>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Trajtimi i detajuar i shpenzimeve te buxhetit 1 (versioni i shkurter- pjesa 1)(Resource ID: 401)

Seti i mesimdhenies pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies, te cilat jane te skicuara per t'u plotesuar njera pas tjetres dhe perfshijne: 1- Te mesuarin e bazuar ne problem- Buxheti ideal dhe nje debat 2- Nje problem, pikepamje te ndryshme- Buxhete ne vende te ndryshme 3- Intervista me palet kryesore te interesit dhe kerkimi ne nje zone kryesore ne buxhet Duke i pare ne detaje shpenzimet e buxhetit ( Versioni i shkurter- pjesa 1,2,3) bazohemi ne Burimin e Mesimdhenies " Inkurajimi i transparences i shpenzimeve publike, permes angazhimit te qytetareve". Burimi origjinal i mesimdhenies u nda per te lejuar lektoret te provojne teknika te reja te mesimdhenies dhe t'i paraqesin ato ngadale si pjese te setit te tyre te leksionit. Keto burime te mesimdhenies synojne te trajtojne stilet e ndryshme te te mesuarit ne klase, dhe do te shpresojme te demonstrojne se te mesuarit aktiv eshte nje pjese vitale e cdo klase.

Pjesa 1- Te mesuarit me baze problemin- Buxheti ideal dhe nje debat

Studentet do te punojne ne grupe me 3 persona dhe do t'u jepen €5,000,000 dhe ata duhet te vendosin ku do te duan t'i shikojne ato para te shpenzohen dhe te shpegojne perse eshte bere ajo zgjedhje e zonave perkatese. Cdo grup do t'i prezantoje keto ide ne klase dhe do debatohet perse ata mendojne se keto zona jane me te rendesishme se te tjerat. 

Teksti kryesor: 

Shpenzimet publike dhe buxheti i shtetit jane shume te rendesishme dhe jane ne interes te publikut. Eshte e rendesishme t'u jepet akses qytetareve ne financat dhe fondet publike, ku treguesit jane lehtesisht te aksesueshem, te ndare dhe te perdorur ne nje menyre efektive. Duke kontrolluar shpenzimet, manipulimet dhe parregullsite, mund te shmanget mundesia e korrupsionit. Ky burim mesimdhenieje synon te angazhoje studentet ne procesin e shpenzimeve publike dhe i lejon ata te kuptojne parregullsite dhe abuzimet qe ndodhin gjate procesit te shperndarjes se buxhetit. 

Nje element i rendesishem i qeverise dhe per te cilin publiku eshte i shqetesuar eshte transparenca e shpenzimeve ne buxhetin e shtetit. Menyra me e mire per te promovuar besueshmerine eshte permes rritjes se transparences se financave publike, cilesise se informacionit te prodhuar dhe te shperndare, besueshmerise dhe pjesemarrjes nga komunitetet lokale dhe gjithashtu duke rritur presionin pozitiv ne zyrtaret e zgjedhur per te permiresuar sherbimet e ofruara tek qytetaret. Transparenca, sesi po harxhohen parate e taksapaguesve po behet ne grantet e qeverise, sherbimet adminsitrative dhe investimet e infrastruktures eshte e dobet, Liria e Informacionit tek qytetaret dhe grupet e tjera te interesit si media, ende mbetet nje ceshtje e madhe per t'u adresuar me kujdes. 

Ne kete menyre, studentet pyeten te ndermarrin nje udhetim ne terren ne zyrat e qeverisjes lokale  per te analizuar nese ka parregullsi gjate shperndarjes se buxhetit. Studentet do te angazhohen ne vleresimin e te dhenave dhe ne kerkim, si dhe do te intervistojne zyrtaret kryesore. Ata do te kene mundesine te hetojne nje teme qe e zgjedhin vete ( per shembull, shpenzimet publike lokale, shpenzimet qendrore publike, tenderat, perzgjedhja, kostot e udhetimeve, etj,) Tema se bashku me kerkimin do te bihet dakort ne bashkepunim me lektoret dhe do te prezantohen palet e interesit kryesore ndersa eshte zhvilluar nje vleresim i buxhetit. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Keshilltaret financiere dhe zyrtaret e qeverise jane pjese e burimit te mesimdhenies si partnere aktive. Studentet kane mundesine te jene ne kontakt direkt me ata te punesuar qe jane te perfshire ne financat publike dhe te mesojne me shume per sfidat e hasura ne raportet e dhena per ceshtjet e buxhetit.
Pika e forte
- Pervoja e te mesuarit aktiv per studentet
- Mesojne te punojne ne grupe
- Te kuptojne rendesine e shpenzimeve financiare
- Studentet mesojne te zhvillojne mjete per ndikimin e zyrtareve dhe te jene pjese e shoqerise civile
- Palet e interesit perfitojne nga perceptimet e te kuptuarit publik dhe pikepamja e tyre sesi te ndryshojne gjerat.
- Studentet mendojne per pergjegjesite e tyre ne kontekstin e puneve publike.
Pika e dobët
- Ceshtjet me mungesen e bashkepunimit nga zyrtaret publike
- Mungesa e informacionit te publikuar per financat publike
Rezultatet e të mësuarit
- Te vendosin ku do te shpenzohet buxheti prej 5 milione euro.
- Te debatojne me grupet e tjera per shpenzimet e zgjedhura
Lidhja për qëndrueshmëri
- Te rritin ndergjegjesimin publik ndaj shpenzimeve publike
- Nje publik i informuar do te ushtroje presion te vazhdueshme tek zyrtaret e zgjedhur per te permiresuar sherbimet publike, qe eshte nje proces i vazhdueshem
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
I paaplikueshem
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
I paaplikueshem
Kreditim/Çertifikatë
I paaplikueshem
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Lojë