>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Nuk ka rëndësi numri i studentëve
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Equal for Equal - Bejme te dukshme historite e perditshme. Aspektet e zakonshme qe mund te na tregojne per gjendjen e te drejtave te grave(Resource ID: 338)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Pabarazia gjinore shfaqet ne shume forma. Nuk eshte vetem historite e dukshme qe tregojne sesi nje shoqeri merret me barazine gjinore, por edhe historite e jetes reale, nga aspekte te ndryshme te jetes se perditshme mund te ndihmojne studentet te kuptojne dinamiken e roleve te gjinise dhe sesi ato ndikojne tek identiteti yne, komunikimi dhe jeta shoqerore ne nje mjedis multikultural. Eshte e rendesishme te kombinojme teorine me praktiken ne klase, duke siguruar nje pamje te plote ne realitete te ndryshme sociale dhe politike te grave dhe burrave. Puna ne terren eshte metoda e perdorur per kete burim mesimdhenieje. Eshe nje ushtrim vital dhe i vlefshem ne grup qe mund te perdoret per te lehtesuar edukimin per zhvillim te qendrueshem. Procedurat themelore te perfshira gjate punes ne terren jane per te identifikuar fushen e interesit, te lokalizojne nje vend te pershtatshem per ta vizituar dhe te analizojne te dhenat e mbledhura duke perdorur strategjite e pershtatshme statistikore per te interpretuar gjetjet e punes kerkimore. Kjo eshte arsyeja se perse eshte e perkryer per mbledhjen e historive.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Konsulentet e AWEN
- do te ndihmojne studentet te vendosin lloje te pyetjeve
- te identifikojne gra ose burra te mundshem qe do te donin te ndanin historite e tyre, nje fare database
- te mund te organizojne nje ose dy ore seminari per te biseduar per projektin

Gazeta MAPO
- Do te promovoje projektin
- Do te pasuroje profilin
Rezultatet e të mësuarit
- Te rriti kapacitetet e studentit ne punen ne terren dhe punen ne grup
- Te rriti ndergjegjesimin e pabarazise gjinore
- Te zhvilloje aftesite e te shkruarit te studentit per projektet
- Te sjelle histori reale te jetes se perditshme ne klase
- Te permiresoje bashkepunimin midis universitetit dhe institucioneve te tjera sociale si OJQ
- Te krijoje mundesite per nje platforme online per studentet
Lidhja për qëndrueshmëri
- Zhvillimi i qendrueshem nuk mund te mesohet pa perkushtimin e plote per barazine gjinore, forcimin e rolit te gruas dhe te drejtat e grave.
- Rritja e ndergjegjesimit gjinor dhe barazia eshte nje perberes kryesor per rritjen pozitive te brezave te ardhshem dhe kontributit te tyre te qendrueshem per demokratizimin e shoqerise tone.

Ne fund te simestrit, studentet dhe lektori do te organizojne nje tavoline te rrumbullaket dhe me dy apo tre keshilltare te AWEN( OJQ, aktive per te drejtat e njeriut) do te ndajne pervojen e tyre gjate projektit dhe te diskutojne inovacionin dhe zhvillimin e qendrueshem qe ky lloj projekti prodhon, kryesisht ne fushen e gjinise, nje teme e cila ndikon ne jetet e secilit prej nesh, ne te gjitha fazat.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Irena Myzeqari
irena.myzeqari(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar
  • Simulation program
  • Simulim