>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Restaurimi dhe rigjenerimi i Trashegimise Kulturore(Resource ID: 313)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ne kursin e restaurimit, studentet studiojne teknikat tradicionale dhe lokale te restaurimit te godinave te rrenuara. Ne kursin e restaurimit, do te kete nje modul ne te cilin studentet do te mesojne si te hyjne ne kontakt me pale te ndryshme te interesura , te diskutojne me ta per te reflektuar mbi rendesine e restaurimit te trshegimise kulturore per zhvillimin e qendrueshem te qytetit dhe gjithashtu ne ontakt te drejtperdrejte me studentet e masterit te lejoje pune praktike per restaurimin e arkitektures se rrenuar. Kontakti me palet e interesuara do te ndihmoje studentet te kryejne nje projekt restaurimi, per te treguar kujdes jo vetem per aspektet teknike dhe perdorimin e nje godine te vetme, por te marre ne konsiderate edhe rigjenerimin urban qe ky projekt mund te sillte per rajonin rreth e rrotull dhe perfitimin ekonomik te paleve te ndryshme te interesuara ( bashkia, pronaret, komuniteti, etj.) Rezultati i ketij moduli mund te jete nje flete-palosje e cila mund te shperndahet ne bashki, agjensi udhetimesh, pika informacioni, etj. Kjo do ta beje ndertesen e restauruar pjese te nje rrjeti te madh per turistet per t'u vizituar. Ne qofte se projekti i restaurimit nuk merr ne konsiderate integrimin e nderteses ne aktivitete te jetes se perditshme te banoreve qe mund te kujdesen per te, ajo do te harrohet dhe restaurimi nuk do te jete pjese e interesit te ndokujt, por ne qofte se projekti mund te ri-jetezoje rajonin dhe te siguroje te ardhura ekonomike per pale te ndryshme te interesuara, kjo mund te sjelle nje zhvillim te qendrueshem.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Integrimi i paleve te interesit sociale
Ju lutem pershkruani menyren qe palet e interesit jane integruar ne procesin e burimit te mesimdhenies:
Studentet do te kene mundesine te takohen me pale te ndryshme te interesit, te vizitojne raste studimi, te bejne kerkime dhe te kuptojne teknikat e perdorura, te kuptojne problemet dhe te japin zgjidhje te projektit, te bejne riinterpretimin dhe tregimin e nje historie, te terheqin turiste dhe te bejne nje liberth qe mund te shperndahet neper agjensite turistike, etj.
- Pale te interesit te pershtatshme te sugjeruara:
- Banore
- Bashkia
- OJQ ( Co-plan, CwB)
- Perfaqesues te Insittutit te Monumenteve te Kultures
- Perfaqesus te agjensive turistike
Pika e forte
Integrimi i paleve te interesit sociale
Ju lutem pershkruani menyren qe palet e interesit jane integruar ne procesin e burimit te mesimdhenies:
Studentet do te kene mundesi te takohen me pale te ndryshme interesi, te vizitojne raste studimi, te bejne vezhgime dhe te kuptojne teknikat e perdorura, te kuptojne problemet dhe te japin zgjidhje , te bejne ri-interpretim dhe te tregojne nje histori, te terheqin turiste dhe te bejne nje liberth qe mund te perdore per agjensite turistike, etj
Pale te interesit te sugjeruara
- Banoret
- Bashkia
-OJQ ( Co-Plan dhe CHwB
- Perfaqesues te Institutit te Monumenteve te Kultures
- Perfaqesus te agjensive turistike
Rezultatet e të mësuarit
Te kuptuarit e metodave te restaurimit duke krijuar zhvillim te qendrueshem social dhe mjedisor
Lidhja për qëndrueshmëri
Te edukohet riperdorimi i ndertesave historike permes kerkesave moderne me qellim qe te luhet nje rol i rendesishem ne riperteritjen e qytetit apo te zones ku gjendet.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Etleva Dobjani
etleva_dobjani(at)universitetipolis.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
Polis
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar