>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më shumë sesa 30 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Mësim aktiv në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik(Resource ID: 355)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ky modul do të përqëndrohet në studimin e planifikimit, menaxhimit dhe politikave rreth zhvillimit ekonomik dhe mjedisor. Nëpërmjet të mësuarit të aplikuar, ky modul do tju kërkojë studentëve të përgatisin një plan të zhvillimit të qëndrueshëm mbështetur në kontekstin komunitar. Nëpërmjet planifikimit mbështetur në nevojat e grupeve të interest, studentët do të kenë mundësinë e testimit të koncepteve të ndryshme ekonomike dhe mjedisore mbështetur në kërkesat dhe kufizimet me të cilat përballet komuniteti. Projekti gjithashtu vë theksin tek zhvillimi i planeve mbështetur në analizën e kushteve aktuale dhe hartimin e axhendave që i përputhen kërkesave. Studentët do të inkurajohen që nëpërmjet planeve të hartuara dhe diskutimeve në klasë të mund të studjohet edhe historiku dhe pasojat e përjashtimit social. Do të nxiten në paraqitjen dhe reflektimin e rekomandimeve dhe përfundimeve në lidhje me çështjet e trajtuara.

The teaching resource will require 10 weeks.

Metoda e studimit do të mbështetet në një qasje interdisiplinare nëpërmjet rasteve studimore realizuar nga studentët në bashkëpunim me grupet e interesit. Në klasë do të diskutohet dhe zhvillohen ushtrime dhe prezantime të punës në vijim. Rreth 25 % e studimit do ti dedikohet njohjes me konceptet, objektet e studimit, politikat dhe praktikat rreth zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Mësimi do të ndërthuret me vizita pranë komunitetit për të parë më nga afër situatën. Studentët në bashkëpunim me grupet e interesit do të zhvillojnë studime në komunitet dhe aty do të prezantojnë rezultatet e tyre.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Institucionet lokale
organizatat jofitimprurëse
bizneset lokale
Pika e forte
- Bashkëpunim me komunitetin
- Integrim i teorisë me praktikën
- Krijimi i database-t
Pika e dobët
- Mundësia e mungesës së bashkëpunimit
- Vështirësitë në gjenerimin e të dhënave
Rezultatet e të mësuarit
Studentët do të inkurajohen që nëpërmjet planeve tëhartuara dhe diskutimeve në klasë të mund të studjohet edhe historiku dhe pasojat e përjashtimit social. Do të nxiten në paraqitjen dhe reflektimin e rekomandimeve dhe përfundimeve në lidhje me çështjet e trajtuara.
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet do te bashkepunojne me palet e interesit per te ndermarre kerkim ne terren dhe te mbajne nje sesion per te prezantuar gjetjet e tyre dhe te marrin feedback per plan axhenden e propozuar dhe idete.
Njohuri paraprake
Basic knowledge of sustainable economic development
Kriteret e qëndrueshmërisë
  • E lidhur me sfidat/nevojat lokale
  • Të menduarit sistemik
  • Të menduarit afatgjatë
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Përgatitja rreth leksioneve, projekteve të paracaktuara dhe prezantimeve individuale dhe në grup. Mbledhja e tëdhënave dhe përpunimi i tyre në përputhje me hipotezat.
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Studentët do të pajisen me certifikatë në fund të kursit.
Kreditim/Çertifikatë
Certifikata parashikohet tu siguroje 12 kredite studentëve, të cilat do të integrohen në programet e tjera të studimit.
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Ermira Kalaj
ermirahoxha(at)uamd.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UAMD - Aleksandër Moisiu University of Durrës
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND