>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
    5 deri në 10 studentë
  • 4 -7 njesi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Zhvilllimi i Curriculum Vitae dhe aftësive për të realizuar intervistat e punës , per studente dhe te sapodiplomuar pa përvoje te punës’(Resource ID: 311)

Studentet do te mesojne se si te përgatiten që të hyjnë në tregun e punes, dhe si të tregojne aftësite e tyre te fituara gjate studimeve . Zakonisht në hyrjen e parë në tregun e punës egzistojnë disa limitime për shkak se të rinjtë nuk kanë përvoje paraprake , kanë disa mangësi të aftësive që kërkohen kur aplikojnë për punë, prandaj me anë të këtij moduli ata do të kenë mundësi që të hyjnë në tregun e punës , dhe në këtë mënyre të zvogëlojne papunësine , e cila ka lidhje me zhvillim të qëndrueshëm ne ekonomite ne zhvillim .

Niveli i papunesise eshte i larte ne rajon , dhe kryesisht me i larti ne popullaten e re. Sfida me e madhe qe e kane studentet  dhe te sapodiplomuarit , jane kur ata tentojne te hyjne ne tregun e  punes . Me ane te ketij moduli studentet do te mesojne si te formojne biografine e tyre , edhe pse kanë minimumin e eksperiences , ata poashtu do te fitojne aftesite baze qe nevojiten ne intervistat e tyre të para  te punes .

Me ane te dy fazave  do te perpiqemi qe te mesojme çeshtjet praktike, me ane te te mesuarit aktiv , rastit te studimit , simulimit dhe luajtjes se roleve .

Faza e pare ka per qëllim qe me ane te mesuarit aktiv t'ju transferojme njohuri ne perpilimin e CV, dhe Faza e dyte do te zhvillohet me ane te simulimit dhe luajtjes se roleve për intervistat e punës dhe pyetjeve me te zakonshme qe paraqiten ne intervista: ligjeruesi se bashku me studentet  , poashtu me raste studimi se bashku me palet e interesit si  psh me OJQ-te te cilat fokusin kryesor e kanë lidhur me çështjet e ambientit të pastër. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
OJQ-të do te bashkepunojnë se bashku me studentet dhe do te jene partnere aktiv. Bizneset e vogla do te përfitojne pasi qe do t'ju transferohet njohuri baze per Burimet Njerezore dhe zgjedhjen e kandidateve te duhur . Ata poashtu do te mësojne per oferten që egziston në tregun e punës nga takimi me ta dhe poashtu mund te implementohet nepermjet zyres se karrieres per studentet e Universitetit dhe me palet e interesit si OJQ-te dhe bizneset e vogla.
Pika e forte
-Mesim aktiv per studentet
-Zhvillimi i aftesive te nevojshme te Burimeve Njerezore per studentet dhe Ndermarrjet e Vogla
-Palet e interesit do të kenë perfitim pasi do te zhvillojne rrjetin me njerez profesional të rinj .
-Studentet do te pergatiten per tregun e punes .
Pika e dobët
Palet e Interesit duhet te jene te gatshem te bashkepunojne ne simulimin e intervistave te punes.
Rezultatet e të mësuarit
Studentet pas ketij moduli do te jenë në gjendje që të kenë qasje praktike me raste konkrete; pergatitja per tregun e punes, zhvillimi i CV dhe pergatitje per intervista te punes
Lidhja për qëndrueshmëri
Qendrueshmeri ne burimet njerezore .
Qendrueshmeri ne tregun e punes nderlidhja me palet e interesit , zvogelimi i papunesise
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
2 dite ( 4 ore te punohet me student si te formohet nje CV, 4 ore te punohet se bashku me OJQ dhe studentet ne intervista , 4 ore me studente dhe simulim te roleve per intervisten e punes ) Pergaditja per ligjerat 6 ore, pergaditja per rast studimi 4 ore, identifikimi i bizneseve te vogla qe jane ne kërkim te profesionisteve të rinj , vizite ndermarrjes apo nepermejt te zyres se karrieres ne UNHZ dhe diskutime .
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Me ane te vleresimit te cv , te zhvillimit te aftesive komunikues etj.
Kreditim/Çertifikatë
None
Burime dhe lidhje

1.Shyqyri Llaci, Zana Koli. Menaxhimi i burimeve njërzore. Tiranë: Shblu, 2005.

2.Havolli, Ymer. Menaxhimi i resurseve humane. Prishtinë: Riinvest, 2008.

3.Paul Banfiel, Rebecca Bay. Hyje ne menaxhimin e burimeve njërzore . Tiranë: Uet press, 2011.

4.Sherman,Bohlander and Snell Burimet |Njerezore te Menaxhimit , Tirane,  Marin Barleti, 

http://www.everydayinterviewtips.com/questions-and-answers/college-graduate-job-interviews/

http://www.forbes.com/sites/susanadams/2012/05/10/how-to-write-a-resume-when-youre-just-out-of-college/

http://www.dukagjinicollege.eu/CV/Prezentimi_ne_intervist.pdf

 

 

Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Theranda Beqiri
theranda.beqiri(at)unhz.eu
This teaching resource is allocated to following University:
UPHZ - University of Peja "Haxhi Zeka"
Institution:
UPHZ
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC

Mjetet e mësimdhënies

  • Simulation program
  • Simulim