>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
    Me shume se 1 semester
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Faqja kryesore - Opinion Editorial(Resource ID: 337)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Burimi i Mesimdhenies do te perdoret per studentet e kursit te Partive Politike dhe Sistemeve Elektorale. Megjithate, eshte e dobishme per kurset e tjera ne shkencat sociale duke qene se cdo lende, nga Marredheniet Nderkombetare e deri te Komunikimi Politik, Media, etj te ngjashme mund te jene temat e artikujve te editorialit te opinioneve. Studentet do te ndahen ne grupe te vogla me 4-5 persona dhe ftohen te krijojne faqen kryesore te nje Reviste. Pergatitja e faqes kryesore do te vazhdoje gjate gjithe kursit te Partive Politike dhe Sistemeve Elektorale. Qellimi i projektit eshte te shkruaje ne Faqen kryesore dhe Editorialet e opinioneve per partite politike. Projekti do te perfundoje me nje konkurs midis grupeve dhe fituesi do te mund te publikoje Faqen Kryesore. Burimi i Mesimdhenies do te perdore metoden: - Te mesuarit mbi baze problemore

Political Parties and Electoral Systems  is a course taken by the students of the second year (BA) of Political Science. The course is divided in three parts: the first part deals with the functions and typology of political parties, the second part deals with the functions of electoral systems and how they are linked with political parties and the third part covers the typology of political parties and events in the post- communist countries with focus on Albania.  The students have to analyse the dynamics of the political parties using the theoretical frameworks provided in the lessons. Problem Based Learning techniques is used to motivate students to analyse the events and then they are supplied with the theory in order to understand whether their previous analysis was solid and valid. The students have to analyse a current event in the political space and prepare the OpEd of the Magazine. During the seminars the students will analyse the political parties’ attitudes towards policy making, the laws these parties propose and the actions they take in the political sphere. The debate in the classroom with be organized around these topics.  The Front Page will take a final shape at the end of the course. Based on the number of the students it is foreseen to have around 10 Front Pages. The students work will be exhibited in the hall of the University. During the exhibition, the students will have the opportunity to defend their work.  An external committee will evaluate the students’ products and arguments and will choose the winner. The best Front Page will be published.  

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit nuk jane perfshire drejtperdrejte ne kete burim. Megjithate, metoda e te mesuarit i adresohet ceshtjeve te pjesemarrjes dhe i lejon studentet te eksplorojne role te ndryshme te paleve te interesit ( politikane, OJQ, aktiviste politike, gjykates) ne lidhje me eventet politike aktuale. Megjithate, projekti do te kulmoje me nje ekspo te Opinionit Editorial dhe ne ate rast perfaqesuesit nga sfera e medias dhe politikes mund te marrin pjese. Me tej, palet e interesit mund te ftohen ne nje ose dy leksione per te marre pjese ne nje diskutim ne klase.
Pika e forte
– Students learn to work in team;
– Students learn to learn to solve real-life relevant problems
– Students practice and develop skills of listening, discussion and persuasion
– Students learn to discuss on controversial issues;
Pika e dobët
– I haven’t envisaged any weakness.
Rezultatet e të mësuarit
– Te reflektoje ne kontemporanitetin e vendit
– Te zhvilloje krijueshmerine dhe aftesite e te menduarit ne menyre te pavarur
– Te adoptoje imagjinaten
– Te zhvilloje diskutimin dhe aftesite e bashkepunimit
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet mesojne aftesite qe i lejojne ato te mendojne ne menyre kritike, te forcojne imagjinaten dhe te diskutojne ceshtje te nderlikuara. Ne kete menyre ata nuk mesojne gjerat thjesht permendesh por perdorin logjiken dhe kjo eshte thelbesore per te arritur njohuri te qendrueshme. Ne te njeten kohe leksioni behet me argetues dhe me pak serioz dhe si rrjedhoje studentet kenaqen me teper me te.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Teaching Methods
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Anjeza Xhaferaj
axhaferaj(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
The European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • social

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Brain storming
  • Diskutim / debat