>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Hedhja e sigurt e mbetjeve farmaceutike 2 ( Versioni i shkurter Pjesa 2)(Resource ID: 375)

Burimi i mesimdhenies "Hedhja e sigurt e mbetjeve Farmaceutike ( Versioni i shkurter pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet prej 3 pjesesh, qe jane zhvilluar per te bere studentet te shikojne tek metodat e tyre te hedhjes se mbeturinave farmaceutike, si dhe ate te industrive farmaceutike ne sektorin publik dhe privat dhe te kuptojne demin qe ajo ka edhe per mjedisin edhe per ekonomine. Studentet do te prezantohen me rekomandimet e FDA per hedhjen e sigurt te mbeturinave farmaceutike dhe do te prezantoje sugjerimet e tyre te metodave te sigurta dhe te qendrueshme te hedhjes tek palet e interesit. Keto burime mesimdhenieje do te gershetohen por nuk jane te kufizuara tek metodat e meposhtme: Harta mentale, Debati, Mesimdhenia e rastit te studimit, Kerkimi, Lojrat edukative, nje Fokus Grup dhe nje Diskutim. Seti pershkruan tre burime te pavaruara, te cilat jane hartuar te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht)dhe perfshijne: 1- Harta mentale - Si i depozitoni mbetjet farmaceutike? dhe nje debat 2- Mesimdhenia e rastit te studimit- Krahasimi i Sektorit publik dhe privat 3- Nje loje edukative dhe nje Fokus Grup Depozitimi i sigurt i mbetjeve farmaceutike ( VErsioni i shkurter pjesa 1,2,3 ) eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) tek burimi i mesimdhenies " Hedhja e sigurt e mbetjeve farmaceutike- programet e marrjes pas te ilaceve". Burimi fillestar u nda ne disa pjese per te bere me te lehte prezantimin e ideve te reja, stileve te mesimdhenies ne leksione pervec permbajtjes se leksioneve origjinale. Jo t egjitha pjeset eshte e nevojshme te plotesohen.

Pjesa 2- Mesimdhenia e rastit te studimit - Krahasimi i sektorit publik me ate privat

Studentet do te punojne ne grupe me 2- 3 dhe identifikojne metoda te ndryshme te depozitimit te mbetjeve te perdorura nga industrite farmaceutike ne sektorin publik dhe privat. Ata do te kerkojne per rekomandimet e FDA dhe do t'i krahasojne keto rekomandimeme ate qe eshte bere konkretisht. Ky grup do te pyetet te krijoje nje plan te strategjive te qendrueshme te depozitimit te mbetjeve qe do te prezantohen ne pjesen 3. Studentet do te diskutojne cilet pale te interesit do te ftohen nga kompanite farmaceutike te sektorit privat dhe publik.

 

Teksti kryesor 

Qellimi i burimit eshte te rriti ndergjegjesimin e problemit te ilaceve te skaduara dhe te paperdorshme , duke perdorur metodat e detajuara ne kete burim, studentet do te perpiqen te gjejne se cfare eshte duke ndodhur me ilacet e skaduara qe po mblidhen ne industrite farmaceutike, dhe te shikojne gjithashtu edhe tek metodat e tyre te depozitimit. 

Industria farmaceutike zhvillon, prodhon dhe tregeton ilace ose farmaceutike per perdorimin si medikamente. Kur kjo barne nuk perdoret nga pacientet ajo kthehet ne nje mbetje qe duhet flakur, gje e cila nuk eshte bere ne menyre te rregullt dhe po shkakton dem serioz si tek ekonomia edhe tek ambjenti. 

Metodat e mesimdhenies te perdorura synojne te identifikojne gabimet qe jane bere nga anetaret e shoqerise kur depozitojne mbetjet farmaceutike, me shpresen per krijimin e nje skice te metodave te qendrueshme te depozitimit per te dyja industrite dhe nje komunitet me te gjere. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Roli i paleve te interesit ne kete modul eshte te na sigurojne informacion per te ndryshuar menyren e depozitimit te farmaceutikeve te panevojshem. Palet e interesit do te luajne nje rol aktiv, duke siguruar raste studimi dhe pjesemarrje ne nje fokus grup.
Pika e forte
- I lejon strudente te ekspozohen ndaj mjediseve te reja me qellim qe te rritin thellesine e te kuptuarit
- Eksperienca permes praktikes e cila eshte kritike per zhvillimin e aftesive.
- Inkurajon studentet te vleresojne natyra te ndryshme dhe i ndihmon ata te njohin rendesine e mbrojtjes se mjedisit
- Studentet do te kene disa ide per mbetjet farmaceutike, cfare duhet te bejne ne te ardhmen dhe do te jene nje burim i madh informacioni per te tjeret ne komunitet
- Te mesuar i perbashket per studentet dhe palet e interesit
Pika e dobët
- Problemet e besueshmerise- studentet do ta kene te ndaluar te shperndajne informacion tek konkurrentet
- E veshtire te organizohet nje vizite qe t'i pershtatet te gjithe paleve te interesit
Rezultatet e të mësuarit
- Te identifikoje metoda te paqendrueshme te depozitimit te mbetjeve ne rastet e studimit
- Te kerkoje rekomandimet e FDA per menyren qe mbetjet duhet te depozitohen
- Te pergatiti nje set me pyetje per palet e interesit
Lidhja për qëndrueshmëri
Eshte direkt e lidhur me sigurine dhe mbrojtjen e mjedisit sepse:
- Pengon helmimin e femijeve dhe kafsheve
- Ndalon keqperdorimin nga adoleshentet dhe te rriturit
- Shmang problemet e shendetit nga marrja aksidentale e ilacit te gabuar, mbidoze nga i njejti ilac, ose nje ilac qe eshte shue i vjeter per te dhene rezultatin e deshiruar
- I mban ilacet larg perrnjve dhelumenjve kur hidhen ne kanalizime
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Pergatitja dhe burimi i rasteve te studimit nga industrite farmaceutike
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
==
Kreditim/Çertifikatë
==
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Case study