>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Zhvillimi i Burimeve Njerezore 3- ( Versioni i shkurter - Pjesa 3))(Resource ID: 394)

Burimi i mesimdhenies "Zhvillimi i Burimeve Njerezore - (Version i shkurter - Pjesa 1,2 dhe 3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet nga 3 pjese, qe eshte krijuar te prezantoje studentet me rendesine e Burimeve Njerezore per suksesin dhe qendrueshmerine e cdo organizate. Studentet do te kene mundesine te ndajne opinione sesi ceshtje kundershtuese u drejtuan ne menyre te rregullt ose jo, te marrin pjese ne nje rol te BNJ dhe te punojne ngushtazi me menaxheret e BNJ per te marre pervojen e tregut dhe te kene mundesine te punojne per zgjidhjen e problemeve te BNJ ne nje kompani private. Qellimi ketyre burimeve te mesimdhenies eshte te bejne kompanite te ndergjegjesohen per rendesine e BNJ ne suksesin e pergjithshem dhe qendrueshmerine e kompanise se tyre. Keto burime te mesimdhenies do te inkorporohen por nuk jane te limituara ne metodat e meposhtme: - Loje edukative - Nje problem, pikepamje te ndryshme - Mesimdhenie e rasteve te studimit - Kerkime - Prezantim - Diskutim Seti i mesimdhenies pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies, te cilat jane hartuar te plotesohen njera pas tjetres dhe keto perfshijne: 1- Loje edukative- Po-te dhe Jo-te e BNJ 2- Nje problem, pikepamje te ndryshme 3- Vizite ne terren te Kompanise se BNJ dhe zgjidhja e problemeve te BNJ. Zhvillimi i Burimeve Njerezore - Versioni i shkurter- pjesa 1,2,3) eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne Burimet e mesimdhenies " Krijimi i kapaciteteve te burimeve njerezore dhe zhvillimit te qendrueshem. Burimi origjinal eshte ndare ne tre pjese per te lejuar ide te reja inovative te mesimdhenies te prezantohen ne pika te ndryshme ne leksion, duke permiresuar te nxenet e gjithe studenteve dhe duke krijuar stile te ndryshme te te mesuarit gjate leksionit.

Pjesa 3- Vizita ne terren tek nje kompani te BNJ dhe zgjidhja e ceshtjeve te BN

Studentet do te vizitojne nje kompani te BNJ dhe te punojne nga afer ne grupe me gjashte persona me nje menaxher te BNJ ne nje kompani private. Studentet do te mesojne cfare ben nje menaxher i BNJ ne nje kompani private. Ata duhet te krijojne nje plan te BNJ per kompanine dhe te mesojne cfare trainimi ata kane nevoje per ta bere kompanine e tyre me te qendrueshme, e cila do te dorezohet edhe si nje detyre. 

Teksti kryesor: 

BNJ jane konsideruar nje aset me vlere i cdo organizate. Duke marre ne konsiderate zhvillimin e qendrueshem, ne duhet te mendojme per kapitalin njerezor. Rritja e kapaciteteve te tij eshte nje prej kerkesave me te rendesishme per zhvillim. Shume shpesh, organizatat hezitojne te investojne ne burimet e tyre njerezore, duke harruar se kthimi i ketij investimi do te jete nje aset per vete organizaten. Materiali i meposhtem, ne shtese te perfitimeve te tjera do te jete nje udherrefyes per menaxheret dhe/ose per lideret e ardhshem te organizatave lokale (studentet aktuale) te cilet se pari duhet te mendojne per rritjen e kapaciteteve te BNJ ekzistuese per rekrutimin e paanshem te stafit si e vetmja menyre per te arritur qellimin dhe objektivin e organizates. 

Ne shekullin XXI, burimet njerezore jane suksesi ose rrenimi i organizates. Rritja e kapacitetit te BNJ do te ndikoje ndjeshem zhvillimin e saj. Per shoqerine tone, burimet e organizates jane konsideruar thjesht si te pavaruar dhe jo si partnere. Ne kete menyre, ne kete material ne do te shpegojme rendesine e burimeve njrezore ne organizata, duke theksuar tek studentet se burime njerezore te mireedukuara, te mire trainuar dhe te zhvilluar nuk jane thjesht nje aset i organizates por i gjithe shoqerise ne pergjithesi duke ndikuar edhe ne zhvillimin e qendrueshem te organizates. 

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane perfshire si pjesemarres aktive, duke lejuar studentet te punojne nga afer me ta per te zgjidhur ceshtje te BNJ ne kompani private.
Pika e forte
- Studentet fitojne njohuri te rendesishme per BNJ ne nje organizate
- Studentet fitojne njohuri te rendesishme per sesionet e trainimit dhe zhvillimit te metejshme
- Zhvillimi i marredhenieve midis studenteve dhe organizatave lokale per mundesi punesimi ne te ardhmen.
Pika e dobët
- Organizatat lokale mund te mos jene te gatshme per te bashkepunuar me studentet
Rezultatet e të mësuarit
- Vizitojne kompanine e BNJ dhe punojne nga afer me Menaxherin e BNJ.
- Krijojne nje plan per kompanine private qe ta ndjekin
- Vleresojne rolin qe BNJ luajne ne suksesin dhe qendrueshmerine e biznesit
Lidhja për qëndrueshmëri
Te krijoje bashkepunime midis studenteve dhe paleve te interesit te biznesit te cilet do te lejojne studentet te fitojne njohuri per sektoret e zhvillimit te burimeve njerezore ne kompani, duke permiresuar ne kete menyre qendrueshmerine e pergjithshme te kompanise.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Te rregullojne nje vizite ne kompanine e BNJ.
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Dorezimi i planit te burimeve njerezore qe kompanite mund te prezantojne per te siguruar suksesin e skuadres se tyre dhe qendrueshmerine e kompanise se tyre ne te ardhmen.
Kreditim/Çertifikatë
Kredite per dorezimin e planit te burimeve njerezore qe kompanite mund te prezantojne per te siguruar suksesin e skuadres se tyre dhe qendrueshmerine e kompanise se tyre ne te ardhmen
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Mini-projekt për studentët
  • Field study