>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Faqja kryesore - opinioni editorial 3 ( versioni i shkurter pjesa 3)(Resource ID: 367)

Burimi i mesimdhenies " Faqja kryesore - Opinioni editorial ( Versioni i shkurter - pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te perbere prej 3 pjesesh, qe eshte zhvilluar te mesoje studentet per partite politike dhe kufizimet qe politikanet hasin ne jeten reale. Keto burime mesimdhenieje do te gershtojne harten mentale, debatin, nje fokus grup, nje diskutim dhe reflektimin. Seti pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies , te cilat jane te dizenjuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht), keto perfshijne: 1- Harten mentale - Partia politike ideale 2- Debati- si eshte nje parti politike ideale? 3- Fokus Grup me partite politike Skema e ketij burimi eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne burimin e mesimdhenies "Faqja kryesore - Opinioni editorial nga UET. Burimi origjinal u nda ne disa pjese per te bere me te lehte paraqitjen e metodave te mesimdhenies inovative si pika te ndryshme ne leksion. Nuk eshte e nevojshme te plotesohen te gjitha pjeset.

Pjesa 3- Fokus grupi dhe partiite politike 

 Duke pare pjesen 2, do te ngrihet nje fokus grup qe perbehet nga anetare paneli nga parti te ndryshme politike. Cdo student do te kete mundesine te intervistoje secilin prej paleve te interesit per partite politike dhe besimin e tyre per ceshtje te ndryshme qe ndikojne studentet. Pasi te flasin me partite poltike, studentet do te pyeten te shikojne tek hartat mentale qe bene ne pjesen 1 dhe t'i adoptojne ato sipas njohurive te reja te fituara nga palet e interesit. Cdo student do te pyetet te reflektoje dhe shkruaje per pervojen e grupit te fokusit dhe artikulli fitues do te publikohet ne Opinionin editorial. 

 

Teksti Kryesor : 

Politika eshte nje teme qe eshte e lidhur me gjithsecilin dhe ndikon secilin prej nesh ne menyra te ndryshme. Ky burim mesimdhenieje synon te marre perspektivat e te rinjve per politiken ne nivel lokal dhe global dhe u jep atyre mundesine te identifikojne ate qe ata ndiejne si me te rendesishmet dhe per te cilat partite politike duhet te punojne. 

Studentet do te perdorin edhe njohurite e tyre paraprake, edhe ato qe u mesuan gjate leksioneve dhe t'i vendosin aftesite e marra ne praktike. Atyre do t'u jepet mundesia te analizojne qendrimin e partive politike drejt politikeberjes dhe te krahasojne idealet e partive te tyre politike. Ata gjithashtu do te kene mundesine te shikojne kufizimet qe jane perballuar nga politikanet cdo dite dhe te fillojne te kuptojne se nuk eshte e mundur te kenaqet cdo njeri ne politike. 

Eshte gjithashtu e rendesishme te verehet qe gjithsecili ne leksion do te kete pikepamje te ndryshme politike dhe eshte roli i lektorit te siguroje qe dinamikat e grupit te mbahen sa me lehte dhe te theksohet qe kjo eshte vetem nje detyre.

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit ( anetare te partive politike) ftohen te marrin pjese ne fokus grup dhe kjo do t'i lejoje studentet te eksplorojne rolet e jetes reale te paleve te interesit ( politikane, OJQ, aktiviste politike, gjyqtare) ne lidhje me ngjarje aktuale politike
Pika e forte
- Studentet mesojne te punojne ne skuader
- Studentet mesojne te zgjidhin probleme te jetes reale
- Studentet praktikojne dhe zhvillojne aftesi te te degjuarit, diskutuarit dhe bindjes
- Inkurajon nje te kuptuar me te mire te fokusit te te mesuarit
- Zhvillon aftesi te mesuari afatgjata
Pika e dobët
- Ceshtje te dinamikes se grupit mund te perbejne efektivitetin e metodes
-Mund te jete e veshtire te merren anetare te partive politike te ndjekin fokus grupin.
Rezultatet e të mësuarit
- Te pergatisin nje set me pyetje kyce
- Te marrin pjese ne fokus grup
- Te intervistojne politikanet ne fokus grup
- Te zgjidhin problemin e metodave te kultivimit jo te qendrueshme
-Te analizojne cdo parti politike dhe vlerat e seciles
- te reflektojne per intervistat dhe te dorezojne reflektimin si nje detyre
- Te vleresojne rendesine e politikes dhe rolin qe ajo luan ne formimin e shoqerise
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet mesojne aftesi qe i lejojne ata te mendojne ne menyre kritike, te adaptojne imagjianten dhe diskutojne ceshtje kontradiktore, te perdorin logjiken sepse kjo eshte e rendesishme per sigurimin e njohurive te qendrueshme.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Teaching Methods
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Rregullimi i vizitave nga partite politike
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Dorezimi i detyres per intervistat e fokus grup
Kreditim/Çertifikatë
Kredit per dorezimin e detyres me intervistat e fokus grup.
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • social

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Diskutim / debat
  • Reflektim