>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Zhvillimi i Burimeve Njerezore 1- ( Versioni i shkurter - Pjesa 1)(Resource ID: 392)

Burimi i mesimdhenies "Zhvillimi i Burimeve Njerezore - (Version i shkurter - Pjesa 1,2 dhe 3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet nga 3 pjese, qe eshte krijuar te prezantoje studentet me rendesine e Burimeve Njerezore per suksesin dhe qendrueshmerine e cdo organizate. Studentet do te kene mundesine te ndajne opinione sesi ceshtje kundershtuese u drejtuan ne menyre te rregullt ose jo, te marrin pjese ne nje rol te BNJ dhe te punojne ngushtazi me menaxheret e BNJ per te marre pervojen e tregut dhe te kene mundesine te punojne per zgjidhjen e problemeve te BNJ ne nje kompani private. Qellimi ketyre burimeve te mesimdhenies eshte te bejne kompanite te ndergjegjesohen per rendesine e BNJ ne suksesin e pergjithshem dhe qendrueshmerine e kompanise se tyre. Keto burime te mesimdhenies do te inkorporohen por nuk jane te limituara ne metodat e meposhtme: - Loje edukative - Nje problem, pikepamje te ndryshme - Mesimdhenie e rasteve te studimit - Kerkime - Prezantim - Diskutim Seti i mesimdhenies pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies, te cilat jane hartuar te plotesohen njera pas tjetres dhe keto perfshijne: 1- Loje edukative- Po-te dhe Jo-te e BNJ 2- Nje problem, pikepamje te ndryshme 3- Vizite ne terren te Kompanise se BNJ dhe zgjidhja e problemeve te BNJ. Zhvillimi i Burimeve Njerezore - Versioni i shkurter- pjesa 1,2,3) eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne Burimet e mesimdhenies " Krijimi i kapaciteteve te burimeve njerezore dhe zhvillimit te qendrueshem. Burimi origjinal eshte ndare ne tre pjese per te lejuar ide te reja inovative te mesimdhenies te prezantohen ne pika te ndryshme ne leksion, duke permiresuar te nxenet e gjithe studenteve dhe duke krijuar stile te ndryshme te te mesuarit gjate leksionit.

Pjesa 1 - Loja edukative Po-te dhe Jo-te e BNJ 

Lektori do te ndaje disa pohime per ceshtje te Burimeve Njerezore dhe studentet do te kene 2 karta-  nje qe thote Po dhe nje qe thote JO. Ata do te vendosin nese ceshtjet e prezantuara u trajtuan sakte apo jo duke ngritur lart kartat e tyre. Me tej, ata do te krahasojne pergjigjet/sugjerimet e tyre per ate qe duhej bere sipas tyre. 

 

Teksti kryesor: 

 

BNJ jane konsideruar nje aset me vlere i cdo organizate. Duke marre ne konsiderate zhvillimin e qendrueshem, ne duhet te mendojme per kapitalin njerezor. Rritja e kapaciteteve te tij eshte nje prej kerkesave me te rendesishme per zhvillim. Shume shpesh, organizatat hezitojne te investojne ne burimet e tyre njerezore, duke harruar se kthimi i ketij investimi do te jete nje aset per vete organizaten. Materiali i meposhtem, ne shtese te perfitimeve te tjera do te jete nje udherrefyes per menaxheret dhe/ose per lideret e ardhshem te organizatave lokale (studentet aktuale) te cilet se pari duhet te mendojne per rritjen e kapaciteteve te BNJ ekzistuese per rekrutimin e paanshem te stafit si e vetmja menyre per te arritur qellimin dhe objektivin e organizates. 

Ne shekullin XXI, burimet njerezore jane suksesi ose rrenimi i organizates. Rritja e kapacitetit te BNJ do te ndikoje ndjeshem zhvillimin e saj. Per shoqerine tone, burimet e organizates jane konsideruar thjesht si te pavaruar dhe jo si partnere. Ne kete menyre, ne kete material ne do te shpegojme rendesine e burimeve njrezore ne organizata, duke theksuar tek studentet se burime njerezore te mireedukuara, te mire trainuar dhe te zhvilluar nuk jane thjesht nje aset i organizates por i gjithe shoqerise ne pergjithesi duke ndikuar edhe ne zhvillimin e qendrueshem te organizates. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane perfshire si pjesemarres aktive, duke i lejuar studentet te punojne afer me ta per te zgjidhur probleme te BNJ ne nje kompani private.
Pika e forte
- Studentet fitojne njohuri per rendesine e BNJ ne nje organizate
- Studentet fitojne njohuri per rendesine e sesioneve te trainimit dhe zhvillimit te metejshem
- Zhvillimi i marredhenieve midis studenteve dhe organizatave lokale per mundesi te punesimit ne te ardhmen.
Pika e dobët
- Organizatat lokale mund te mos jene te gatshme te bashkepunojne me studentet
Rezultatet e të mësuarit
- Te marrin pjese ne loje edukative- PO-te dhe JO-te
- Te krahasojne dhe bejne dallimin e sugjerimeve me rezultatet aktuale
Lidhja për qëndrueshmëri
Te krijojne bashkepunime midis studenteve dhe paleve te interesit te biznesit te cilat do te lejojne studentet te fitojne njohuri per sektoret e zhvillimit te burimeve njerezore ne kompani, duke permiresuar qendrueshmerine e pergjithshme te kompanise.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
I paaplikueshem
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
I paaplikueshem
Kreditim/Çertifikatë
I paaplikushem
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Lojë