>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Stimulimi i rritjes se qytetarise midis te rinjve ne Kosove: A munden te rinjte te ndihmojne Kosoven t'i adresohet ceshtjeve shoqerore dhe ekonomike?(Resource ID: 294)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Qyetetaria aktive tek të rinjët është mënyra më e mirë për të promovuar ndryshime ekonomike dh sociale në shoqëritë në tranzicion. Tri mënyrë përmes të cilave të rinjët mund të kontribuojnë në ndryshime ekonomike dhe shoqërore janë: vetë-zhvillimi, ndërveprimi dhe veprimet shoqërore. Hapi i parë për të përmirësuar qytetarinë aktive tek të rinjët është identifikimi i pengesave për pjesëmarrjen e rinjëve, duke filuar nga shtëpia, shkolla, komuniteti dhe institucionet. Përmes vizitave në institucionet qeveritare, studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë se si është e ndërtuar marrëdhënia midis qytetarëve dhe qeverisë. Për më tepër, ata do të angazhohen në projekte të vogla ku do të vlerësojnë dhe do të japing ide se si mund të përmirësohet qytetaria aktive.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
1. OJQ , agjensite dhe bizneset qe punojne me te rinjte ne nivel lokal jane te perfshira ne seminar si partnere aktive per te paraqitur pervojen e tyre ne lidhje me angazhimin me te rinjte ne ceshtje sociale dhe politike.
2. Perfaqesuesit e njesive qeverisese lokale jane pjese e seminarit si partnere aktive- angazhim aktiv dhe civil. Palet e interesit nga njesite qeverise lokale do te perfitojne nga bashkepunimi duke qene se ata marrin perspektive te jashtme nga workshopet e organizuar.
Rezultatet e të mësuarit
1. Krijimi i treguesve relevante standarte qe do te mund te lejonte analizimin dhe zhvillimin e efektivitetit te qytetarise aktive.
2. Studentet duhet te organizojne workshop dhe te skicojne propozime te politikes qe do te prezantohet tek perfaqesuesit e njesive te qeverise.
Lidhja për qëndrueshmëri
1. Te krijoje bashkepunim midis studenteve, OJQ-ve dhe perfaqesuesve te qeverise lokale te cilet do te ndihmojne studentet te perfitojne njohuri dhe te kuptojne efektet e qytetarise aktive ne procesin e politike-berjes.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Fitore Pacolli
fitore.pacolli(at)universum-ks.org
This teaching resource is allocated to following University:
UC - Universum College
Institution:
Universum College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar