Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

 • 5 deri në 10 studentë
 • deri ne 1 semester
 • Lidhja me Web e nevojshme
 • Anglisht, Shqip

Resource Description

Workshop per parqet e vegjel urbane- Te kuptuarit dhe identifikimi i hapesirave urbane permes pjesemarrjes se komunitetit duke i transaferuar ato ne parqe te vegjel(Resource ID: 291)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Kjo metode eshte themeluar ne kuader te Workshopit Urban te Kopshtarise, si nje simulim i procesit te vendim marrjes per nje nderhyrje urbane. Kjo metode perpiqet te jape nje pamje te plote tek studentet mbi rolin multi-disiplinor te planifikuesve, arkitekteve, dizajnerve, dhe studiuesve te natyres si dhe rolin e qeverise, komunitetit lokal, paleve te interesit private dhe organizatave te shoqerise civile ne proceset e planifikimit urban dhe dizajnit. Nderhyrja e workshop perqendrohet ne zhvillimin e nje strategjie apo nje dizajni per nje vend, i cili eshte i nje interesi te madh per qytetin ( psh, nje hapesire e vogel urbane e cila ka mundesi te transformohet ne nje park te vogel permes pjesemarrjes se komunitetit), duke vepruar si pale te interesuara te ndryshme ne kontekste respektive. Nje perberes i rendesishem eshte njohja e llojeve te ndryshme te aktoreve , te cilet jane te pranishem ne sisteme te ndryshme planifikimi. Per te siguruar nje te kuptuar te gjere te kesaj, skenare te ndryshem do te testohen aty ku te gjithe aktoret do te kene diskutime te shumta ne tavoline te rumbullaket per te siguruar pjesemarrjen maksimale dhe gjithe perfshirjen. Ne kete menyre, rezultatet finale do te jene 2-3 skenare te ndryshem, ne varesi te menyres sesi aktoret i perqasen/ dizenjojne situaten. Kjo do te prezantohet ne komunitet, ne menyre qe cdo hap i procesit te vendimmarrjes eshte bere me to, dhe si rezultat ata do te zgjedhin versionin "fitues".
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Ky workshop perceptohet si nje proces nderaktiv, jo vetem midis studenteve, por edhe me komunitetin lokal dhe sektorin privat. Se pari, studentet dhe pjesemarresit do te vendosen ne pozicionin e aktoreve te ndryshem dhe argumentojne per kete perspektive. Gjithashtu, komuniteti lokal dhe sektori privat do te ftohen te prezantojne idete finale dhe te votojne me te favoritshmet. Kjo do te inkurajoje palet e interesit te fillojne te mendojne per rolin e tyre ne zhvillimin urban te komunitetit. Gjithashtu aspektet mjedisore do te konsiderohen gjate diskutimit, permes rolit te planifikimit te mjedisit, dhe OJQ medisore e grupet lobuese
Rezultatet e të mësuarit
- Te kuptoje rolet e ndryshme te pjesemarresve dhe llojet e nderhyrjeve te vendeve publike qe ekzistojne ne vende te ndryshem.
- Te komunikoje me personat lokale
- Te kene nje pamje te plote te rolit te paleve te ndryshme te interesit ne procesin e dizajnit urban
Lidhja për qëndrueshmëri
- Zhvillim i qendrueshem urban
- Forcimi i komunitetit permes dizajnit
- Kopshtaria urbane dhe pyllezimi
- Planifikimi dhe lobimi mjedisor
Njohuri paraprake
  Përpjekjet e përgatitjes
  Mesatare
  Aksesi
  Free
  Financuar nga
  This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  Komentet Shkruaj koment

  Kontakt

  Silvi Jano
  silvi.yano(at)hotmail.com
  This teaching resource is allocated to following University:
  U_POLIS - POLIS University
  Institution:
  Polis University
  Data:

  Licensa

  Creative Commons
  BY-NC-ND

  Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar
  • Program kompjuteri
  • Simulation program
  • Simulim