimit dhe materialeve me konceptet e nevojshme per investigimin e problemeve te cilesise se mjedisit te brendshem ne objektin e ndertuar dhe lidhjen qe kane me shendetin, rehatine dhe prodhimin. Cilesia e Mjedisit te Brendshem fokuson ne kushtet brenda nderteses. Ajo perfshin cilesine e ajrit, aksesin ne driten e diellit dhe pamjet, kushtet akustike te kendshme, dhe kontrollin mbi driten dhe rehatine termale. Perdoruesit e ndertesave mund te rritin kenaqesine e rehatise se ndertimit duke konsideruar gjithe aspektet e cielsise se mjedisit te brendshem. Studentet dhe palet e interesit do te prezantohen me instrumente te ndryshme qe do te jene ne gjendje te matin komponente te ndryshem te EIQ. Te gjithe pjesemarresit do te krijojne grupe te ndryshme dhe do te plotesojne pyetesore me perdoruesit e zones, dhe te dhenat e marra do te pasqyrohen ne nje raport qe ndihmon ne marrjen e vendimit per permiresimin e cilesise se mjedisit te brendshem.

-

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
-Kompanite e mundshme te Ndertimit dhe Materialeve do te ftohen gjate kursit si partnere aktive kryesore. Studentet kane mundesine per te hyre ne kontakt direkt me bizneset qe veprojne ne treg dhe te sigurojne direkt interpretimet e tyre. Palet e interesit nga bizneset perfitojne nga bashkepunimi gjithashtu sepse ato marrin perspektiva te reja te jashtme dhe krijuese per aktivitetin e tyre nga studentet si dhe rekomandime per procesin e tyre te menaxhimit te qendrueshmerise, duke u perqendruar ne cilesine mjedisore.
Pika e forte
-
Pika e dobët
-
Rezultatet e të mësuarit
- Te siguroje pjesemarresit me njohuri thelbesore te semundjeve qe kane lidhje me ndertimin e baneses, shkaqet dhe efektet;
- Te siguroje pjesemarresit per te zhvilluar aftesite e kerkuara per te studiuar problemet e vecanta te lidhura me cilesine e ajrit ne mjediset e brendshme, te identifikoje shkaqet e tyre dhe rekomandoje strategjite zbutese.
- Te inkurajoje pjesemarresit te adoptojne dizajn krijues dhe praktika planifikuese te bazuara ne shendetin dhe mireqenien e banoreve.
- Te prezantoje instrumente te ndryshme qe mund te ndihmojne ne matjen e Cilesise te Ajrit te Brendshem
- Analize/ matje ne vend.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Synimi per te reduktuar perdorimin e energjise dhe ndikime te tjera mjedisore qe degradojne cilesine e ajrit te brendshem dhe mund te kene ndikime potenciale negative per shendetin, rehatine dhe prodhimtarine
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
-
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
-
Kreditim/Çertifikatë
-
Burime dhe lidhje

-

Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Juljan Veleshnja
juljan.veleshnja(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
POLIS University
Data:

Licensa

Creative Commons
BY

Mjetet e mësimdhënies

  • Njësi (mjete) matëse