>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Menaxhimi i qendrueshem i mjedisit rural permes zbatimit te sistemeve te bujqesise organike(Resource ID: 320)

Njohja e materialit perfaqeson nje mundesi per studentet dhe fermeret te cilet zbatojne sistemet e bujqesise organike. Studentet do te jene ne gjendje te njohin situaten specifike te implementimit te sistemeve te bujqesise organike. Permes njohjes me keto sisteme, aksesit ne informacion dhe transferimi i tij do te jene ne gjendje te bejne lidhjen midis sistemit akademik dhe biznesit bujqesor. Kjo do te perbeje nje baze per menaxhimin e qendrueshem te territorit , bazuar ne direktivat europiane per bujqesine rurale dhe mjedisin rural. Konsultimi dhe bashkepunimi i projektit me biznesin bujqesor prezantojne nje kerkim nder-disiplinor.

Projekti pershkruan konsultimet qe mund te behen me studentet ne menyre qe ata ne bashkepunim me biznesin bujqesor, fermat organike, mund te permiresojne menaxhimin mjedisor. Projekti do te zbatohet nga stafi ne bashkepunim me komunitetin e biznesit organik, bazuar ne legjislacionin shqiptar per fermat organike  (Ligji nr.9199, date 26.02.2004 "Per prodhimin, procedimin, certifikimin dhe marketingun e produkteve organike"), direktivat Europiane (Autorizuar nga shkalla e Direktives (EEC) no. Direktive 2092/91 dhe (EEC) nr.834 / 2007), UNI EN ISO 14001:2004.

Seti i burimeve perbehet nga 3 drejtime:

–     Te mesuarit activ dhe konsulenca te drejtperdrejta I – Konfirmimi i qellimit te punes: Studenti se bashku me fermen organike bujqesore do te zhvilloje nje plan pune me qellimin e sigurimit te nje output te ketij bashkepunimi dhe mund te caktoje nje marreveshje midis studenteve dhe stafit te fermes (pronaret e fermes, stafin e fermes, menaxhimin mjedisor dhe ate te larte)

–       Te mesuarit aktiv dhe konsulenca e drejtperdrejte II- Studimi ne terren: Studentet do te intervistojne stafin e fermes se identifikuar dhe te mbledhin dhe analizojne te dhenat qe kane lidhje me ndikimet mjedisore dhe shoqerore te fermes organike tek mjedisi.

–       Te mesuarit aktiv dhe konsulenca e drejtperdrejte III – Raportimi dhe prezantimi: pas drejtimit dhe analizimit te te dhenave, studentet do te pergatisin rezultatet dhe rekomandimet per fermen organike. Pervec raportit ata do te prezantojne edhe rezultatet dhe rekomandimet per fermat organike dhe pronaret e tyre.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Fermat organike kane marre pjese ne trainimin dhe seminaret ku studentet kane patur mundesine te bien ne kontakt me fermeret organike dhe te shkembejne pervojen e tyre te menaxhimit te qendrueshem te mjedisit permes zbatimit te bujqesise organike dhe permiresimit te peisazhit bujqesor. Palet e interesit nga biznesi bujqesor, fermat organike, perfitojne nga bashkepunimi me studentet permes krijimit te nje perspektive te re per menaxhimin e qendrueshem te territorit rural. Ata do te marrin informacion nga fusha akademike dhe rekomandime per permiresimin e metejshem te fermave te tilla.
Pika e forte
– Te mesuarit aktiv dhe pervojat e reja per studentet.
-Pervoja te perbashketa te te mesuarit per studentet dhe palet e interesit.
– Krijimi i rrjetit te bashkepunimit midis teorise dhe praktikes
– Prezantimi i ideve te reja dhe informacioneve te reja nga studentet te cilet perfitojne edhe nga fermeret organike
–Mundesi me te medha te sigurimit te literatures per fermat organike dhe zgjerimit te kesaj ne BE dhe me tej , ne bote.
– Librat, monografite, manualet e publikuara per fermat organike
– Studentet behen pjese dhe ndihen te pergjegjshem per menaxhimin e qendrueshem te mjedisit.
Pika e dobët
- Veshtiresia e bashkepunimit me fermeret
- Pamundesia e studenteve per te vizituar te gjitha fermat organike
- Mungesa e besimit nga fermeret per bashkepunim
Rezultatet e të mësuarit
- Te negocioje qellimin e punes me organizaten e biznesit bujqesor ( shoqerimin e tregetimit te prodhimit bujqesor organik ) i cili i sigrton biznesit mbeshtetje praktike ne lidhje me zhvillimin e sistemit te menaxhimit mjedisor ISO14001
Lidhja për qëndrueshmëri
Menaxhimi i qendrueshem i fermave organike bazuar ne menaxhimin e qendrueshem te mjedisit bazuar ne ISO14001
- Bashkepunim te ndermarrjeve te qendrueshme me boten akademike
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
–Caktimi i fermes ne te cilin do te zhvillohet projekti dhe kush jane te interesuar ne zhvillimin e qendrueshem mjedisor. – Fermat duhet te jene te hapura dhe te gatshme per te bashkepunuar me studentet, pronaret, stafin dhe keta te fundit duhet te jene te gatshem te flasin me studentet dhe t’u japin atyre informacionin e duhur. –Vizitat ne terren duhet te jene te caktuara per a) diskutimin e qellimit te punes; b) te procedohet me intervistat dhe c) prezantimin e rezultateve dhe rekomandimeve
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Dokument word
Prezantime
Diskutime
Kreditim/Çertifikatë
PO
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Albert Kopali
albertkopali(at)gmail.com.com
This teaching resource is allocated to following University:
AUT - Agricultural University of Tirana
Institution:
Agricultural University of Tirana,Albania
Data:

Licensa

Creative Commons
BY

Pillars of Sustainability

  • economic

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Simulation program
  • Simulim
  • formteaching_project_for_students
  • formteaching_case_study