>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • Me shume se 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Mbetjet e fabrikes se birres- Strategjia per qendrueshmeri(Resource ID: 330)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Studentet prezantohen me menaxhimin e qendrueshem te mbetjeve te fabrikes se birres ne leksione dhe permes paleve te interesuara te biznesit. Ata kane mundesine per te diskutuar nivelin aktual te qendrueshmerise ne prodhimin e ushqimit ne Shqiperi. Studentet dhe palet e interesuara te biznesit jane te informuar per strategjite inovative te qendrueshme te menaxhimit te mbetjeve te fabrikes se birres.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Kompanite e prodhimit te birres jane te perfshira ne seminar si partnere aktive qe prezantojne strategjite e kompanise se tyre tek studentet qe kane mundesine te kontaktojne drejtperdrejt me te punesuarit qe perballen me sfida ne zbatimin e manaxhimit te qendrueshmerise te mbetjeve te fabrikes se birres. Pala e tyre e interesit nga bizneset perfitojne nga bashkepunimi i jashtem dhe perspektiavat inovative per aktivitetet e tyre nga leksioni dhe rekomandimet e perspektivave inovative ne aktivitetet e tyre nga leksioni dhe nga rekomandimet per proceset e tyre te menaxhimit te qendrueshmerise.
Rezultatet e të mësuarit
- Studentet do te perfitojne njohuri rreth strategjive industriale te menaxhimit te mbetjeve per prodhimin e qendrueshem te ushqimit
- Kompanite shqiptare te prodhimit te birres dhe palet e interesuara jane informuar per strategjite inovative dhe te qendrueshme te mbetjeve te fabrikes se birres.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Menaxhimi i qendrueshmerise ne industrine ushqimore
- Pergjegjesia personale
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Luana Harizaj
luanaharizaj(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
AUT - Agricultural University of Tirana
Institution:
Agricultural University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar