>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më shumë sesa 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Prodhimi Organik i Bimeve Aromatike dhe metodat e kultivimit 3( versioni i shkurter - pjesa 3)(Resource ID: 364)

"Prodhimi Organik i Bimeve Aromatike dhe metodat e kultivimit ( versioni i shkurter - pjesa 1,2,3) eshte nje set i burimeve te mesimdhenies bazuar ne kursin e simestrit 1 me te njejtin titull. Burimi origjinal u zhvillua qe te mesonte studentet per prodhimin e bimeve aromatike organike dhe praktikat me te mira ne koleksionin e eger te bimeve medicinale dhe aromatike ( MAPs). Do te perfshije gjithashtu edhe dy raste studimi dhe udhetim ne terren tek Sonnentor SHPK ne Shqiperi ose Agroprodukt SHPK ne Kosove; te dyja merren me eksportin e bimeve aromatike dhe medicinale organike. Metoda te tjera perfshijne Brainstorming, te mesuarin me baze problemore dhe diskutimin. Seti pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies te cilat jane dizenjuar te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht), dhe keto perfshijne: 1- Identifikimi bimeve medicinale dhe aromatike dhe zgjidhja e problemeve 2- Mesimdhenia me rast studimi - Sonnentor sh.p.k and Agroproduk sh.p.k 3- Puna ne terren - Sonnentor sh.p.k and Agroproduk sh.p.k Burimi origjinal i mesimdhenies u nda ne disa pjese per te bere me te sigurt prezantimin e metodave inovative te mesimdhenies ne pika te ndryshme ne leksione. Nuk eshte e nevojshme te plotesohen te gjitha pjeset.

3- Puna ne terren- Sonnentor shpk dhe Agroproduk shpk

 

Duke perdorur planin e biznesit te krijuar ne pjesen 2, studentet do te vizitojne ose Sonnentor shpk ose Agroproduk shpk ( ose ndonje kompani medicinale ose aromatike tjeter) per te takuar fermeret ( palet e interesit). Ata do te vezhgojne metodat e kultivimit ne praktike dhe te intervistojne fermeret se perse ata i kane zgjedhur metodat e kultivimit qe nuk jane miqesore me natyren ose te qendrueshme. Ne grupet e tyre nga pjesa 2, studentet do te prezantojne me pas planin e tyre te biznesit dhe idete per fermeret, dhe metoden e diskutimit qe do te perdorin per te diskutuar sfidat e jetes reale qe duhet te perballojne si dhe kufizimet e planeve te biznesit te rekomanduara nga studentet.

 

Teksti kryesor:

 Aktivitetet e mbjelljes, kultivimit, procedimit dhe tregetimit te bimeve aromatike dhe medicinale jane nje biznes i madh i bujqesise dhe pylltarise me potencial te madh per zhvillimin e qendrueshem te zonave rurale ne Shqiperi. Ferma organike duket nje nga nen-sektoret me premtues me potencial te madh te fermereve dhe perpunuesve.

Shqiperia eshte nje nga burimet me te pasura dhe cilesore te botanikes, duke e kthyer edhe ne nje burim tashme te njohur furnizimi - 15% e saj , 3250 specie: medicinale, aromatike, ereza dhe tanin kane nje vlere te rendesishme. Kjo industri kontribuon ne 18% te eksporteve bujqesore. Pervec kesaj duke qene nje burim i madh per ekonomine, duke arritur perafersisht 20 milione euro ne vit ne 2013, ky sektor luan nje rol te rendesishem socio-ekonomik, duke kontribuar keshtu deri ne 35% te te ardhurave, sepse vleresohet se rreth 80.000 njerez  jane perfshire si kultivues dhe mbledhes te tyre. Duke njohur rolin dhe potencialin e ketij nen-sektori, strategjia nder-sektoriale per zhvillimin e bujqesise dhe zonave rurale konsideron kete industri te rendesishme per diversifikimin rural dhe eshte nder sektoret prioritare qe mbeshtetet permes instrumentave te shumte e te ndryshem.

Shumica e Bizneseve te MAP perbehet nga produkte te egra. Megjithate, ka nje ngritje te kostos se punes ne mbledhjen e ketyre bimeve per shkak te mbi poppullimit te burimeve natyrore ne disa zona dhe mungeses se popullsise ne disa te tjera, duke rritur keshtu koston e prokurimit, konkurrimit midis shitesve me shumice dhe veshtiresive per te pershtatur potencialin e tregut vetem me produkte te egra, jane duke rritur interesin e operatoreve per kultivimin e disa prej ketyre bimeve, kryesisht atyre aromatike. Faktore te tjere, kryesisht perfitimi i larte dhe mbeshtetja e skemave mbeshtetese te qeverise kane rritur ne menyre drastike kultivimin ne vitet e fundit duke ofruar nje burim te konsiderueshem te te ardhurave per mijera banore. Siperfaqja e kultivimit eshte rritur nga 1877 ha ne 2001, ne 5000 ha ne 2013 prej te cilave 4000 ha jane mbjelle me sherebele dhe pjesa tjeter me bime te tjera si livando, etj.

Ka potencial per zgjerimin e tregut per shume bime te rritura ne menyre te eger por me e rendesishmja (per fermeret) per shume bime te tilla te kultivuara. Megjithate, kjo kerkon permiresimin e teknologjise se kultivimit, korrjes dhe pas-korrjes. Kultivimi organik duket se eshte nje nga nen sektoret me premtues me potencial te madh, si per fermeret, edhe per perpunuesit.

Bazuar ne nevojen per burime per rritjen e bimeve organike dhe praktika te mira bujqesore ne mbledhjen e bimeve medicinale, ky komponent synon te pergatiti burime te tilla te cilat jane te perdorshme per studentet, fermeret dhe operatoret. Keto metoda mesimdhenieje perfshijne Brainstorming, te mesuar me baze problemin, diskutimin dhe do te kombinohen me raste studimi dhe udhetime ne terren tek dy kompanite Sonnentor shpk ne Shqiperi dhe Agroproduk shpk ne Kosove.

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Sonnentor shpk ne Shqiperi dhe Agroprodukt shpk ne Kosove, te dyja te specializuara ne prodhimin ( edhe te kultivuar, edhe te mbledhjes ne gjendje te eger) te materialeve bruto organike. Ata do te perfshihen ne procesin e mesimdhenies si partnere aktive dhe studentet mund te jene ne kontakt direkt me rrjetin e fermereve dhe mbledhesve ne gjendje te eger ne rajone te ndryshme ne Shqiperi dhe Kosove. Burimet e prodhuara mund te jene me perfitim per keta fermere dhe mbledhesit. Mbi te gjitha studentet mund te ofrojne ide biznesi nga fermeret dhe mbledhesit e zakonshem .
Pika e forte
- Pervoje aktive e te mesuarit per studentet
- Te mesuar i perbashket per studentet, fermeret dhe palet e interesit te biznesit.
- Studentet mesojne te zhvillojne nje ide biznesi te qendrueshme ne bazen e ndermarrjeve ekzistuese aktive ne fushen e qendrueshmerise dhe sipermarrjes sociale,
- Studentet mendojne per mundesite e tyre dhe pergjegjesine ne kontekstin e ndryshimit global.
Pika e dobët
- Disa fermere mund te mos pelqejne te ndajne te gjitha praktikat e tyre te kultivimit ose mund te mos jene te hapur per ndryshim.
Rezultatet e të mësuarit
- Te prezantoje planin e biznesit tek palet e interesit
- Te vleresoje rendesine e qendrueshmerise ne Industrise Bujqesore
Lidhja për qëndrueshmëri
Mungesa e popullsise ne zonat e brendshme rrezikon rrjetin e koleksionit ekzistues te bimeve te egra mjekesore dhe pengon qendrueshmerine e zixhirit te vleres.
- Bime te egra te demtuara rrezikojne si sektorin e qendrueshmerise dhe bio-diversitetin.
- Mbi te gjitha, shume fokus ne keto bime mund te shkaktoje nje mbi- furnizim. Rreziku eshte ne rritje edhe me perdorimin e nitrateve ne kultivimin e tyre.
- Keto burime te mesimdhenies permbajne praktika te mira te koleksionit per bimet e egra mjekesore dhe aromatike
- Zhvillimi i sektorit konkurrues dhe te koordinuar i orientuar drejt volumit ne rritje dhe produktet e vleres se shtuar te cilat mund te arrijne standartet e tregut dhe kerkesat per mbrojtjen e diversitetit biologjik dhe kontributin ne qendrueshmerine sociale dhe ekonomike te familjeve rurale.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Teaching Methods
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Identifikimi dhe takimi me palet e interesit nga Sonnentor shpk dhe Agroproduk shpk
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Prezantimi i planit te biznesit
Kreditim/Çertifikatë
Kredit per krijimin dhe prezantimin e planit te biznesit
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • environment
  • economic

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Brain storming
  • Diskutim / debat
  • Simulim
  • Reflektim