>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Forma Feedback per te rritur perfitimet e biznesit dhe qendrueshmerine e tregut(Resource ID: 306)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ky material i te mesuarit perfshin informacion mbi perdorimin e teknologjise se re brenda fushes te Teknologjise Informative. Duke perdorur Metoden e Mesimdhenies permes Rastit te Studimit , studentet do te njohin keto teori dhe te dine si te integrojne ato ne terma reale ne menyre qe te prodhojne dhe dizenjojne aplikimet ne keto fusha. Studente kane mundesine per t'u angazhuar ne situata koplekse per te dizenjuar dhe zhvilluar aplikime te ndryshme per mjete te vogla te cilat kane nje rol te vecante ne industri, duke marre ne konsiderate se mjetet e vogla tashme jane subjekt i inovacionit dhe punes shkencore. Ne kete linje, kursi do te perqendrohet tek elementet e programimit te mjeteve te vogla Android per te ndertuar aplikacione te ndryshme per perdorimin e praktikanteve te paleve te interesit. Keto njohuri do te perbejne nje avantazh te madh per studentet per t'u angazhuar ne situatat reale te tregut te punes duke duke siguruar bashke me ata nje perqasje nderdisiplinore per te adresuar sfidat e verteta te konsumatoreve.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Kompanite e biznesit ne nivel rajonal jane perfshire ne seminar si partnere aktive per te prezantuar kompanine e tyre dhe nevojat qe ata perballojne persa i perket ceshjteve si: Feedback nga klientet, maksimizim i perfitimit ne menyre te qendrueshme bazuar ne nevojat e tregut te perditesuar, etj. Palet e interesit nga bizneset perfitojne nga bashkepunimi duke marre ne konsiderate qe ata marrin nje perspektive krijuese e cila perpiqet te shtrije burimin e limituar qe kane ne dispozicion persa i perket koleksionit te informacionit
Ndersa studentet ne anen tjeter kane mundesine te jene ne kontakt direkt me biznesmene dhe sfida reale dhe situata reale te cilat nevojiten te adresohen me prodhimin e aplikimit dixhital.
Studentet dhe palet e interesit i adresojne sfidat se bashku dhe perpiqen per zgjidhje te mundshme efektive.
Rezultatet e të mësuarit
- Te kuptojne situata reale sic ato perballohen nga palet e interesit tek auditori
- Te mesojne si te integrojne sfidat e verteta ne aplikacionin dixhital te pershtatur per nje biznes te caktuar.
- Te marrin eksperiencen e duhur nga bizneset ne nje kontekst te pergjithshem, duke u perpjekur te pershtatin profilin e kompanise dhe strukturen e zhvillimit ne procesin e konceptit feedback.
- Te kuptojne rendesine e qendrueshmerise se tregut dhe menyrat per ta siguruar ate ( duke perdorur teknologjine e informacionit.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Teknikat e marketingut te qendrueshem
- Menaxhimi i qendrueshem ne biznes.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të larta
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Agim Kasaj
agim.kasaj(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Program kompjuteri