>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më shumë sesa 30 studentë
  • 4 -7 njesi leksionesh
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Handouts

Vetvetja e Qendrueshme(Resource ID: 341)

"Vetvetja e Qendrueshme" sipas Murray (2011) eshte nje menyre e te qenit dhe veprimit ne bote permes parimit te qendrueshmerise permes zhvillimit te 6 cilesive, ndergjegjesimit, njohurive, motivimit, aftesive, fuqizimit, praktikes. Ne biznes, suksesi dhe qendrueshmeria shoqerohen me aftesine e kompanive per te menaxhuar perfitimin e tyre, njerezit dhe asetet dhe te balancojne rreziqet financiare, sociale dhe mjedisore, detyrimet dhe mundesite. Studentet do te vleresojne atributet e qendrueshme te vetvetes dhe te sigurojne nje plan veprimi per zhvillimin e ketyre atributeve.

Qellimi i ketij aktiviteti eshte: 

- Te vleresoje vetveten e qendrueshme sipas perkufizimit te Murray

- Te krahasoje keto cilesi me ato te perkufizuara ne programin e studimit ( opsionale)

- Te prodhoje nje plan veprimi per zhvillimin e cilesive te vetvetes se qendrueshme

Puna e siguruar nga ky seksion mund te perfshihet ne reflektimin per Planin e Zhvillimit Personal si pjese e Aftesive te Menaxhimit ( Rritja e karrieres dhe suksesi personal) ose mund te perdoret si aktivitet i pergjithshem reflektimi ne modulet e tjera ose sesionet per qendrueshmerine. 

" Vetvetja e qendrueshme" sipas Murray (2011) eshte nje menyre e qenies dhe veprimit ne bote nga parimi i qendrueshmerise permes zhvillimit te 6 cilesive: 1. ndergjegjesimi 2. njohuri 3. motivimi 4. aftesite 5. fuqizimi 6. praktika 

Ne biznes, suksesi dhe qendrueshmeria jane shoqeruar me aftesine e kompanive per te menaxhuar perfitimet e tyre, njerezit dhe asetet dhe balancuar rreziqet financiare, sociale dhe mjedisore, detyrimet dhe mundesite. Studentet e Biznesit gjate gjithe ketij studimi, aktiviteteve jashte shkollore dhe pervojes personale zhvillojne cilesi te ndryshme. Per shembull ne Programet e Universitetit te Staffordshire ne Riinvest College cilesite perbejne bazen e programeve. Referojuni http://www.staffs.ac.uk/study/staffordshiregraduate/attributes/ per te pare nje shpegim te cilesive 1- Eksperti i disiplines 2- Profesionisti 3- Qytetari global 4- Komunikimi dhe puna ne skuader 5- Nxenesi reflektiv dhe kritik 6- Te mesuarit e perhershem. Cilesite e vetvetes se qendrueshme mund te perfshihen ne me shume se nje cilesi te pergjithshme. 

Kur njerezit diskutojne axhenden e qendrueshmerise ata dedikojne veten tek veprimet per te mbrojtuar sjelljet, vlerat dhe perfitimet qe kane lidhje me qendrueshmerine. Keto nuk jane ndryshuar lehtesisht , atehere shikimi personal nga palet e interesit sesi te ndryshojne bindjet e tyre dhe t'i dedikohen qendrueshmerise do te ndihmoje studentet te lidhen me temen. Ne kete menyre , palet e interesit jane informuar paraprakisht per qellimin e sesionit dhe u behen pyetje ne lidhje me cilesite. Versionet alternative mund te jene intervista ne video me palet e interesit te projektit. 

Kur studentet te vleresojne zhvillimin e cilesive ata do te pyeten te vleresojne nivelin e besueshmerise per secilin nga ata. Studentet e Riinvest College jane te familjarizuar me strategjine e vleresimit nga sesionet e meparshme dhe ne anen tjeter studentet do te jene ne gjendje te japin shembuj te nivelit te tyre te besimit. ( shiko hapin 3 ne udhezime )

Ky burim mesimdhenieje kerkon rreth 4 njesi leksionesh ne varesi te intervistes me palen e interesit. Detyra e bere individualisht nga studentet do te kerkoje 10 ore shtese. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Individet jane te rendesishem ne nxitjen e axhendes se qendrueshmerise. Ata mund te jene udheheqes biznesi, udheheqes te OJQ, udheheqes te qeverise, edukatore. Veprimet e tyre dhe zgjedhjet mund te ndikojne tek familjet, bizneset dhe komuniteti i gjere.

Personalitetet me influence do te ftohen ne Kolegj per nje bisede me studentet ne lidhje me temen e qendrueshmerise, ne klase ose nepermjet skype. Folesi do te perqendrohet ne vete cilesite e qendrusehmerise dhe vendosjen e tyre ne praktike permes aktiviteteve. Studentet do te kene mundesine te bejne pyetje si dhe te reflektojne per historite nga folesit dhe t'i lidhin ato me objektivat. Nje input reflektimi per ngjarjen do te perfshihet ne PDP.

Ndoshta studentet mund te intervistojne kampione te qendrueshmerise dhe te perpiqen te shohin lidhjen midis cilesive dhe veprimeve te tyre.
Pika e forte
Duke vleresuar cilesite dhe duke matur fuqine e tyre, studentet do te jene ne gjendje te bisedojne per qendrueshmerine nga nje nivel personal.
Pika e dobët
Disa prej cilesive jane te veshtira per t'u reflektuar.
Rezultatet e të mësuarit
- Te intervistojne nje kampion te qendrueshmerise dhe te vleresojne atributet personale me perfshirjen ne axhenden e qendrueshmerise.
- Te vleresojne ndikimin personal
- Te vleresojne atributet e vetvetes te qendrueshmerise sipas Murray
- Te krahasojne keto atribute me ato te perkufizuara ne programin e studimit ( fakultative)
- Te sigurojne nje plan veprimi per zhvillimin e atributeve te vetevetes te qendrueshme
Lidhja për qëndrueshmëri
Attributet e vetvetes te qendrueshme jane te rendesishme per te ndermarre veprime mbi axhenden e qendrueshmerise
Njohuri paraprake
Studentet duhet te kene mbuluar me pare " Qendrueshmeria- Shiko lidhjet" me pare sesa te merren me kete burim.
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Nuk ka nevoje per shume pergatitje. Megjithate studentet mund te kerkojne udhezime per cilesite dhe marrjen e shembujve. Mesuesi duhet te kontrolloje nese studentet i kuptojne cilesite.
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Studentet do te zgjedhin nje deri ne tre objektiva qe do te ndihmojne te zhvillojne nje cilesi te vetqendrueshmerise duke perdorur pyetjet e meposhtme. Keto objektiva jane perfshire ne Planin Personal te Zhvillimit te perdorur ne universitet ose si pjese e Detyres se Zhvillimit Personal
Shenim: ( formati eshte marre nga guida PDP e Universitetit Staffordshire i cili perdoret per studentet e rregjistruar ne Riinvest College per cmimet franchise. Forma te tjera mund te perdoren per te vleresuar cilete e qendrueshme te vetvetes.
Kreditim/Çertifikatë
Pjese e vleres se modulit
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Bardha Qirezi
bardha.qirezi(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
RIINVEST - Riinvest College
Institution:
Riinvest College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Simulation program
  • Simulim