>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Zhvillimi i Burimeve Njerezore 2- ( Versioni i shkurter - Pjesa 2)(Resource ID: 393)

Burimi i mesimdhenies "Zhvillimi i Burimeve Njerezore - (Version i shkurter - Pjesa 1,2 dhe 3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet nga 3 pjese, qe eshte krijuar te prezantoje studentet me rendesine e Burimeve Njerezore per suksesin dhe qendrueshmerine e cdo organizate. Studentet do te kene mundesine te ndajne opinione sesi ceshtje kundershtuese u drejtuan ne menyre te rregullt ose jo, te marrin pjese ne nje rol te BNJ dhe te punojne ngushtazi me menaxheret e BNJ per te marre pervojen e tregut dhe te kene mundesine te punojne per zgjidhjen e problemeve te BNJ ne nje kompani private. Qellimi ketyre burimeve te mesimdhenies eshte te bejne kompanite te ndergjegjesohen per rendesine e BNJ ne suksesin e pergjithshem dhe qendrueshmerine e kompanise se tyre. Keto burime te mesimdhenies do te inkorporohen por nuk jane te limituara ne metodat e meposhtme: - Loje edukative - Nje problem, pikepamje te ndryshme - Mesimdhenie e rasteve te studimit - Kerkime - Prezantim - Diskutim Seti i mesimdhenies pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies, te cilat jane hartuar te plotesohen njera pas tjetres dhe keto perfshijne: 1- Loje edukative- Po-te dhe Jo-te e BNJ 2- Nje problem, pikepamje te ndryshme 3- Vizite ne terren te Kompanise se BNJ dhe zgjidhja e problemeve te BNJ. Zhvillimi i Burimeve Njerezore - Versioni i shkurter- pjesa 1,2,3) eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne Burimet e mesimdhenies " Krijimi i kapaciteteve te burimeve njerezore dhe zhvillimit te qendrueshem. Burimi origjinal eshte ndare ne tre pjese per te lejuar ide te reja inovative te mesimdhenies te prezantohen ne pika te ndryshme ne leksion, duke permiresuar te nxenet e gjithe studenteve dhe duke krijuar stile te ndryshme te te mesuarit gjate leksionit.

 Pjesa 2- Nje problem, pikepamje te ndryshme

Studenteve u jepen artikuj te ndryshem gazetash per ceshtje te nderlikuara te BNJ, ata do te punojne ne grupe me 6 studente ( ose me me shume se 6, ne varesi te madhesise se grupit) dhe secili prej tyre do te kete nje rol te vecante ne grup: kontrolluesi i faktit, emocionali, pesimisti, optimisti, zgjidhesi i problemit dhe moderatori. Me tej, ata duhet te prezantojne rastin tek klasa dhe te sugjerojne si mund ta zgjidhin ate.  

Teksti kryesor: 

 BNJ jane konsideruar nje aset me vlere i cdo organizate. Duke marre ne konsiderate zhvillimin e qendrueshem, ne duhet te mendojme per kapitalin njerezor. Rritja e kapaciteteve te tij eshte nje prej kerkesave me te rendesishme per zhvillim. Shume shpesh, organizatat hezitojne te investojne ne burimet e tyre njerezore, duke harruar se kthimi i ketij investimi do te jete nje aset per vete organizaten. Materiali i meposhtem, ne shtese te perfitimeve te tjera do te jete nje udherrefyes per menaxheret dhe/ose per lideret e ardhshem te organizatave lokale (studentet aktuale) te cilet se pari duhet te mendojne per rritjen e kapaciteteve te BNJ ekzistuese per rekrutimin e paanshem te stafit si e vetmja menyre per te arritur qellimin dhe objektivin e organizates. 

Ne shekullin XXI, burimet njerezore jane suksesi ose rrenimi i organizates. Rritja e kapacitetit te BNJ do te ndikoje ndjeshem zhvillimin e saj. Per shoqerine tone, burimet e organizates jane konsideruar thjesht si te pavaruar dhe jo si partnere. Ne kete menyre, ne kete material ne do te shpegojme rendesine e burimeve njrezore ne organizata, duke theksuar tek studentet se burime njerezore te mireedukuara, te mire trainuar dhe te zhvilluar nuk jane thjesht nje aset i organizates por i gjithe shoqerise ne pergjithesi duke ndikuar edhe ne zhvillimin e qendrueshem te organizates. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane perfshire si pjesemarres aktive, duke lejuar studentet te punojne nga afer me ta qe te zgjidhin problemet e BNJ ne nje kompani private
Pika e forte
- Studentet fitojne njohuri te rendesishme per BNJ ne nje organizate.
- Studentet fitojne njohuri te rendesishme te sesioneve te trainimit dhe zhvillimit te metejshem
- Zhvillimi i marredhenieve midis studenteve dhe organizatave lokale per mundesi punesimi ne te ardhmen.
Pika e dobët
Organizatat lokale mund te mos jene te gatshme te bashkepunojne me studentet
Rezultatet e të mësuarit
- Analizojne artikujt e gazetave per nje problem me pikepamje te ndryshme
- Prezantojne ceshtje te Burimeve Njerezore (BNJ) ne klase
Lidhja për qëndrueshmëri
Te krijojne bashkepunime midis studenteve dhe paleve te interesit te cilet do t'i lejojne studentet te fitojne njohuri per zhvillimin e sektoreve te burimeve njerezore ne kompani, duke permiresuar ne kete menyre qendrueshmerine e pergjithshme te kompanise
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Gjetja e artikujve te gazetave per ceshtje te komplikuara te BNJ.
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
I paaplikueshem
Kreditim/Çertifikatë
I paaplikueshem
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Case study
  • Lojë