>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
    Me shume se 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Plani i zhvillimit strategjik te qytetit(Resource ID: 326)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Kursi i Planifikimit Strategjik/ Menaxhimi i cikleve te projektit ofron nje pamje te hollesishme ne disiplinen e Menaxhimit te Projektit, duke i dhene nje rendesi te vecante aspektit praktik. Ne menyre qe ta lidhim ate me kontekstin e zhvillimit urban, kryesisht duke fokusuar ne proceset e krijimit te qytetit, nje thirrje per propozime stimulohet nga Bashkia e Qytetit X dhe studentet organizohen ne grupe dhe ftohen te shprehin interesat e tyre dhe te dorezojne propozime, duke perfaqesuar interesat e nje grupi te vecante, psh: institucioni publik, organizate, etj Ky kurs zhvillohet ne vecanti ne kohen e duhur dhe ka lidhje, kryesisht ne baze te zhvillimeve te fundit nepermjet reformes administrative territoriale. Njesite e qeverise lokale jane bere objekt i ndryshimeve te shumta , me 373 njesi qe u pakesuan ne 61, dhe qe te gjitha do te kene nevoje te skicojne dokumentet e tyre strategjike me qellim qe te reflektojne ndryshimet ne prioritetet e territorit, zhvillimit dhe pjeseve perberese.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Ky burim mesimdhenieje ka qene i dizenjuar me Parimet e Planifikimit strategjik dhe Menaxhimit te Ciklit te Projektit ne mendje. Si te tilla, bazuar ne fokusin e subjektit, grupet ndjekese te paleve te interesit mund te identifikohen:
- Autoritetet bashkiake: Kryetari i Bashkise, zevendesi i tij, Zyra e e Zhvillimit Territorial/ Zyra e Zhvillimit te Projekteve, etj
- Komunitetet
- Agjensive donatore ( me nje interes ne sponsorizimin e projekteve te zhvillimit ne njesite qeveritare lokale.
Rezultatet e të mësuarit
- Te rriti te kuptuarin e dinamikave te procesit te qytetit
- Te rriti te kuptuarin e ndertimit institucional te qeverise lokale
- Te rriti te kuptuarin e aktoreve kryesore te perfshire ne proceset e berjes se qytetit
- Te rriti te kuptuarin e aspekteve kryesore te planifikimit strategjik
- Te rriti te kuptuarin e aspekteve kryesore te menaxhimit te cikleve te projektit
- Te rriti te kuptuarin e sfidave kryesore ne nivel lokal
- Te rriti mundesite e rrjetit
Lidhja për qëndrueshmëri
- Nje nga temat e trajtuara nga ky burim eshte menaxhimi mjedisor , dhe si rrjedhoje projekt propozimet e paraqitura nga grupet kane nje konsiderate mjedisore
- Propozimet kane te bejne me vizionin e qytetit per dekaden e ardhshme duke iu adresuar ceshtjeve me rendesi dhe duke sugjeruar menyra te qendrueshme per te planifikuar dhe menaxhuar proceset e berjes se qytetit.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Aida Ciro
aida_ciro(at)co-plan.org
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
Co-PLAN
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Lojë