>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Zhvillimi rural 1 ( pjesa 1)(Resource ID: 380)

Burimi i mesimdhenies " Zhvillimi rural ( pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e nje burimi te esimdhenies qe perbehet prej 3 pjesesh, qe eshte zhvilluar per t inkurajuar studentet te shohin efektet e globalizimit tek zonat rurale, studentet do te takohen me banore lokale per te pare sfidat qe hasin perdite dhe perpiqen te krijojne nje plan per te kaluar keto sfida. Studentet do te luajne nje rol aktiv ne inkurajimin e zhvillimit rural ne zonat lokale, duke krijuar nje ekonomi me shume te qendrueshme dhe te rriti cilesine e jetes per ata qe jetojne ne keto zona, duke u marre ne kete menyre me shtyllen ekonomike dhe sociale te qendrueshmerise. Keto burime mesimdhenieje do te gershetohen por nuk jane te limituara ne metodat e meposhtme: - Nje problem- Pikepamje te ndryshme - Intervista - Kerkimi - Fokus grup - Diskutim - Nje mini projekt ndermarrjeje Seti i mesimdhenies pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies, te cilat jane te skicuara per t'u plotesuar njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht) , keto perfshijne: 1- Nje problem - Pikepamje te ndryshme - Interviste me banoret lokale dhe nje fokus grup me palet e interesit - Miniprojekt i ndermarrjes Zhvillimi rural ( pjesa 1,2,3) eshte bazuar dhe paksa modifikuar ne Burimin e mesimdheniees " Aspektet ligjore te zhvillimit rural, permes prodhimeve tradicionale" Burimi origjinal i mesimdhenies u nda ne shume pjese per ta bere me te lehte paraqitjen e ideve te reja dhe metodave te mesimdhenies ne leksion, ne zhvillimin e metejshem te stileve te te mesuarit te cdo studenti dhe ne kete menyre rritin pervojen e tyre te pergjithshme te te nxenit. Te gjitha pjeset nuk duhet te plotesohen.

Pjesa 1- Nje problem- Pikepamje te ndryshme

 

Mesimi do te filloje me studentet qe punojne ne grupe me 6 persona. Cdo grup do te marri artikuj gazetash per zonat rurale qe jane lene ne harrese ose jane braktisur nga bizneset dhe si rezultat, popullsia lokale duhet te udhetoje  20-30 minuta per te gjetur nje dyqan apo doktor.  Cdo person ne grup do te luaje nje rol te ndryshem- Kontrolluesi i fakteve, emocionali, pesimisti, optimisti dhe moderatori.

 

Teksti kryesor

Shqiperia eshte nje vend i vogel me nivele te uleta te zhvillimit ne zonat rurale. Zhvillimi i ketyre zonave eshte celesi i suksesit ne permiresimin e cilesise se jetes dhe mireqenies ekonomike te jeteses se popullsise ne to.

Burimet e mesimdhenies synojne te sjellin ne vemendjen e studenteve, ceshtje qe kane lidhje me zhvillimin e zonave rurale. Zhvillimi rural eshte procesi i permiresimit te cilesise se jetes dhe mireqenies ekonomike te njerezve qe jetojne ne zonat relativisht te izoluara dhe me popullsi te shperndare. Zonat rurale po perballen me sfida te medha sot te cilat vijne si rrjedhoje e globalizimit, ndryshimet demografike dhe migrimi rural i te rinjve. Politikat per zonat rurale synojne te kontribuojne ne njohjen dhe perdorimin e forcave dhe mundesive.

 Keto burime te mesimdhenies u japin studenteve mundesine te shikojne nga afer ne kushtet e jeteses ne zonat rurale dhe sfidat me te cilat perballen perdite. Se bashku, studentet dhe banoret lokale do te perpiqen te inkurajojne zhvillimin ne keto zona duke diskutuar me palet e interesit lokale dhe duke paraqitur ato qe nevojiten si urgjente nga banoret lokale.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit ( politikanet dhe zyrtaret e qeverise) do te luajne nje rol aktiv ne kete burim mesimdhenieje , duke qene se ata marrin pjese ne fokus grup dhe do te takohen gjithashtu me studentet dhe banoret per t'u perpjekur te gjejne fonde per projektet lokale.
Pika e forte
- Ajo sterhollon nje problem te rendesishem per zhvillimin rural ne Shqiperi
- Ajo i ben studentet te mendojne per nje problem dhe si ta zgjidhin
- Ajo i jep studenteve idene themelore te zhvillimit te qendrueshem rural permes mbeshtetjes se prodhimit dhe marketigut te projekteve te ndermarrjeve te tyre
- Te mesuarit e perbashket per studentet dhe palet e interesit te biznesit
Pika e dobët
- Refuzimi i paleve te interesit per te siguruar fonde per projektet e ndermarrjes
- Pale e interesit mund te injorojne rekomandimet e studenteve dhe banoreve
- E veshtire per te vizituar te gjitha zonat lokale dhe te marrin feedback nga banoret
Rezultatet e të mësuarit
- Refuzimi i paleve te interesit per te siguruar fonde per projektet
- Palet e intersit mund te injorojne rekomandimet e studenteve dhe banoreve
- E veshtire per te vizituar te gjitha zonat lokale dhe te marrin feedback nga banoret
Lidhja për qëndrueshmëri
- Eshte drejtperdrejte e lidhur me mbrojtjen dhe zhvillimin e zonave rurale
- Inkurajon studentet te mendojne per globalizimin dhe sfidat e tij
- Studentet do te punojne drejtperdrejte me palet e interesit per te inkurajuar te vijojne zhvillimin ne zonat rurale.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
- Te gjejne burimin e artikujve te gazetave qe kane lidhje me zonat rurale
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
I paaplikueshem
Kreditim/Çertifikatë
I paaplikueshem
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • formteaching_experiment