>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Nje seri leksionesh per konceptet themelore te qendrueshmerise , sfidat rajonale dhe zgjidhjet e tyre(Resource ID: 334)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Nje seri leksionesh per konceptet kryesore te qendrueshmerise, sfidat rajonale dhe zgjidhjet. Prezantimi i koncepteve baze te qendrueshmerise ne institucionet e edukimit te larte.Ky burim mesimdhenieje mund te perdoret ne disiplina te ndryshme. Ka lidhje me edukimin jo-tradicional dhe mund te sherbeje si nje burim i edukimit per aktivitetet e jetes se perditshme edhe jashte klases. Se pari, prezantimi i koncepteve thelbesore te qendrueshmerise, se dyti, diskutimi i sfidave rajonale te qendrueshmerise me shembuj nga rajoni i Shqiperise se Mesme dhe ne fund te perfshije studentet ne ushtrime praktike per zgjidhje potenciale. Duke u perqendruar ne nje subjekt te vecante ose projekt ne vazhdim qe mund te jete i ndryshem ne cdo klase. Nje vezhgim perdoret per te analizuar njohurite e studenteve dhe zgjidhjet e tyre te mundshme. Per projekte rajonale, udhetimet ne terren organizohen ne zona specifike.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Burimi i mesimdhenies eshte jashte iniciatives se kurikulave dhe eshte bere ne bashkepunim me partneret shqiptare te mesem RCE.
Ne cdo seri, projektet multi-pale interesi jane prezantuar tek studentet dhe ata kontribojne ne zbatimin e pjeseve te projektit, duke integruar keto iniciativa me punimet e tyre te studimeit dhe detyra.
Duke inkurajuar studentet te fillojne iniciativat e tyre per rritjen e ndergjegjesimit si fushatat e gjelbra, etj.
Rezultatet e të mësuarit
Institucione te Edukimit te Larte
Lidhja për qëndrueshmëri
Prezantimi i koncepteve te qendrueshmerise
Ilustrimi i sfidave te qendrueshme me shembuj nga jeta reale
Prezantimi i trendeve te reja te zhvillimit te qendrueshem
Praktika e objektivave globale dhe Qellimeve te Zhvillimit te Qendrueshem ne nivel lokal
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Kalterina Shulla
kalterina(at)yahoo.co.uk
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar